نویسندگان

سبزوار، خیابان طالقانی، طالقانی 19، درب سوم جنوبی

چکیده

زمینه و هدف: برکه های تثبیت به عنوان روش های تصفیه طبیعی، از جمله سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و خانگی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. از طرفی پایین بودن بازده خروجی و کاربری زمین زیاد از جمله معایب این برکه ها می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روش های بهینه سازی برکه های بیهوازی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی می باشد. که در آن دو واحد برکه بیهوازی در مقیاس پایلوت صحرایی با زمان ماند 48 ساعت، مساحت سطح12 متر مرتع (6x2 متر) و عمق 4 متر استفاده شد. برکه شاهد به شکل معمول و برکه بهینه مجهز به چاله هاضم با زمان ماند 12 ساعت، و برکه بیهوازی مجهز به 8 عدد بافل عرضی با زمان ماند 36 ساعت ساخته شد. فاضلاب کاربردی از جنس فاضلاب شهری با BOD5=250 mg/l و Tss=320 mg/l از شبکه شهری واقع در تصفیه خانه سبزوار انتخاب و پایلوت در مدت یک سال از آذر 85 تا آذر 86 مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار Excel و Tsp7 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: متوسط باده حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5) و کل جامدات (Tss) معلق در برکه شاهد به ترتیب 37 و 53 درصد و در برکه بهینه شده به ترتیب 68 و 85 درصد به دست آمد.نتیجه گیری: کاربرد برکه های بیهوازی در شکل بهینه شده باعث افزایش بازده خروجی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

REMOVAL OF BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD) AND TOTAL SOLID SUSPENSION (TSS) IN BAFFLED ANAEROBIC PONDS WITH DIGESTION PIT

نویسندگان [English]

  • AA AZIMI
  • A RAHMANI SANI
  • N MEHRDADI

چکیده [English]

Background and Purpose: Waste stabilization ponds as a natural treatment method have been found among successful methods in municipal wastewater treatment. They are very costeffective in energy and manpower. Low efficiency rates and vast area required are some of their drawbacks which are less attended to. Therefore this study intends to research the optimization methods in anaerobic ponds.
Methods and Materials: In this experimental study, two anaerobic ponds were built in pilot scale with 48 hours detention time, 12 m2 area (6x2 m) and 4m depth. The control pond was a conventional pond; the optimized pond was built in two parts: a digestion pit and a detention time of 12 hours, and the anaerobic pond with 8 baffles with a detention time of 36 hours. The wastewater with BOD5=250 mg/l and TSS=320 mg/l from municipal network in Sabzevar, Iran was used; the pilot took one year from December 2006 to December 2007. The collected data were analyzed in Excel and Tsp7.
Result: Average removal efficiency for BOD5 and TSS in the conventional pond were 37% and 53% respectively; the figures for the optimized pond were 68% and 85% respectively. Conclusion: Using optimized anaerobic ponds enhances the removal efficiency rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANAEROBIC POND
  • DIGESTION PIT
  • ACROSS BAFFLE
  • BOD5
  • TSS