نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، واحد مدیریت اطلاعات سلامت، بیمارستان واسعی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 کارشناس مدارک پزشکی، واحد مدیریت اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار ایران

5 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

6 دانشیار اقتصاد سلامت، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: طی سال‌های گذشته، هزینه خدمات بیمارستانی به‌شدت افزایش یافته است؛از این رو توجه به مدیریت صحیح هزینه‌ها در بیمارستان‌ها و ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ناگزیر از به‌کارگیری تحلیل‌های اقتصادی هستیم. هدف مطالعه حاضر بررسی انواع کارایی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، قبل و بعد از استقرار طرح تحول نظام سلامت بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی برای سنجش کارایی فنی، مقیاس و مدیریتی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده‌ها و همچنین مدل پابن لاسو طی سال‌های 1392 و 1396 انجام گردید.
یافته‌ها: میانگین کارایی فنی و مقیاس بیمارستان‌ها از 0/945 در سال 1392 به 0/924 در سال 1396 رسیده است. همچنین میانگین تغییرات بهره‌وری کل معادل 0.978 بوده که نشانه بهبود وضعیت بهره‌وری طی دوره مطالعه است.
نتیجه‌گیری: یکی از علل افزایش تعداد بیمارستان‌های با کارایی فنی و مقیاس یک، شروع فعالیت بیمارستان حشمتیه و استفاده بهینه از منابع توسط بیمارستان نام‌برده می‌باشد. در این پژوهش، نتایج شاخص مالم کوئیست و مدل پابن لاسو تا حدود زیادی یکدیگر را تأیید می‌کند و مبنی بر بهبود عملکرد بیمارستان‌ها پس از استقرار طرح تحول سلامت می‌باشد ولی مقادیر انواع کارایی محاسبه‌شده از طریق روش تحلیل پوششی داده‌ها نشانگر کاهش جزئی عملکرد بیمارستان‌های سبزوار پس از اجرای طرح تحول می‌باشد. از این رو توزیع صحیح منابع، کمک مؤثری به بهبود وضعیت عملکردی بیمارستان‌ها می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Hospital Performance by using Graphic and Mathematical Models before and after the implementation of the Health System Reform in Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Alireza Ghorbani 1
 • Javad Azimivaghar 2
 • Maryam Shahabianfar 3
 • Elahe kabirian 4
 • Mohammad Ali Yaghobi far 5
 • Hasan Yousef zadeh 6

1 Assistant Professor of Health Economics, Department of Public Health, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Assistant Professor of Echocardiography, Department of Cardiology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

3 M.Sc. of Medical Records, Health Information Management Department, Vasei Hospital, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 B.Sc. of Medical Records, Health Information Department, Deputy of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

5 M.Sc. of Health Services Management, Instructor of Public Health Department, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

6 Associate Professor of Health Economics, Department of Health Economics and Management, School of Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: The cost of hospital services has increased sharply, so we must pay attention to the proper management of costs in hospitals and the need to make optimal use of available facilities and resources by using economic analysis. This study aimed to investigate the types of efficiency of hospitals in Sabzevar University of Medical Sciences before and after establishing the Health System Reform.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted to measure hospitals' technical, scale, and managerial efficiency under the auspices of Sabzevar University of Medical Sciences using the comprehensive data analysis model and Pabon Lasso model in 2014 and 2018.
Results: Hospitals' average technical efficiency and scale had increased from 0.945 in 2014 to 0.924 in 2018. Also, the average change in total productivity was equal to 0.978, which indicates an improvement in the productivity situation during the study period.
Conclusion: One of the reasons for the increase in the number of hospitals with technical efficiency and scale 1 is the start of Heshmatieh Hospital and the optimal use of resources by the above hospital. In this study, the Malmquist index and Pabon Lasso model show that hospitals' performance has improved after establishing the Health Reform Plan. Still, the values of various types of performance calculated through data envelopment analysis show a slight decrease in performance. Sabzevar hospitals are after the implementation of the Reform plan. Therefore, the correct distribution of resources effectively improves the hospital's function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Evaluation
 • Hospital
 • Lasso
 • Performance Pabon Sabzevar
 1. Yusefzadeh H, Ghorbani A, Lotfi F. Efficiency and Productivity in Health System. Sabzevar: yoban; 2018.
 2. Raayatpanah MA, Sadeqi Jabali M, Farrahi R, Pardalos P. Determining the Technical Efficiency of Hospitals affiliated with Kashan University of Medical Sciences using Data Envelopment Analysis: 2011-2016. International Journal of Data Envelopment Analysis. 2020;8(2):29-44.
 3. Giokas D. The use of goal programming, regression analysis and data envelopment analysis for estimating efficient marginal costs of hospital services. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. 2002;11(4‐5):261-8.
 4. Mohammadkarim Bahadori JS, Pejman Hamouzadeh, SeyyedMostafa Hakimzadeh, Mostafa Nejati. Combining multiple indicators to assess hospital performance in Iran using the Pabon Lasso Model. The Australasian medical journal. 2011;4(4).
 5. Hatam N, Pourmohammadi K, Bastani P, Javanbakht M. Using parametric methods in hospital efficiency measurement: a case study in hospitals affiliated to social security and welfare ministry. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(110):29-36.
 6. Ngobeni V, Breitenbach MC, Aye GC. Technical efficiency of provincial public healthcare in South Africa. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020;18(1):3.
 7. Fazeli E, Vafaei F, Jamshidinavid B. Investigation on Efficacy of the Hospitals Affiliated to Ilam University of Medical Sciences by DEA Method. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2015;23(1): 45-53.
 8. Carrillo M, Jorge JM. DEA-Like Efficiency Ranking of Regional Health Systems in Spain. Social Indicators Research. 2017;133(3):1133-49.
 9. Emamgholipour S, Afkar A, Eskandari M, Tavakkoli M. Trend of Hospital Performance in Northern Iran: A 5-year Assessment Using Pabon Lasso Model. International Journal of Hospital Research. 2015;4(4):177-81.
 10. Thomas N. Chirikos AMS. Measuring hospital efficiency: a comparison of two approaches. Health Services Research. 2000;34(6).
 11. Hollingsworth B, J. PS. Efficiency Measurement in Health and Health Care. 1st ed: Routledge International Studies in Health Economics; 2009.
 12. Arfa C, Leleu H, Romdhane HB, Mosseveld Cv, Sadraoui T. Measuring the Efficiency of Hospital’s Cardiology Wards Using the Free Disposal Hull Approach. International Journal of Econometrics and Financial Management. 2020;8(2):37-45.
 13. Sickles R, Zelenyuk V. Measurement of Productivity and Efficiency: Theory and Practice2019.
 14. Farzianpour F, Emami AH, Rahimi Foroushani A, Ghiasi A. Determining the Technical Efficiency of Hospitals in Tabriz City Using Data Envelopment Analysis for 2013-2014. Global Journal of Health Science. 2017;9(5).
 15. Goudarzi R, Tasavon Gholamhoseini M, Noori Hekmat S, Yousefzadeh S, Amini S. The effect of Iran's Health Transformation Plan on Hospital Performance Kerman Province2019.
 16. Mosadeghrad AM, Esfahani P, Nikafshar M. Hospitals’ Efficiency in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis of Two Decades of Research. Payavard Salamat. 2017;11(3):318-31.
 17. Yıldız M, Heboyan V, Khan M. Estimating technical efficiency of Turkish hospitals: Implications for hospital reform initiatives. BMC Health Services Research. 2018;18.
 18. Helal S, Elimam H. Measuring the Efficiency of Health Services Areas in Kingdom of Saudi Arabia Using Data Envelopment Analysis (DEA): A Comparative Study between the Years 2014 and 2006. International Journal of Economics and Finance. 2017;9:172.
 19. Almiman M. Measuring the Efficiency of Public Hospitals in Saudi Arabia Using the Data Envelopment Analysis Approach. International Journal of Business and Management. 2018;13:111.
 20. Raiisian S, Eslamyan M, Lotfi F, Yusef-Zadeh H, Kalhor R, Moradi N. Comparison of Productivity between University and Non-University Hospitals in Ahvaz: Using MALEMQUIST`S Index and DEA. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2017;13(6):689-98.
 21. Aliasghar AKD. Determine the efficiency of public hospitals of Iran University of Medical Sciences, With DEA Method :1998-2003. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2005.
 22. Gholamreza Godarzi HG, Rohollah Askari. Determine the technical efficiency of hospitals of Iran University of Medical Sciences using Stochastic Frontier Analysis. 6th National Conference of Health Services Management Students; Tehran: Student Research Committee; 2010.
 23. Amery H, Panahi M, Jafari A, Vafaeinasab MR, Nikokaran J. The Simultaneous Assessment of Efficiency Indicators in University-affiliated and University-nonaffiliated Hospitals via Pabon Lasso Model Application. Toloo-e-Behdasht. 2014; 13(4):94-103.
 24. Arzemani M, Pournaghi S, Syed katooli S, Jafakesh moghadam A. The Comparison of performance indicators in educational hospitals of North Khorasan Universities of Medical Sciences with. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2013;4(4):513-21.
 25. Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gorgipour R, Samanpour A, Maftoon F, Farzadi F, et al. Assessing Hospital Performance by the Pabon Lasso Model. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(2).
 26. Banu Çalış KENGİL NG, Hakan TOZAN. Efficiency Measures In The Health Services With Dea - An Overview. Journal of Naval Science and Engineering. 2010;6(1).
 27. Ozgen H, Sahin I. Measurement of efficiency of the dialysis sector in Turkey using data envelopment analysis. Health Policy. 2010;95(2-3):185-93.
 28. na'emani F, Saeidpour J, Tofighi S, Esmaiil Zali M, Yahyavi Dizaj J. Assessment of Resource Distribution and Performance Evaluation of Iranian Military Hospitals in 2018 Based on Pabon Lasso Model. Journal of Military Medicine. 2020;22(1):85-95.