نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران

2 مربی، گروه تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

3 مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیابت، یک سندرم متابولیکی است که به‌طور فزاینده‌ای درحال جهانی شدن است. امروزه مطالعات زیادی برای تعیین اثرات ضدهایپرگلایسمیک محصولات گیاهی ایمن و ارزان از جمله دارچین متمرکز شده است. این پژوهش به دلیل تناقض در نتایج مطالعات گذشته، با هدف بررسی تأثیر دارچین در دوزهای مختلف بر گلوکز خون ، HbA1C و مقاومت انسولین در افراد دیابتی نوع 2 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، بر روی 69 بیمار دیابتی مرد و زن، با میانگین گلوکز خون ناشتا 30/44 ± 16/202، درشهر زاهدان انجام شد. آزمودنی‌های موردپژوهش به سه گروه (دو گروه مداخله دریافت‌کننده دارچین با دوزهای 2 و 4 گرم و گروه کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها روزانه 4 کپسول به مدت 12 هفته دریافت می‌کردند. پس از 8 ساعت ناشتایی، نمونه خون وریدی در شروع مداخله و هفته‌های 4، 8 و 12 برای اندازه گیری شاخص‌های گلوکز خون ناشتا، مقاومت انسولین و HbA1C  گرفته شد. از آزمون‌های ANOVA  یک‌طرفه وRepeated Measurement و نرم‌افزار SPSS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: در پایان هفته‌های 8 و 12، کاهش آماری معناداری در میانگین گلوکز خون ناشتا، HbA1C و مقاومت انسولینی در گروه‌های تجربی (دریافت‌کننده دارچین 2 و 4 گرم در روز) در مقایسه با گروه کنترل دیده شد (0/001 > P). همچنین در پایان هفته 12 نیز در متغیرهای گلوکز و  HbA1Cبین دو گروه تجربی دریافت‌کننده دارچین نیز اختلاف آماری معنادار مشاهده گردید (0/001 > P). 
نتیجه‌گیری: مصرف طولانی‌مدت دارچین با دوز بالا به‌عنوان یک مکمل درمانی کم‌خطر، برای کنترل قند خون و ارتقای سلامت افراد مبتلا به دیابت، مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cinnamon on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Sarani Aliabadi 1
  • ali reza dashipour 2
  • hamed sarani 3
  • afsaneh sarabandi no 1

1 Instructor, Department of Internal Surgery, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran

2 Instructor, Department of Nutrition and Food Technology, Zahedan University of Medical Sciences, Iran

3 Instructor, Department of Internal Surgery, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Introduction: Diabetes is a metabolic syndrome that is increasingly globalized. Many studies are currently focused on the anti-hyperglycemic effects of safe and harmful herbal products including cinnamon. This study was conducted to investigate the effect of cinnamon on blood glucose, HbA1C, and insulin resistance in type 2 diabetic patients because of inconsistency in the results of previous studies.
Materials and Methods: This double blind randomized clinical trial was performed on 69 male and female diabetic patients with mean fasting blood glucose level of 202.16 ± 44.30 in Zahedan, Iran. Subjects were divided into three groups (two groups receiving cinnamon recipients with doses of 2 and 4 g and control group). Subjects received 4 capsules daily for 12 weeks. After 8 hours of fasting, blood samples were taken at the beginning of the intervention and weeks 4, 8 and 12 were measured to measure fasting blood glucose, insulin resistance and HbA1c. One-way ANOVA and Repeated Measurement and SPSS software were used to analyze the data.
Results: At the end of week 8 and 12, a statistically significant decrease in mean fasting blood glucose, HbA1C and insulin resistance was observed in the experimental groups (Cinnamon 2 and 4 g daily) compared to the control group (P <0.001). Also at the end of week 12, the glucose and HbA1C variables were significantly different between the two experimental groups receiving cinnamon (P <0.001).
Conclusion: Long-term consumption of high-dose cinnamon is effective as a low-risk supplement for controlling blood glucose and improving the health of people with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetes: Cinnamon:Blood glucose: Glycosylated hemoglobin: Insulin resistance
[1]. Rahelic D etal.Glycemic Index in diabetes. Call Antropol. 2011; 35(1):1363-1368.
[2]. Chodick C etal.The risk of over diabetes mellitus among women with gestational diabetes: a population-based study.  Diabete   Med. 2010; 27(1):779-785.
[3].    Choi K، Kim Y. Molecular mechanism of insulin resistance in abesity and Type 2 Diabetes. Korean Journal International Medical. 2010; 25:119-129.
[4]. Desoky El etal. Antidiabetic and hypolipidemic effects of ceylon cinnamon (cinnamomum verum) in alloxan – diabetic rats.Journal of Medicinal plants research. 2012; 6(9): 1685-91.
[5]. Ting Lu etal.Cinnamon extract improves fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin level in chinese patients with type 2 diabetes .Nutrition Research. 2012; 32:408-412.
[6].   Karakurt p, kasikci Mk. The effect of education given to patients with type 2 diabetes mellitus on self – care. International Journal of nursing practice. 2012; 18: 170-179.
[7]. Yang W etal.Pre valence of diabetes among men and women in china. New Engl Journal Medical. 2010; 362: 1090-101.
[8]. Shirinzadeh M,Shakerhosseini R , Hoshiyarrad A.Nutritional value assessment and adequacy of dietary intake in type 2 diabetic patients .Iranian Journal Of Endcrinology And  Metabolism. 2009; 11: 25-32. [Persian]
[9]. Karaca Tetal.Effects of extract of greentea and ginseng on pancreatic beta cels and levels of serum glucose, insulin, cholesterol and triglycerides in rate with experimentally streptozotocin – induced diabetes: A his to chemical and immunohis to chemical study. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2010; 9(1): 102-107.
[10]. Hininger-Favier I et al Green tea extract Decreases oxidative stress and improves Insulin sensitivity in an animal model of Insulin resistance, the fructose –fed rat. Journal of the American College of Nutrition. 2009; 28 (4): 355-361
[11]. khalighi Sigaroodi F, Jarvandi S, Tagizadeh M.  Therapeutic Use of Medicinal Plants.  2010 First Edition, Tehran, Arjmand Publication.
[12]. Chaudhary G etal.Antioxidative stress potential of cinnamon zeylanicum in type-diabetes mellitus International Journal of Current Biological and Medical Science. 2012; 2(2):238-243.
[13]. Chaudhary G etal.Antioxidative stress potential of cinnamon zeylanicum in type-diabetes mellitus International Journal of Current Biological and Medical Science. 2012; 2(2):238-243.
[14]. Qin B, Anderson R.Cinnamon: Potential role in the Prevention of insulin resistance metabolic syndrome and type 2 diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology. 2010; 4(3):685-693.
[15]. Alamkhan etal.cinnamon Improves glucose and Lipids of people with type -2 diabetes.  Diabetes Care. 2003; 26 (12): 3215-3218.
[16]. Gullapalli H etal. Effects of Consumption of Cinnamon on Blood Glucose and Lipid profile of the patients of Type 2 Diabetes. Scholars Academic Journal. 2013; 1(2):28-32.
[17]. Robert W,et al. Cinnamon use in type 2 diabetes   : An updated systematic review and meta-analysis .Annals   Of   Family Medicin . 2013; 11(5):452-459.
[18]. Steve M etalEffects of Consumption on Glucose and Lipid levels in Non-Insulin-Dependent Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2007; 30(9):2236-2237.
[19]. Davis PA, Yokoyama W. Cinnamon intake lowers fasting blood glucose. Meta-analysis .Journal Med Food. 2011; 14(9):884-889.
[20]. Blevins SM, Leyva MJ, Brown J, Wright J,Scofield RH, Aston CE. Effect of cinnamon on glucose and lipid levels in non-insulin-dependent type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007; 30: 2236 – 7.
[21]. Mirfeizi M ، etal .Effect of cinnamon on controlling blood glucose and lipid in patients with type II diabetes mellitus: A double blind, randomized clinical trial .Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2014; 57(3):533-41.
[22]. Zahmatkash M ,  Fallahhosseini H,  Hajiaghayee R,  Heidari M,  MehrAfarin A, Takolefar B. The effect of cinnamon (J. Presl (Cinnamomum zeylanicum) on glucose level in type 2 diabetic patients, a double blind clinicaltrial study. Journal of Medicinal Plants. 2011; 11(8):258-63. 
[23]. Polonsky Ks .Retinol –binding protein 4, insulin resistance and type 2 diabetes. N England Journal Medical 2006; 354(24):2552-630.
[24]. Yang Y, Zhou L, Gu y ,Zany Y, etal .Dietary chickpeas reverse visceral adiposity dyslipidemia and insulin resistance in rate induced by a chronic high – fat diet . British Journal Nutrition. 2007; 98 (4): 720-260.
[25]. Priyanga R، et al. Effects of cinnamon zeylanicum (Ceylon) cinnamon on blood glucose and lipids in a diabetic and healthy rat model .Pharmacogenosy Research. 2012; 4(2):73-79.
[26]. Cao H ,Polansky MM, Anderson RA.Cinnamon extract and polyphenols affect the expression of tristetraprolin insulin receptor and glucose transport 4 in mouse 3T3LI adipolytes . Arch Biochem Biophys. 2007; 459:214-222.
[27]. Anderson RA, Plenary Lecture: Chromium and polyphenols from cinnamon improve insulin sensitivity .Proc Nutr Soc. 2008; 67(1):48-53.
[28]. Ulbricht C   , Seamon E   ,Windsor RC , etal .An evidence based systematic review of cinnamon (cinnamomum SPP) by the Natural Standard Research Collaboration .Journal Diet Supply . 2011;8(4): 378-454.
[29]. Sheng X, Zhang Y, Gong   Z   , Huang C,.Improved insulin resistance and lipid metabolism by cinnamon   extrat through activation of peroxisome proliferator activated receptors .PPAR Research . 2008: 581348.
[30]. Hlebowicz J, Darwiche G , Bjorgell O , Almer LO .Effect of cinnamon on postprandial blood glucose , gastric emptying , satiety in healthy subjects . Am J Clin Nutr. 2007; 85: 1552- 6.