نویسندگان

سبزوار، بیمارستان واسعی

چکیده

زمینه و هدف: عفونت در محیط های بهداشتی درمانی خطری مهم به شمار می رود و حفاظت از کارکنان و مددجویان در برابر آن از اولویت های پیشگیری در مراکز درمانی می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی رفتار بهداشت دست در چهار گروه درمانی بیمارستان های شهرستان سبزوار در سال 1384 انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی و در میان کارکنان درمانی بیمارستان های شهرستان سبزوار انجام شده و حجم نمونه با ضریب اطمینان %95 و احتساب ده درصد ریزش نمونه ها برای هر گروه 25 نفر محاسبه گردید که در مجموع یکصد نفر حجم نمونه برآورد گردید و به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چک لیست مشاهداتی لویشام استفاده شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس، تی، فیشر، مجذور کای و توکی استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که رفتار بهداشت دست در گروه داخلی 34.4 درصد در گروه جراحی 21.3 درصد و در گروه ویژه 15.7 درصد و در گروه پزشکان 16.6 درصد بود. در مجموع از 1356 موقعیت رفتار بهداشتی دست میزان بروز رفتار تنها 306 مورد بود. به طور کلی رعایت بهداشت دست در چهار گروه مورد مطالعه 22.6 درصد بود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که رفتار بهداشت دست در کارکنان درمانی حین مراقبت از بیماران در بیمارستان پایین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

HAND HYGIENE PRACTICE IN SABZEVAR HOSPITALS IRAN

نویسندگان [English]

  • M DANESHMANDI
  • E SAMADIPOUR
  • MM SALARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Infection in healthcare settings is considered a serious risk and protection of the personnel and clients against it is a priority. Therefore this study was conducted to investigate the hand hygiene practice in four treatment groups in Sabzevar hospitals in 2005.
Methods and Materials: This deh1ive cross-sectional study was conducted among the hospital staff of Sabzevar hospitals in Sabzevar Iran. The study sample (Cl= 95%) with a 10% attrition rate was calculated to be 25 amounting to 100 in 4 groups who were selected through convenient sampling. Luisham Observation checklist was used for data collection. For data analysis ANOVA t-test Fisher’s test Chi-square and Tukey were used.
Results: The findings revealed that adherence to hand hygiene practice in internists was 34.4% in the surgical staff 21.3% in the intensive group 15.65% and in doctors 16.59%. Out of 1356 situations of hand hygiene practice only in 306 cases hand hygiene was practiced. In general the mean percentage for the four groups was 22.6%.
Conclusion: In general the hand hygiene practice while taking care of patients is low and unsatisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HAND HYGIENE
  • TREATMENT PERSONNEL
  • hospital infections