نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و بدون علامت است که به آسانی قابل ردیابی بوده و معمولا به سادگی درمان می شود اما در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهی شده و مبالغ هنگفتی جهت درمان عوارض این بیماری هزینه می شود. این مطالعه به منظور بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار انجام پذیرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی بر روی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی انجام گرفت. تعداد 596 نفر از جمعیت بالای 18 سال به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و ضمن تکمیل پرسشنامه طرح، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک آن ها با روش استاندارد اندازه گیری فشار خون، با استفاده از فشارسنج Alpk2 و گوشی لیتمن تعیین گردید و آستانه پرفشاری خون 140.90 منظور شد. برای توصیف داده ها از فراوانی و درصد و برای تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای تحت نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته ها: از نظر میزان شیوع، پرفشاری خون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب ??.? و ??.? درصد نشان داده شده است و میزان شیوع در زنان بیشتر از مردان بوده است (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREVALENCE OF HYPERTENSION IN THE URBAN POPULATION OF SABZEVAR IRAN

نویسندگان [English]

  • L NAJAR
  • A PEZHHAN
  • A HEYDARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Hypertension is a common but asymptomatic disease which is easily traced and treated. However if left untreated deadly complications and high costs of treatment should be expected. This study was conducted to investigate the prevalence of hypertension in the urban population of Sabzevar Iran. Methods and Materials: This deh1ive cross-sectional study was conducted on the population of urban families supported by the health centers in Sabzevar Iran. 596 cases (age 19 years or older) were selected by stratified sampling. In addition to filling out the study questionnaire the systolic and diastolic blood pressure of the cases were measured by the standard method using Alpk2 sphygmomanometer and Litman stethescope. The hypertension threshold was considered as 140/90. Frequency and percentages were used to describe the data and chi-square was used for the analysis in SPSS. Results: The prevalence of the systolic and diastolic BP hypertensions were 21.5% and 25.8% respectively and the prevalence was higher with women rather than men (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypertension
  • SYSTOLIC
  • DIASTOLIC
  • sabzevar