نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه،‌ دانشگاه علوم پزشکی، واحد آمار

چکیده

زمینه و هدف: جمعیت شناسان همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر جمعیت بوده اند تا با شناسایی این فاکتورها رشد جمعیت را تحت کنترل درآورند. این مطالعه نیز با هدف بررسی ارتباط عوامل اجتماعی-اقتصادی و دموگرافیک با باروری انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1382 در استان آذربایجان غربی بر روی نمونه 1300 خانواری به صورت دو مرحله ای تصادفی انجام گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه و با روش مصاحبه حضوری جمع آوری شد. ارتباط بین متغیرهای سن زن، سن ازدواج، دوران ازدواج، ترجیح جنسی، تعداد فرزند دلخواه، مرده زایی، فوت فرزند، تحصیلات، اشتغال و اختلاف سنی زوجین با باروری از طریق ضریب همبستگی پیرسن، رگرسیون خطی چند گانه با روش قدم به قدم و آنالیز کوواریانس توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن زنان مورد بررسی 32.61± 7.97 سال و متوسط تعداد تولد زنده 2.39 ± 1.82 بود. در مدل رگرسیونی حضور متغیرهای فوت فرزند، تعداد فرزند دلخواه، ترجیح جنسی، دوران ازدواج با ضرایب مثبت و تحصیلات زن و شوهر با ضرایب منفی معنی دار بود. باروری در سن ازدواج زیر 15 سال (4.20 ± 2.43) به صورت معنی داری بیشتر از سایر رده های سن ازدواج است. باروری زنان با تحصیلات ابتدایی و یا بی سواد از سایر رده های تحصیلی بیشتر است. متوسط تعداد فرزند دلخواه در زنان کمتر از 20 سال 2.9 ± 0.56 و در زنان 40-49 ساله 3.37 ± 0.84 است.
نتیجه گیری: همان طور که یافته های این مطالعه نشان می دهد فوت فرزند، ترجیح جنسی، تمایل به داشتن تعداد فرزند زیاد و ازدواج قبل از سن 15 سالگی، باروری بالاتری به همراه دارد. باروری زنان با تحصیلات ابتدایی و یا بی سواد از سایر رده های تحصیلی بیشتر است. متوسط تعداد فرزند دلخواه زنان زیر 20 سال بیشتر از میزان باروری کنونی (2.39) می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE RELATIONSHIP OF SOCIOECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS WITH FERTILITY

نویسندگان [English]

  • M MAHMOUDI
  • H ZERAATI
  • A AKABERI
  • F MAJLESI

چکیده [English]

Background and Purpose: Epidemiologists have always been sought to discover factors influencing populations so that they can control population growth. This study was conducted to investigate the relationship of socioeconomic and demographic factors with fertility.
Methods and Materials: This deh1ive analytical study was conducted in two stages in 2003 on 1300 families in the Northwestern province of Azarbaijan-Gharbi in Iran. The study data were collected through questionnaires and interview. The relationship between woman's age marital age marital duration sexual preference number of wanted children stillbirth child death education and employment couples age difference and fertility was determined using Pearson's correlation coefficient stepwise multiple linear regression and ANCOVA in SPSS.
Results: Mean age of the participants was 32.61±7.97 and mean live birth was 2.39±1.82. In the regression model child death number of wanted children sexual preference marital duration with positive coefficients and couples education with negative coefficients emerged. Fertility in marriages under 15 years (4.20±2.43) was significantly higher than other marital age groups. Fertility was higher in illiterate or low-education women. Mean wanted child in women of younger than 20 years old and women of 40-49 years of age were 2.9±0.56 and 3.37±0.84 respectively.
Conclusion: As the results suggest child death sexual preference desire to bear more infants and marriage before the age of 15 are associated with higher fertility rates. Illiterate or Low-education women are more fertile than other educational groups. Mean wanted children in women of under 20 years of age is higher than the current fertility rate (2.39).

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertility
  • LIVE BIRTH
  • SOCIOECONOMIC VARIABLES
  • INFANT MORTALITY