نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی دکترای ارگونومی، دپارتمان ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 دانشیار، گروه بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 استادیار، گروه بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی پوسچر نامطلوب بدن هنگام کار است. مداخلات ارگونومی به منظور بهبود پوسچر کاری امری ضروری است. بهبود پوسچر بر ارتقاء سلامت، کاهش استرس و کاهش ناراحتی کار مؤثر است، از نظر راندمان کار و عملکرد شغلی نیز عاملی با اهمیت می باشد. ارتباطی نزدیک میان پوسچر و راندمان کار مشخص شده است به گونه ای که بهبود پوسچر کاری، افزایش راندمان و عملکرد شغلی را سبب شده است

مواد و روش ها:

پژوهش شبه تجربی حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که بر روی 164 نفر از شاغلین کارگاههای کوچک انجام پذیرفته است. این مطالعه طی سه مرحله شامل ارزیابی ارگونومیکی پوسچر شاغلین با روش ارزیابی REBA، انجام مداخلات و ارزیابی مجدد پوسچر پس از مداخلات انجام شده است. در آنالیز نتایج از روش آماری WILCOXON استفاده شد.

یافته‌ها:

نتایج این پژوهش بهبود پوسچر را در اندام‌های گردن، تنه ، بازو ، ساعد ، مچ دست و پاها نشان داد. همچنین مقایسه امتیاز کلی و سطح خطر مربوط به قبل و بعد از مداخله معنی‌دار بود (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of ergonomic interventions on work postures by REBA method in small workshops of Sabzevar city

نویسندگان [English]

 • Ahmad Bashtani 1
 • Elahe Amouzadeh 2
 • Jamshid Yazdani Cherati 3
 • Siavash Etemadinezhad 4
 • Hossein Kalateh Arabi 5
 • Kalteh Haji Omid 5

1 Master of Ergonomics, Department of Occupational Health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 Master of Ergonomics Department of Occupational Health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

4 Associate professor, Department of Occupational Health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

5 Master of Ergonomics, Department of Occupational Health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

One of the most important factors causing musculoskeletal disorder is awkward body posture during work. Ergonomic interventions to improve working posture are essential. Improving posture is effective in promoting health, reducing stress and reducing work discomfort, it is also an important factor in terms of work efficiency and job performance. There is a close relationship between posture and work efficiency, which has led to improved posture, increased efficiency and job performance.

materials and methods:

The present quasi-experimental research is a descriptive-analytical study that has been performed on 164 employees of small workshops. This study was performed in three stages including ergonomic evaluation of employees' posture using REBA evaluation method, interventions and post-intervention post-re-evaluation. WILCOXON statistical method was used to analyze the results.

findings:

The results of this study showed the improvement of posture in the organs of neck, trunk, arm, forearm, wrist and legs. Also, the comparison of overall score and risk level before and after the intervention was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • REBA assessment method
 • Posture
 • Ergonomics interventions
 1. Sadra Abarqhouei N, Hosseini Nasab H, Fakhrzad M. Macro Ergonomics Interventions and their Impact on Productivity and Reduction of Musculoskeletal disorders: Including a Case Study. Iran Occupational Health. 2012;9(2):27-39.
 2. Khanmohammadi E, Tabatabai Ghomsheh F, Osqueizadeh R. Review the effectiveness of ergonomic interventions in reducing the incidence of musculoskeletal problems of workers in fatal truck assembly Hall. Iranian Journal of Ergonomics. 2017;5(2):1-8.
 3. Lima TM, Coelho DA. A participatory ergonomics approach to prevention of musculoskeletal disorders in Portuguese small and medium enterprises: Ergo@ Office. International Journal of Human Factors and Ergonomics. 2019;6(3):273-95.
 4. Hazrati S, Rastgho L, Babaei Pouya A. Occupational Health and Safety Climate Assessment and Factorsaffecting it in SmallWorkshops Ardabil. Journal of Occupational and Environmental Health. 2016;2(3):220-6.
 5. Hasle P, Kvorning LV, Rasmussen CD, Smith LH, Flyvholm M-A. A model for design of tailored working environment intervention programmes for small enterprises. Safety and health at work. 2012;3(3):181-91.
 6. Kogi K, Kawakami T, Itani T, Batino JM. Low-cost work improvements that can reduce the risk of musculoskeletal disorders. International Journal of Industrial Ergonomics. 2003;31(3):179-84.
 7. Park SG, Lee JY. Characteristics and odds ratio of work related musculoskeletal disorders according to job classification in small-to-medium-sized enterprises. Korean Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2004;16(4):422-35.
 8. Hesam G, Motamedzade M, Moradpour Z. Ergonomics intervention in poultry slaughter industry and evaluate the effectiveness by key indicators method (KIM). Iranian Journal of Ergonomics. 2014;2(2):9-19.
 9. Dehnavi S, Vahedi A, Moghimbeigi A. The effects of ergonomic interventions in manual activities to reduce musculoskeletal disorders in manual activities by ManTRA. Iranian Journal of Ergonomics. 2017;4(4):57-67.
 10. Motamedzade M, Saedpanah K, Salimi K, Eskandari T. Risk assessment of musculoskeletal disorders by Muscle Fatigue Assessment method and implementation of an ergonomic intervention in Assembly industry. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2016;3(1):33-40.
 11. Mo'tamed-Zadeh M, Shafiei-Motlagh M, Darvishi Ergonomics intervention in unit blast furnace of a typical steel company. Archives of Rehabilitation. 2013;14(3):80-7.
 12. McAtamney L, Hignett S. Rapid entire body assessment. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods: CRC press; 2004. p. 97-.
 13. Loukzadeh Z, Torab Jahromi M. Occupational hazards in welding industry. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2013;5(3):95-114.
 14. Khoshkdaman R, Halvati G, Torabi Y. Role of warning signs in accidents severity and accidents frequency and the rate of using personal protective equipment in an auto-part manufacturing company. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015;8(6).
 15. Dehnavi S, Vahedi A, Motamedzade torghabe M, Moghimbeigi A. The effects of ergonomic interventions in manual activities to reduce musculoskeletal disorders in manual activities by ManTRA. Journal of Ergonomics. 2017;4(4):57-67.
 16. Dehghani F, Zakerian SA, Zare A, Omidi F, Moradpour Z, Eynipour A, et al. Ergonomic interventions for improving working postures associated with manual materials handling (A case study of a mineral processing plant). Health and Safety at Work. 2016;6(4):85-94.
 17. Mesbah F, Choobineh A, Tozihian T, Jafari P, Naghib-Alhosseini F, Shidmosavi M, et al. Ergonomic intervention effect in reducing musculoskeletal disorders in staff of Shiraz Medical School. Iran occupational health. 2012;9(1).