نویسندگان

سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل مرتبط با اضطراب تغییر سطح هورمون های درون ریز می باشد. مطالعات قبلی حاکی از آن است که احتمالا گلوکوکورتیکوئیدها می توانند نقش تعدیلی بر ترس و اضطراب داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش هیدروکورتیزول بر تعدیل اضطراب در مدل ماز به علاوه ای شکل مرتفع در موش سوری می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 70 سر موش سوری با میانگین وزنی 30-25 گرم استفاده گردید. در ابتدا حیوانات به طور تصادفی به گروه های آزمون، شاهد و کنترل تقسیم گردیدند. سپس به گروه های آزمون، هیدروکورتیزول 10، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن به عنوان آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکوئید و به موش های گروه شاهد، هم حجم آن حلال دارو (اتانول 2 درصد و سالین) 30 دقیقه قبل از ارزیابی اضطراب به صورت زیرجلدی تزریق شد. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. سپس موش ها در جهت افزایش فعالیت حرکتی و حس کنجکاوی به مدت 5 دقیقه در یک جعبه با دیواره های مشکلی قرار داده شدند و پس از آن در فواصل زمانی تنظیم شده به ماز به علاوه ای مرتفع که یک ابزار استاندارد برای سنجش واکنش های اضطرابی است، منتقل گردیدند و به مدت 5 دقیقه شاخص های ارزیابی واکنش اضطرابی (تعداد ورود و درصد زمان صرف شده بر روی بازوی باز) از طریق مشاهده در آن ها بررسی و ثبت گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هیدروکورتیزول در دوزهای 25 و 50 میلی گرم به طور معنی داری زمان و تعداد حضور در بازوی باز را افزایش داده بود که نشانه کاهش رفتارهای اضطرابی می باشد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF HYDROCORTISOLE ON ANXIETY REAETIONS OF MICE

نویسندگان [English]

  • AA TAHERIAN
  • AA VAFAEI

چکیده [English]

Background and purpose: One of the factors relations to anxiety is the change in endocrine hormones. Previous studies suggest that glucocorticoids might have a modulatory role in fear and anxiety. Therefore, the present study was designed to determine the role of hydrocortisole in modulating the mice anxiety in elevated plus maze.
Material and Methods: In this experimental study, 70 male mice (25-30 gr). Were randomly assigned into test, sham and control groups. The test mice received different doses of hydrocortisole (10, 25, 50, 75 and 100 mg/kg, S.C) as the agonist receptor of glucocorticoids; the sham group received the same volume of ethanol 2% plus saline, which was injected 30 minutes prior to anxiety assessment. The control group receined nothing. In order to increase the animals, activity and curiosity, they were led into a black box with checked walls for 5 minutes. Then, each animal was taken to the maze (a standard device for research purposes) at regular intervals. Evaluation indexes and anxiety reactions (frequency of entening into open armr and the time spent) were observed and recorded.
Results: the results indicated that hydrocortisole (20 and 50 mg) had significantly increased the frequency and duration of entrance into open arms, which is a sign of reducing anxiety (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • GLUCOCORTICOIDS
  • HYDROCORTISOLE
  • Mice