نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ، گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات بیماریهاى غیر واگیر دار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش نگرانی در مورد بیماری همه‌گیر کووید 19، تعداد فزاینده‌ای از دانشگاه‌ها در سراسر جهان فعالیت‌های آموزشی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده‌اند. اقدامات پیشگیرانه و سختگیرانه ناشی از کووید19 سلامت روان و عملکرد روانی- اجتماعی افراد را به خطر انداخته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی روانشناختی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دوران پاندمی کووید 19 انجام شد.
مواد و روش‌ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1400-1399 روی 126 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به روش نمونه­گیری به‌صورت در دسترس و آنلاین اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف و سبک‌های مقابله‌ای بلینگز و­موس بود. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss (نسخه 24)، آزمون‌های توصیفی، تی­مستقل، آنالیز واریانس، پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
یافته­ ها: بین میانگین نمره راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی روانشناختی، ارتباط معناداری مشاهده نشد (0/05>p ). نتیجه مطالعه نشان داد دانشجویان با سن بالاتر، سال تحصیلی بالاتر و دانشجویان با واحد کارآموزی در مقابله با استرس ناشی از کووید19، بیشتر از سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار استفاده می‌کردند. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که متغیرهای سن، سال و رشته تحصیلی از میان متغیرهای پیش‌بین دارای قدرت پیش‌بینی معناداری برای متغیر راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار بودند.
نتیجه‌گیری: به دلیل بحران ناشی از کووید 19 و تأثیر آن بر سلامت روانی پیشنهاد می‌شود مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی، با برگزاری کارگاه­ها و جلسات مشاوره برای دانشجویان باعث ارتقای راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار در دانشجویان شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Coping Strategies and Psychological Well-Being of Sabzevar University of Medical Sciences Students during the Covid Pandemic 19

نویسندگان [English]

 • zahra zare 1
 • mina ghalenoei 2
 • neda magdavifar 3
 • nafise zare 4
 • sajede etemadi 5

1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Master of Epidemiology, Department of biostatistics and Epidemiology ,School of health,Non communicable DiseasesResearch Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Master of Health Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 Undergraduate student, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: An increasing number of universities around the world have postponed or canceled their teaching activities due to growing concerns about the Covid­19 epidemic.­Preventive measures following the Covid Crisis 19 endanger the mental health and psychosocial function of individuals.­The aim of this study was to investigate the relationship between coping strategies and psychological well-being and students of Sabzevar University of Medical Sciences during the Covid­19 pandemic.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed on­126­students in­1399-1400­through available and online sampling.­ Data collection tools were demographic information questionnaire, Reef Psychological Well-Being Scale, and Blinges-Whames coping styles.­ Data analysis was performed using SPSS­software­(version­24),­descriptive tests, independent t-test, analysis of variance, Pearson and linear regression.
Results: The mean score of psychological well-being of the students participating in the study was 78/5± 81/67   &4/79% had high psychological well-being. The mean score of problem-oriented coping strategies of the students participating in the study was 04/3± 55/15and emotion-oriented strategies were 91/5± 43/18.There was no significant relationship between the mean total score of coping strategies and psychological well-being (0/05<p).The results of the study showed that students with older age, higher academic year and students with internship unit used more problem-oriented coping style in dealing with stress caused by Covid‌19.‌The results of regression analysis test showed that the variables of age, year and field of study among the predictor variables had significant predictive power for the emotion-oriented coping strategy variable.
Conclusion: Due to the crisis caused by covid19 and its impact on mental health, it is suggested that administrators and educational planners,‌by holding workshops and counseling sessions for students, promote problem-based coping strategies in students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological well-being
 • coping strategy
 • Covid19
 • student
 1. Dortaj F, Daneshpayeh M, Hasanvand F, Mosavi Ali. Construct and validate a questionnaire Coping Styles in the face of the coronavirus epidemic. Quarterly of Educational Psychology Allameh Tabataba’i University 2020; (16) 56: 133-155. (Persian) doi:10.22054/JEP.2020.52469.3002
 2. Hu X, Huang W. Protecting the psychological well-being of healthcare providers affected by the COVID-19 outbreak. J nursing and Health Sciences 2020; 22(3): 837-838 org/10.1111/nhs.12727
 3. Capone V, Caso D, Donizzetti AR, Procentese F. University Student Mental Well-Being during COVID-19 Outbreak: What Are the Relationships between Information Seeking, Perceived Risk and Personal Resources Related to the Academic Context. Sustainability 2020: 12(17).doi:10.3390/su12177039
 4. Delavar Ali, Shokohi Leyla. The Status of Happiness and Satisfaction with Life among University students during the Corona ‎Crisis new virus COVID-19. Quarterly of Educational Psychology Allameh Tabataba’i University 2020; (16) 56: 1-24. (Persian) doi: 10.22054/JEP.2020.52767.3018
 5. Huang, Y, Zhao, N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: A web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res. 2020; 288:112954. doi:10.1016/j.psychres.2020.112954
 6. Cellini, N, Canale, N, Mioni G, Costa S. Changes in sleep pattern, sense of time and digital media use during COVID-19 lockdown in Italy. J. Sleep Res. 2020; 29:e13074. Doi:10.1111/jsr.13074
 7. Lyons Z, Wilcox H, Leung L, Dearsley O. COVID-19 and the mental well-being of Australian medical students: impact, concerns and coping strategies used. Australasian Psychiatry 2020; 1–5 DOI:10.1177/1039856220947945
 8. Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F .Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey Study .J Med Internet Res 2020;22(9):e21279. doi: 10.2196/21279
 9. Saadat S, Asghari F, Jazayeri R. The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support among students of University of Guilan. Iranian Journal of Medical Education. 2015; 15:67-78
 10. Shadmehr M, Ramak N, Sangani A. The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases of COVID-19. J Mil Med February 2020; 22(2): 115-121,   DOI: 10.30491/JMM.22.2.115
 11. Ghafoori M, Hejazi M, Sheikhi M R. The Relationship of Coping Strategies with Academic Stress in Nursing Students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN 2019; 7(3):42-48      DOI: 10.21859/ijpn-07306
 12. Ye ZH, Yang X, Zeng CH, Li X, Wang Y, Shen Z, Lin D. Resilience, Social Support, and Coping as Mediators between COVID-19-related Stressful Experiences and Acute Stress Disorder among College Students in China. APPLIED PSYCHOLOGY: HEALTH AND WELL-BEING, 2020   doi:10.1111/aphw.12211
 13. Huang L, Lei W, Xu F, Liu H, Yu L. Emotional responses and coping strategies in nurses and nursing students during Covid-19 outbreak: A comparative study. PLoS One. 2020;15(8):e0237303. doi:10.1371/journal.pone.0237303
 14. Sadidi M, Yamini M. Prediction of psychological well-being based on coping strategies and alexithymia. Psychological Studies Faculty of Education and Psychology,2018;14(2): 16823. 1472   DOI:10. 22051/psy. 2018.
 15. Ghadimi M, Ningal T, Abdolatif A. Coping strategy and level of psychological well-being of Iranian students in Malaysia. Contemporay Psychology 2017; 12(suppl): 1337-1343
 16. Khodabakhshi A. Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences of College Students during Covid-19 pandemic. Journal of Military Medicine 2020; 22(2): 130-138. Doi:10.30491/JMM.22.2.130
 17. Khanjani M, Shahidi SH, Fath-Abadi J, Mazaheri M, Shokri O. Factor structure and psychometric properties of the Ryff’s scale of Psychological well-being, short form (18-item) among male and female students.Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2014; 8 (32):27-36.
 18. Sadoughi M, Hesampour F. Predicting the Psychological Well-being of Kashan’s Medical Sciences Students Based on Forgiveness Components. Iran Journal of Nursing 2018; 30(110):1- 10 DOI:10.29252/ijn.30.110.1
 19. Fernández-Pérez D, Ros L, Escribano F, Pedro Serrano Reminiscence, personality, coping and mood state in institutionalised older adults: a cross-sectional study. Japanese psycogeriatric society.2020;20(3):310-320.
 20. Sabzi Z, Mancheri H, Royani Z, Aryaie M, Jafari S, Ahmadi G. Subjective Well-Being in Nursing and Midwifery Students of Golestan University of Medical Sciences. J Res Dev Nurs Midw. 2015; 12 (1) :76-84. [Persian]
 21. Fornés-Vives J, Garcia-Banda G, Frias-Navarro D, Rosales-Viladrich G. Coping, stress, and personality in Spanish nursing students: A longitudinal study. Nurse Education Today 2016; 36: 318-23. Doi: 10.1016/j.nedt.2015.08.011
 22. Schaller, M., Murray, D. R., & Bangerter, A. Implications of the behavioural immune system for social behaviour and human health in the modern world. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,2015; 370, 1–10. Doi: 1098/rstb.2014.0105.
 23. Sabzi Z, Mancheri H, Royani Z, Aryaie M, Jafari S, Ahmadi G. Subjective Well-Being in Nursing and Midwifery Students of Golestan University of Medical Sciences. J Res Dev Nurs Midw. 2015; 12 (1):76-84. [Persian]
 24. Daroudi  R, Rashidian Zeraati H, Oliyaeemanesh A, Akbari Sari A. Life and health satisfaction in the adult population of Iran. Epidemiol Health. 2016; 38. doi: 10.4178/epih.e2016047
 25.  Al-Rabiaah A, Temsah MH, Al-Eyadhy AA, Hasan GM, Al-Zamil F, Al-Subaie S, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. J Infect Public Health 2020; 13(5): 687-91.
 26. Findik UY, Ozbas A, Cavdar I, Topcu SY, Onler E. Assessment of nursing students' stress levels and coping strategies in operating room practice. Nurse Education in Practice 2015; 15(3): 192-5. [Persian]
 27. Bahrami jalal SH, Moghadari koosha M, Roshanaei GH. Relationship between Clinical Education Stressors and Coping Strategies in Paramedic Students of Hamadan University of Medical Sciences. J Med Edu Dev.2019; 14 (3): 209.Doi: doi.org/10.18502/jmed.v14i3.2029
 28. Arima M, Takamiya Y, Furuta A, Siriratsivawong K, Tsuchiya S, Izumi M. Factors associated with the mental health status of medical students during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study in Japan. BMJ open 2020; 10(12): e043728.
 29. Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F.Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey Study.J Med Internet Res 2020;22(9):e21279. Doi: 2196/21279
 30. Maser B, Danilewitz M, Guérin E, Findlay L, Frank E. Medical student psychological distress and mental illness relative to the general population: a Canadian cross-sectional survey. Academic Medicine 2019; 94(11): 1781-91.