نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانش آموخته پزشکی عمومی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر آنالوگ های L-آرژنین در مهار سنتز نیتریک اکساید و فعالیت های ورزشی نیز به عنوان روش غیر دارویی، هدف این مطالعه تاثیر تمرینات هوازی همراه با عصاره سیر بر تغییرات بافت مخچه در موش های صحرایی دارای فشار خون است.

روش مطالعه: موش های صحرایی با وزن 200 تا 220 گرم و فشار خون بالا با 10 تا 12 هفته سن که به علائم اصلی پرفشاری پاسخ دادند به عنوان نمونه انتخاب شدند. موش های صحرایی پس از یک دوره تزریق داروی L_NAME که منجر به پرفشاری خون شد به 6 گروه تیمار تقسیم شدند. آزمون تعادل و هماهنگی حرکتی بعد از 8 هفته تمرین با استفاده از Beam Walking گرفته شد. به گروه های درمانی، عصاره سیر و سورباید داده شد.

یافته ها: در گروه فشار خونی ماده سفید و ماده خاکستری مخچه مقداری پرخونی همراه با پراکندگی سلولی در ناحیه گرانولار داشت. در سلو لهای پورکنژ تغییرات دژنراتیو سلولی رویت شد. گروه تمرین استقامتی در مقایسه با گروه کنترل تغییرات خاصی را نشان نداد. گروه تمرین استقامتی و عصاره سیر مقداری جداشدگی مننژ همراه با مقداری تجمع خون داشته و در گروه سورباید سلول های پورکنژ با اندازه کوچکتر و تغییرات دژنراتیو از قبیل سیتوپلاسم پررنگ و هسته نامشخص مشاهده شدند. در گروه تمرین استقامتی و قرص سورباید در بافت مخچه سلول های پورکنژ با مشخصات غیر طبیعی از قبیل سیتوپلاسم تیره و هسته نامشخص قابل رویت بودند.

نتیجه گیری: فشار خون سبب تغییرات متوسط لایه پورکنژ و تغییرات خفیف لایه گرانولار و نیز ایجاد پر خونی خفیف در بافت مخچه شده و قرص سورباید و عصاره سیر به تنهایی و همچنین همزمان با تمرینات ورزشی بصورت محسوس تغییرات حاصله را کاهش می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the concurrent effect of therapeutic and exercise methods after induction of hypertension by L-NAME on histopathologic changes of cerebellar tissue

نویسندگان [English]

 • Behrooz Yahyaei 1
 • Neda Sheikh Mohammadi 2

1 Assistant professor of Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Graduated in general medicine, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Background: Due to the effect of L-arginine analogues on inhibiting nitric oxide synthesis and exercise training as one of the non-pharmacological methods, the aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise training with garlic extract on changes of cerebellar tissue in rats with induced hypertension.

Materials & Methods: Rats weighing 200 to 220 gr and hypertension at 10 to 12 weeks of age responding to the main symptoms of hypertension were selected. The rats will be divided into 6 treatment groups after a period of injection of L_NAME that results in hypertension. Balance and motor coordination test was performed after 8 weeks of exercise using Beam Walking Test. The treatment groups were given orally garlic and sorbide extracting.

Results: In the hypertensive group, white matter and gray matter had some amount of hypertension associated with cellular distribution in the granular area. In Purkinje cells, degenerative cellular changes are observed.

Endurance training group did not show any significant changes compared to control group. The endurance training group and the garlic extract retained some meningeal detachment along with some blood accumulation, and the sorbide group in the purkinje cells degenerative changes such as bold cytoplasm and unspecified nucleus are seen.

Conclusion: Hypertension causes moderate changes in the purkinje layer and mild changes in the granular layer, as well as mild hyperemia in the cerebellar tissue and the sorbide and garlic extract alone, as well as markedly reduced exercise training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic exercises
 • Cerebellum
 • Hypertension
 • Sorbate
 • Garlic
 1. Loscasio J, Kasper D,Fause Ar, Longo D. Harrison's principles of internal medicine: 2012, 17Th edition.
 2. Movayed SM, Rohani H, Eghtedar Doost M. Evaluation of the effect of Allium sativum aqueous extract on serum nitric oxide in mice. Daneshvar Medicine, 2020; 22(6): 35-44.
 3. Jafari H, Abbassi A, Miri S, Shahidi M. Effect of Allium sativum L. aqueous extract on contraction power of isolated atrium from rats following administration of adrenaline. Journal of Inflammatory Diseases. 2006; 9(4): 25-29.
 4. Masuod-Hamidi E, KHaksari M, Hojabri K. The Effects of Aqueous Extracts of Echium Amoenum and Citrus Aurantiflia on Blood Pressure and Heart Rate before and after phynelephrine Injection in Rat. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2011; 18(4): 349-357.
 5. Noori MM, Minaei B, Mehranniya T, Azarniya M, Shirazi R, The effects of L-Arginine and L-Name on corpus luteum and growing follicle changes in pregnant rats. SJIMU. 2010; 17(4): 1-8.
 6. Rahimi M, Vafaee F, Shafei M, Niazmand S, Khajavi-Rad A, Amani , Hosseini M. The effects of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female rats. JNKUMS. 2012; 4 (3): 363-371.
 7. Naserpur F, Esmaeili H, Momeni A, Abasi A, Jafari H, Jahani HH. The impact of hydro-alcoholic extract of garlic on depression induced by rezrepin in rats. Iranian Journal of Neurology, 2009; 8(26-27): 527-534.
 8. Hosseiny S, Farahani Z, Shiri H, AbedSaeidi Z, AlaviMajd H, Hamidizadeh S. The effects of low intensity aerobic exercise on blood pressur. J Shahrekord Univ Med Sci. 2007; 9(2): 14-19.
 9. Saadati H, Babri S, Ahmadiasl N, Mashhadi M. Effects of Exercise on Memory Retrieval in Passive Avoidance Learning in Young Male Wistar Rats. Qom Univ Med Sci J. 2009; 3(1): 41-48.
 10. Curtelin D, Morales-Alamo D, Torres-Peralta R, Rasmussen P, Martin-Rincon M, Perez-Valera M, Siebenmann C, Pérez-Suárez I, Cherouveim E, Sheel AW, Lundby C, Calbet JA. Cerebral blood flow, frontal lobe oxygenation and intra-arterial blood pressure during sprint exercise in normoxia and severe acute hypoxia in humans. J Cereb Blood Flow Metab. 2018; 38(1): 136-150.
 11. Hosseiny S, Farahani Z, Shiri H, AbedSaeidi Z, AlaviMajd H, Hamidizadeh S. The effects of low intensity aerobic exercise on blood pressur. J Shahrekord Univ Med Sci. 2007; 9(2): 14-19.
 12. Safiriyu A, Semuyaba I, Remón F, Etibor T. Ajibola M. Garlic Extract (Allium sativum) Enhances Spatial Working Memory in Wistar Rats: Involvement of Hippocampal Na+/K+ ATPase and Ca2+ ATPase Activities. Journal of Behavioral and Brain Science. 2017; 7: 31-40.
 13. Jafari H, Abbassi E, Miri SR, Shahidi M. Effect of Allium sativum L. aqueous extract on contraction power of isolated atrium from rats following administration of adrenaline. J Qazvin Univ. Med. Sci. Health Serv. 2006; 9(4): 25-29.
 14. Bashiri J. The effect of regular aerobic exercise and garlic supplementation on lipid profile and blood pressure in inactive subjects. Zahedan J Res Med Sci. 2015; 17(4): 2-6.
 15. Yahyaei B, Varmazyar Sh. Investigation of effects of Methylphenidate and endurance exercise on structural changes in brain tissue of male rats with hyperactivity. Jorjani Biomedicine Journal. 2021; 9(2): 45-54.