نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

3 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

4 استادیار گروه روانپزشکی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آنتی بیوتیک ها ، شامل مقدار عمده از ترکیبات دارویی است که برای درمان انسانی و دامپزشکی استفاده می شوند. آلودگی به آنتی بیوتیک ها در خاک ، آبهای سطحی ، آبهای زیرزمینی و حتی آب آشامیدنی ظاهر شده است.

روش های اکسیداسیون پیشرفته مانند ازن زنی کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک ها از آب و فاضلاب موثر هستند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از آبهای آلوده است .

مواد وروشها: در این طرح از پایلوت ازن زنی به حجم cc 200 استفاده گردید در هر آزمایش محلول تتراسایکلین در غلظت مورد نظر درون پایلوت ریخته شد، pH نمونه با اسیدکلریدریک و سود تنظیم ودر زمان های مختلف 2 تا 30 دقیقه و PHهای متفاوت 2تا10عمل ازن زنی در دوز mg/min8/0انجام می گرفت . سپس در همین شرایط عمل ازن زنی در حضور کاتالیست کربن فعال نیز انجام ونمونه از پایلوت تخلیه و جهت تعیین تتراسایکلین باقیمانده آنالیز می گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که در شرایط بهینه pH معادل 8 و دوز ازن 8/0 میلی گرم در دقیقه و زمان تماس 30 دقیقه ازن زنی تنها توانست 59 درصد تتراسایکلین را حذف نماید ودر همین شرایط ازن زنی کاتالیستی با میزان 01/0 گرم در لیتر کربن حاصل از درخت اسکنبیل توانست 100 درصد تتراسایکلین را حذف نماید.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ازن زنی کاتالیستی با کربن حاصل از ضایعات چوب اسکنبیل می تواند به عنوان یک روش تصفیه پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Removal of Tetracycline Antibiotic from contaminated water for Using Catalytic Ozonation Processs

نویسندگان [English]

 • Mousa Aminivafa 1
 • Ahmad Allahabadi 2
 • Golamreza Moussavi 3
 • Hosein Fahimi 4

1 MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of psychiatry,Clinical Research Development Unit ; Hospital Research’ Faculty of Medical Sciences, Sabzevar University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Antibiotics, comprising a significant amount of pharmaceutical compounds, are used as human and veterinary treatments . these antibiotics come to appear as contaminantoin soil, surface water, groundwater, and even drinkingwater.

Advanced oxidation processes such as catalytic ozonation are effective to remove the antibiotics form water and wastewater

The aim of this study was to investigate the efficiency of Catalytic Ozonation Process for tetracycline antibiotics removal from contaminated waters

Material and method:

In this design, an ozonation pilot with a volume of 200 cc was used. In each experiment, the tetracycline solution was poured into the desired concentration, the pH of the sample was adjusted with sulfuric acid and NaOH. At different times of 5 to 30 minutes and different pHs of 2 to 10 ozonation was performed at the dose of 0.8 mg/min. Then, under these conditions, ozonation was performed in the presence of activated carbon catalyst and a sample was discharged from the pilot and analyzed (HPLC) to determine the remaining tetracycline.

Results:The results showed that under optimum conditions of pH= 8 and ozone dose of 0.8 mg / min and contact time of 30 minutes ozonation only eliminated 59% of tetracycline and in the same conditions catalytic ozonation with 0.01 g/L carbon. The Calligonum comosum tree was able to remove 100% tetracycline in 30 minutes.

Conclusion: The results of this study showed that carbon catalyzed ozonation from wood Calligonum comosum waste can be used as an advanced treatment method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Catalytic ozonation
 • Tetracycline
 • Advanced oxidation
 • Activated carbon
 1. Masssodinejad MR, Eravani E, Eravani H, Agayani E. Water treatment Principles and design .Tehran: 2011
 2. Lawarence K, Wang YH Howard Lo,ConstanstineY. Hand Book of Industrail Hazardous Wastes Treatment Translated by Yazdan bakhsh , etal .Tehran: 2012
 3. Hoseini M, Safari GH, Kamani H, Jaafari J, Mahvi A. Survey on Removalof Tetracycline Antibiotic from Aqueous Solutions by Nano Sonochemical Process and Evaluationof the Influencing Parameters. JHealthEnviron2015;8(2):141-152.(Persian).
 4. Emad SE, Chaudhuri M. Comparison of differentadvanced oxidation processes for treatment of antibioticaqueous solution. J Desalination. 2010; 256:43-47.
 5. Kümmerer K. Antibiotics in the aquatic environment–a review–part JChemosphere. 2009;75(4):4134-7
 6. MoussaviG, Alahabadi A, Yaghmaeian K, Eskandari M. Preparation characteri zation and adsorption potential of the NH4CL-induced activated carbon for the removal of amoxicillin antibiotic from water. J Chemical Engineering. 2013 ;( 217)119‐128       
 7. Yazdi Feyzabadi V, Mehrolhassani MH, Iranmanesh M. Evaluation of Medication Consumption Indices in Iran from 2012 to 2015: A Descriptive Study; Journal of Epidemiology 2018; 14: 72-81
 8. Ghaffari Y,Mahvi AH,Alimohammadi M , Nabizadeh R ,Mesdaghinia A,Kazemizad L. Evaluation of Fenton Process Efficiency in Removal of Tetracycline Antibiotic from Synthetic Wastewater. Jurnal Mazandaran Univ Med Sci. 2017; 27(147):291-305. (Persian)
 9. Uslu MÖ, Balcıoğlu IA. Comparison of the ozonation and Fenton process performances for the treatment of antibiotic containing manure. Science of the total environment. 2009; 407(11):3450-8.
 10. Bertram G. Katzog,Basic and clinical pharmacology 14th Edition :2018
 11. Rahmani AR, Shabanlo A, Majidi S, Tarlani Azar M, Mehralipour J. Efficiency of Ciprofloxacine removal from Pharmaceutial effluents using the Ozone/Persolfate (O3/PS) process. J water wastewater. 2016; 1(101): 40-8.
 12. Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD. Waste water Engineering: treatment and reuse. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2003
 13. Moussavi G. Jafari Advanced oxidation processes for water and wastewater Treatment Tehran: fani hosseanian; 2014
 14. Lucas MS, Peres JA, Puma Treatment of winery wastewater by ozone based advanced oxidation processes (O3, O3/UV and O3/UV/H2O2) in a pilot-scale bubble column reactor and process economics. J Sep Purif Technol 2010 May 11; 72 (3): 235-41.
 15. Li L, Ye W, Zhang Q, Sun F, Lu P, Li X. Catalytic ozonation of dimethyl phthalate over cerium supported on activated carbon. Journal of Hazardous Materials. 2009; 170(1):411-6.
 16. Moussavi G, Alahabadi A, Jalili Y. The Study of wastewater Treatment the Disinfection custom Gat by zonation and processes using activated carbon as the catalytyst. J ofResearch inEnvironmental Health; 2015;1(1): 20-28
 17. Mazloomi, Nabizadeh Noudehi R, Noori Sepehr M. Efficiency of Response Surface Methodology for Optimizing Catalytic Ozonation Process with Activated Carbon in Removal of Petroleum Compound from Groundwater Resources. Journal of Health, 2013, 4(3)198-206
 18. Faria PCC, Orfao JJM, Pereira MFR. Mineralisation of coloured aqueous solutions by ozonation in the presence of activated carbon. J Water research. 2005; 39(8):1461-70
 19. ArslanAlatonI, Caglayan AE. Ozonation of Procaine Penicillin G formulation effluent Part I: Process optimization and kinetics. J Chemosphere. 2005; 59(1):31-9
 20. Seidmohammadi A, Asgari G, Torabi L. Removal of Metronidazole Using Ozone Activated Persulfate from Aqua Solutions in Presence of Ultrasound. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26(143):160-173.(Persian).
 21. Rahmani A, Asgari G,Barjasteh F. in vestigation of the Catalytic ozonation performance using copper coated zeolite in the Removal ofreactive red 198 from aqueous solution. Journal of Ilam Univ Med Sci 2012;21(3):11
 22. Valdés H, Zaror CA. Heterogeneous and homogeneous catalytic ozonation of benzothiazole promoted by activated carbon: Kinetic approach. J Chemosphere. 2006; 65(7):1131-6.
 23. Dewitte B, Dewalf J, Demeestere K,Vanlagehove H. ozonation and advanced oxidation by the proxone processes ofCiprofloxacine in water. Journal of Hazardous Materials. 2009;161(2):701-8
 24. Guzman-Perez CA, Soltan J, Robertson J. Kinetics of catalytic ozonation of atrazine in the presence of activated carbon. J Separation and Purification Technology.2011; 79(1):8-14.
 25. Gonçalves AG, Órfão JJM, Pereira MFR. Catalytic ozonation of sulfamethoxazole in the presence of carbon materials: catalytic performance and reaction pathways. J of Hazardous Materials.2012; 239-240: 167-174
 26. Dehghani S, Jonidi jafari A, Farzadkia M, Gholami M. Investigation of the efficiency of Fenton’s advanced oxidation process in sulfadiazine antibiotic removal from aqueous solutions. Journal Arak Medical University 2012; 15 (66): 19- 29. (Persian)
 27. Zha S, Cheng Y, Gao Y, Chen Z, Megharaj M, Naidu R. Nanoscale zero- valent iron as a catalyst for alkyl-3-methylimidazolium bromides oxidation in an ultrasonic nanoscale zero-valent iron/hydrogen peroxide system. J Hazard Mater. 2015; 284:241- 252
 28. de Oliveira TF, Chedeville O, Fauduet H, and Cagnon B. Use of ozone /activated carbon coupling to remove diethyl phthalate from water: Influence of activated carbon textural and chemical properties. J Desalination. 2011;276(1):359-65
 29. Leili M, Mosavi SG, Nadafi K, Ghaffari M. The investigation of single ozonation process, catalytic ozonation process and single adsorption on activated carbon efficienciesfor removal of furfural from aqu ous solution. Journal of Sabzevar University of Med- ical Sciences. 2013;20(1):51-61 (Persian).
 30. Moussavi G,Alahabadi A,Ghanbary M,Dab M,Mircholi F,investigating treatment of malathion wastewater in Catalytic ozonation process by activated carbon with ammonium chloride for Catalytyst. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;23(4)652-661
 31. Shahamat YD, Farzadkia M, Nasseri S, Mahvi AH, Gholami M, Esrafili A. Magnetic heterogeneous catalytic ozonation: a new removal method for phenol in industrial wastewater. Journal of Environmental Health Science and Engineering 2014; 12(1):1
 32. Kermani M, Bahrami Asl F, Farzadkia M, Esrafili A, Salahshur Arian S, Arfaeinia H, et al. Degradation efficiency and kinetic study of metronidazole by catalytic ozonation process in presence of Mgo nanoparticles. Journal Urmia Medical 2013; 24(10): 839- 850
 33. Pocostales P, Álvarez P, Beltrán FJ. Catalytic ozonation promoted by aluminabased catalysts for the removal of some pharmaceutical compounds fromwater.JChemicalEngineering.2011; 168(3):1289-95.