نویسندگان

زاهدان، خیابان آیت اله کفعمی، آزمایشگاه رزمجو مقدم، کلینیک فیزیوتراپی

چکیده

زمینه و هدف: مفاصل ساکروایلیاک حلقه واسط بین ستون فقرات، اندام تحتانی و لگن هستند. وجود هر نوع اختلال در ساختار عضلانی اسکلتی پاها یا اندام های تحتانی سبب می شود که مفاصل ساکروایلیاک در معرض تنش قرار گرفته و در نهایت دچار کرنش شوند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین کف پای صاف و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی مقطعی بر روی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی سال های 82-84 انجام شد و تعداد 700 دانشجو از طریق نمونه گیری در دسترس مورد معاینه قرار گرفتند. قوس طولی داخلی، طول همسترینگ و تحرک مفصل ساکروایلیاک به ترتیب با استفاده از آزمون های خط feis's، SLR، laseque، prone knee flexion و long sitting flexion ارزیابی شد. از آزمون های مجذور کای و دقیق فیشر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه، 150 مورد کف پای صاف، 153 مورد کف پای طبیعی، 100 مورد همسترینگ کوتاه و 100 نمونه همسترینگ طبیعی دیده شد. در 49.3 درصد (74 نفر) از افرادی که کف پای صاف داشتند، اختلال حرکتی در مفصل ساکروایلیاک وجود داشت. در حالی که کف پای طبیعی و اختلال حرکتی مفصل ساکروایلیاک در 37.9 درصد (58 نفر) مشاهده گردید (P0.05).
نتیجه گیری: اختلال حرکتی مفصل لگن در افراد با کف پای صاف نسبت به افراد سالم بیشتر دیده می شود. در حالی که این نوع اختلال به دنبال فقدان انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ ایجاد نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOT ARCH AND HAMSTRING FLEXIBILITY WITH SACROILIAC JOINT MOBILITY

نویسندگان [English]

  • F GHIASI
  • A AKBARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Sacroiliac joints are the link between the spinal column lower limb and pelvis. Any disfunctioning in the musculoskeletal structure or in the lower limb can cause sacroiliac tension leading finally to its curving. The purpose of this study was to investigate the relationship between the flat foot and the hamstring flexibility with the sacroiliac joint mobility.
Methods and Materials: This deh1ive analytical study was conducted on the students of Zahedan University of Medical Sciences Iran throughout 2003-2005 and 700 students were selected through census sampling and examined. Medial longitudinal arch hamstring lemgthening and sacroiliac joint mobility were evaluated using Feis’s line SLR Laseque prone knee flexion and long sitting flexion. The study data were analyzed using chi-square and Fisher’s exact test.
Results: In this study 150 flat foot 153 nrmal foot 100 hamstring shortening and 100 normal hamstring were observed. 49.3% of the cases with flat foot (74 cases) had sacroiliac joint dysfunctiong. However normal foot together with scroiliac joint dysfunction was seen only in 58 cases (37.9%) (P>0.05).
Conclusion: Sacroiliac joint dysfunction is found in subjects with flat foot more than the normal ones. However this type of dysfunctioning is not caused by the hamstring tightening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SACROILIAC
  • Flat foot
  • HAMSTRING
  • DYSFUNCTION