نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیارگروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس فوریتهای پزشکی،گروه مدیریت و بحران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکتری بهداشت عمومی، گروه بهداشت دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 استادیار، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

6 دانشیار گروه میکروبیولوژی، ایمینولوژی و انگلشناسی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

پاندمی ویروس کرونا کشنده ترین بحران سلامت بشریت دریک قرن اخیربوده است. دراین پژوهش رابطه میان معنویت کارکنان با نشاط سازمانی وتاثیرآن دربهبودعملکرد مراقبین سلامت دربیمارستان هاجرنیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درتهران دراولین سال همه گیری Covid-19 مورد مطالعه قرار گرفت. هدف اصلی چگونگی رابطه میان معنویت کارکنان با نشاط سازمانی دراین بیمارستان بود.

مواد و روش ها: این پژوهش به شکل توصیفی – پیمایشی ازاسفند ۱۳۹۸تا بهمن ماه۱۳۹۹انجام شد. تعداد هفتاد و یک نفر به عنوان تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان در مطالعه شرکت داده شدند. شاخصهای تعریف شده معنویت دربین کارکنان ازطریق پرسشنامه کینجرسکی واسکرایپنک اندازه گیری شدند. متغیرهای نشاط سازمانی براساس مدل روجلف وهمچنین با پرسشنامه ای که پژوهشگرتهیه کرده وروایی و پایایی آن توسط متخصصین مربوطه تایید شده بود بود تعیین شدند. تحلیل آماری وتعیین معنی داربودن رابطه بین شاخصها با استفاده ازمدل معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل انجام شد.

یافته ها : بیشترنمونه های مورد تحقیق در گروه سنی 21 تا 39 سال قرارداشتند. نتایج نشان دادند بین شاخصهای چهارگانه مطالعه شده معنویت کارکنان ونشاط سازمانی رابطه معنی داروجود دارد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین تمام مولفه های اشتیاق معنوی، پیوند معنوی، احساس یکپارچگی وتجربه عرفانی از یک طرف ومولفه های نشاط سازمانی شامل مثبت اندیشی، یادگیری سازمانی، مشارکت سازمانی، خودگشودگی سازمانی، معنادار بودن زندگی وعلاقه ارتباط معنی داری وجود داشته است. بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل فوق و تاثیرات متقابل آنها شایسته توجه جدی برای تحقیقات بیشتر درتحقق مدیریت موفق و پیشرفته خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Employees' Spirituality and Organizational Vitality in Hajar Hospital, an Army hospital of the Islamic Republic of Iran, during the first year of the COVID-19 Pandemic (2019-2020)

نویسندگان [English]

 • Hamed Maleki 1
 • Fatemeh Tabatabaee 2
 • Mosayeb Bagherinik 3
 • Sheila Laka 4
 • Mojgan Mohajeri Iravani 5
 • Mohammad Javad Namazi 6

1 Department of Anesthesiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Department of Crisis Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Department of Health, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Intensive Care, School of Medicine, AJA University of medical sciences, Tehran, Iran

6 Associate Professor, Department of Microbiology, Immunology and Parasitology, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background: The coronavirus pandemic has created the most fatal health crisis in humanity in the recent century. The present study was designed to investigate the relationship between employees' spirituality and organizational vitality in the outcome of the health carers' work in Hajar hospital, an army hospital in Tehran, during the first year of the COVID-19 pandemic. The main purpose was to determine any significant relationships between staff spirituality and organizational vitality.

Methods: This descriptive survey study was performed from March 2019 to February 2020. Seventy-one employees were recruited as the sample size using the Morgan table. The characteristic of the components of employees' spirituality were examined by performing Kingerski and Skrypnek questionnaires. All variables of the organizational vitality were determined using Rojelf model and a researcher-made questionnaire which was approved by the relevant experts. To analyze the data for determination the relationship among indicators, the structural equation model was exercised using LISREL software.

Results: Most of the cases were between 21 and 39 years old. The results showed that there were significant relationships between all examined characteristics of the employees' spirituality and organizational vitality.

Conclusion: The results confirmed that there were significant relationships between spiritual desire, spiritual connection, sense of unity, mystical experience and the organizational vitality components including positive thinking, organizational learning, organizational participation, organizational openness, meaningful life, and interest. Accordingly, determining the effects of interactions among those values in their reciprocal promotions are deserved to be seriously studied to achieve an advanced and successful COVID-19 disease management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee spirituality
 • Organizational vitality
 • Positive thinking
 • Organizational learning
 • Organizational participation
 1. Rastgar AA, Farhangi AA. Presentation and Clarification of a motivational model based on spirituality of employees. Business Strategies, (Daneshvar Raftar). 2016; 4 (20):24-1.
 2. Naimon E C, Mullins M E, Osatuke K. The effects of personality and spirituality on workplace incivility perceptions, Journal of Management, Spirituality & Religion. 2013;10:(1): 91-110
 3. Ashmos D, Ashmos DP, Duchon D. Spirituality at work: A conceptualization and measure. Journal of Management Inquiry. 2000;9(1): 134-145.
 4. Pinder C. Work Motivation in Organizational Behavior, Upper Saddle River, NJ: 2001.
 5. Faghihi AH, Zare Matin H, Gandaghi GR, Musavi SM. The Relationship between Workplace Spirituality and Employees. 2011; 9(50): 97-112. Empowerment
 6. Andersson P. Happiness and health: Well-being among the self-employed. Journal of Socio Socio-Economics. 2008; 37:236-213.
 7. Moradi A. The survey of perspective of the sadness and happiness in Nahjulbalagha with focusing on methods for creating happiness. Nahjulbalagha Quarterly. 2008;22(21):132-144.
 8. Sharifi KH, Souki Z, Tagharobi Z, Akbari H. Happiness and its associated factors in students of Kashan University of Medical Sciences. Academic Year 2006. Feiz Journal. 2011;14(1):62-69.
 9. Duchon DT, Plowman A. Nurturing the spirit at work: Impact on work unit performance The Leadership Quarterly. 2018; (16): 807–833
 10. Krahnke K, Giacalone R, Jurkiewicz C. Measuring workplace spirituality. Journal of organizational change management. 2003;4(6):369-405
 11. Haller M, Hadler M. How social relations and structures can produce happiness and unhappiness. An International Comparative Analysis 2006; (75): 169–216.
 12. Statistical Analysis using SPSS. Ketabe Now Publication. Tehran, Iran 2007.
 13. Kinjerski V, Skrypnek BJ. Measuring the intangible: Development of the Spirit at Work Scale. Paper Presented at the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA. 2006; pp .16.
 14. Taherian H, Feiz D, Heydarkhani Z. Studying the Effective Managerial and Organizational Factors on the Happiness and Joy in the Universities and their Effects on the Knowledge Production. IRPHE. 2014; 20 (2):99-116
 15. Golparvar M, Jaafari M, Javadian Z. Prediction of Psychological Capital through Components of Spirituality among Nurses. Iranian Journal of Psychiatric Nursin. 2013; 1(3): 44-35