نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تفکر انتقادی، زمینه ایجاد مهارت فهم و ارزیابی دانش جدید را برای فراگیران فراهم می­کند که با عوامل گوناگونی از جمله خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس ارتباط پیدا می­کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس با تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 250 نفر تشکیل دادند که تعداد 148 نفر براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی نظام­دار به­عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد تفکر انتقادی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس جمع‌آوری شد و با روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم‌افزار SPSS20 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای خودپندارة تحصیلی و تفکر انتقادی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ( p≤0 /001و r=0/519) و این متغیر 25/4 درصد تغییرات تفکر انتقادی دانشجویان را تبیین می­کند. همچنین یافته­ها حاکی از آن است که متغیرهای ساختار کلاس و تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنادار دارند
(r=0/628 ;p≤0 /001)و توانسته است 22/4 درصد تغییرات تفکر انتقادی دانشجویان را تبیین کند.
نتیجه­گیری: خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس، در رشد تفکر انتقادی دانشجویان نقش دارد و این امر می­تواند موفقیت تحصیلی دانشجویان را سبب شود؛ بنابراین، با افزایش سطح خودپنداره تحصیلی و بهبود ساختار کلاس می­توان زمینه رشد تفکر انتقادی دانشجویان را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Academic Self-Concept and Classroom Structure with critical Thinking in Medical Students of Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Nasrin Mirchooli 1
 • Ali mohammad Naemi 2

1 MSc of Educational Management, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran

2 Assistant Professor, Ph.D. of Educational Science, Department of Educational Science, Sabzevar branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Contemporary scholars believe that critical thinking provides the learner with the ability to understand and evaluate new knowledge, which relates to a variety of extrinsic factors, including academic self-concept and classroom structure. Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship between academic self-concept and classroom structure with critical thinking in medical students of Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: The present study was a descriptive correlational study. The population of this study included all medical students of Sabzevar University of Medical Sciences in 2018-19 was 250 people. A total of 148 people were selected by systematic random sampling. The required data were collected using standard questionnaires of critical thinking, academic Self-Concept and Classroom Structure. Descriptive statistics, Pearson correlation and regression analysis with SPSS20.
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between the variables of academic self-concept and critical thinking (r = 0.519; p≤0.001) and this variable explains 25.4% of changes in students' critical thinking. Also, the research findings indicate that there is a positive and significant relationship between the variables of class structure and critical thinking (r = 0.628; p≤0.001) and this variable is able to explain 22.4% of changes in students' critical thinking.
Conclusion: Academic self-concept and classroom structure play a role in the development of students 'critical thinking, and can lead to students' academic success. Thus, with increasing levels of academic self-concept and improve the structure of the classroom can provide them develop critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Self-Concept
 • Classroom Structure
 • critical thinking
 1. Yunita L, Bahriah E. S. The development of asessment higher order thinking skills (HOTS) through online based application. Journal of Physics, 2020; 1511: 1-9.
 2. Tajudin N. M, Chinnappan M. he Link between Higher Order Thinking Skills, Representation and Concepts in Enhancing TIMSS Tasks. 2016; 9(2):199-214.
 3. Hadzhikoleva S, Hadzhikolev E, Kasakliev N. Using Peer Assessment to Enhance Higher Order Thinking Skills, TEM Journal. 2019; 8(1): 242-247.
 4. Qing ZH, Jinga G, Yan W. Promoting preserves teachers’ critical thinking skills by inquiry-based chemical experiment. Procedia Soc Behav Sci. 2010; 2(2):4597-603.
 5. Ozkan I. Telling ELT tales out of school a path to critical Procedia Soc Behav Sci. 2010; 3: 210-212.
 6. Chukwuyenum A.N. Impact of critical thinking on performance in mathematics among senior secondary school students in Lagos state. IOSR Journal of Research & Method in Education. 2013; 3(5): 18-25.
 7. Beaumont J. A sequence of critical thinking tasks. TESOL Journal. 2010; 1(4): 427-448.
 8. Rambod m, Raieskarimianm f, Moattari M. Critical thinking in the students teaching and learning. Journal of Medical Sciences, Sadrabzevar. 2014; 1(2): 113-128. (Persian)
 9. Amri S, Widada W. The Effect of Self- Concept, Self-Efficacy and Self -Esteem on the Ability to Understanding Mathematics. International Journal of Science and Research (IJSR) 2019; 8(1): 201-206.
 10. Arens A.K, Jansen M, Preckel F, Schmidt I, Brunner M. The Structure of Academic Self-Concept:
  A Methodological Review and Empirical Illustration of Central Models. Review of Educational Research. 2021; 91(1):34-72.
 11. Rodriguez C. The impact of academic self-concept, expectation and the choice of learning strategy on academic achievement: the case of business students. Higher Education Research and Development. 2009; 28(5):523-539.
 12. Abdullahi Adli Ansar W, Fathi Azar A, Abdullahi N. The relationship between critical thinking and creativity, self-efficacy beliefs and academic performance Student Teachers. Journal of Research in School and Virtual Learning. 2015; 6(7): 41-52. (Persian)
 13. Cheng M.H.M, Wan Z.H.  Exploring the effects of classroom learning environment on critical thinking skills and disposition: A study of Hong Kong12th graders in Liberal Studies, Thinking Skills and Creativity. 2017; 24:152-163.
 14. İlker G. E, Demirhan G. (2013). The effects of different motivational climates on students’ achievement goals, motivational strategies and attitudes toward physical education. Educational Psychology. 2013; 33(1): 59–74.
 15. Mathews S. R, Lowe K. (2011). Classroom environments that foster a disposition for critical thinking. Learning Environments Research. 2011; 14(1): 59-73.
 16. Kwan Y. W., Wong A. F. The constructivist classroom learning environment and its associations with critical thinking ability of secondary school students in Liberal Studies. Learning Environments Research. 2014; 17(2): 191-207.
 17. Hariri N, Bagherinejad Z. Evaluation of Critical Thinking Skills in Students of Health Faculty, Mazandaran University of Medical Sciences. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 21(1):166-73. [Persian]
 18. Sadeghi-Gandomani H R, Naseri-Boroujeni N N, Rasoul Zadeh N, Delaram M. Comparison of Concept Mapping and Conventional Teaching Methods on Critical Thinking Skills of Nursing Students. J Med Educ Dev. 2017; 9 (24): 44-55. (Persian)
 19. Maleki Z, Rezaee M, Mirzakhany N, ShafieeZ, Tabatabaee S.M. Occupational Therapy BSc students’ Critical Thinking Skills at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. J Rehab Med. 2017; 5(4): 84-93. (Persian)
 20. Porparizi M, Towhidi A, Khezri Moghadam N. The Effect of Mindfulness on Academic Achievement, and Academic Adjustment: The Mediation Role of Academic Self-conceptPositive Psychology Research. 2019; 4(3): 29-43. (Persian)
 21. Gurui M, Khayyer M, Hashemi L. Investigating the Relationship between Perfectionism and Academic Self-concept with regard to the Mediating Role of Academic Delay in Students. Psychological Methods and Models. 2012; 2 (Special Issue): 137-149.
 22. Mazlum F. Cheraghi F, Dasta, M. English Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Students Learning Approaches: the Role of Classroom Structure Perception. International Journal of Educational Psychology. 2015; 4(3): 305-328. (Persian)
 23. Rabbani Z, Talepasand S, Rahimianboogar E, Mohammadifar M. Relationship between Classroom Social Context and Academic Engagement: The Mediation Roles of Self-System Processes, Academic Motivation and Emotions. Journal of Developmental Psychology. 2017; 14(53): 37-51. (Persian)
 24. Naimi A, Ashofteh S. M,  Talebi R. Investigating the Relationship between Academic Self-Efficacy and Perception of Self and critical thinking in students, Journal of Counseling and Psychotherapy Culture. 2017; (26): 27-43. (Persian)
 25. Ghanbarian Ghalandari P, Amjadzebardast M, Bolandhematan K. Analyzing the Implications, Challenges, and Strategies of Classroom Management Based on the Development of Critical Thinking in the Humanities. 2020; 8(1): 80-101. (Persian)
 26. Hajitabarfirozjaee M. Presenting a Structural Model Effect of Students' Perception of Classroom Environment on Academic Self-efficacy and Attitudes to Science with Mediated Perception of Evaluation. Research in teaching. 2019; 7(3): 209-226. (Persian)
 27. Fokkens-Bruinsma M, Van Rooij E. C. M, Canrinus E. T. Perceived classroom goal structures as predictors of students’ personal goals. Teachers and Teaching theory and practice. 2020: 26:1, 88-102. 
 28. Navidi A, Toisercani F. Structural Model of Relations between Classroom Environment, Achievement Goals, Reflective Thinking, Mathematics Performance among High School Girls. Journal of instructional technology. 2014; 8(3): 192-183. (Persian)
 29. Piergiovanni P.R. Creating a critical thinker, College Teaching. 2014; 62: 86-93.
 30. Lerdpornkulra T, Koul R, Poonde, Relationship between perceptions of classroom climate and institutional goal structures and student motivation, engagement and intention to persist in college. Journal of Further and Higher Education. 2018; 42(1): 102-115.
 31. Lüftenegger M, Van de Schoot R, Schober B, Finsterwald M, Spiel C. Promotion of students’ mastery goal orientations: Does TARGET work? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. 2013; 34(4): 451–469.
 32. Harris A, Jones M. S. Disciplined collaboration and inquiry: Evaluating the impact of professional learning. Journal of Professional Capital and Community. 2017; 2(4): 200–214.