نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: میزان شیوع آسیب‌های ورزشی در دانشجویان تربیت‌بدنی، بسیار زیاد است و عوامل مختلفی از جمله عوامل مدیریتی بر بروز آن تأثیر دارند.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ- همبستگی با استفاده از طرح نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد از 12 استاد تربیت‌بدنی (به‌صورت هدفمند از طریق مصاحبه) اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری گردید. سپس مصاحبه­ها کدگذاری و مدل نظری تحقیق بر اساس آن تدوین شد. در پایان به‌منظور بررسی برازش مدل نظری، پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید و 330 داﻧﺸﺠﻮی تربیت‌بدنی (به روش خوشه‌ای تصادفی) آن را تکمیل و ضرایب تأثیر بخش‌های مختلف مدل از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزار PLS بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، منجر به ارائه مدل پیشگیری از آسیب‌های ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی برمبنای عوامل مدیریتی با 13 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه شامل موجبات علی، پدیده اصلی، راهبرد، ویژگی‌های زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامد شد. آزمون کلی مدل معادلات ساختاری از طریق شاخص نکویی برازش بررسی و برازش مدل (0/74=GOF) تأیید گردید. مقدار آماره تی برای تأثیرگذاری هریک از متغیرهای موجبات علی، ویژگی‌های زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر بیشتر از (1/96) به‌دست آمد؛ از این رو تأثیرگذاری آنها بر آسیب‌پذیری دانشجویان تربیت بدنی تأیید شد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته­ها و مدل ارائه‌شده با اصلاح رویکرد در بخش پذیرش دانشجو، برنامه­ریزی آموزشی و ایمن‌سازی اماکن در کنار آموزش و آگاهی‌بخشی به استادان و دانشجویان، امکان کاهش قابل‌توجه در بروز آسیب ورزشی در دانشجویان تربیت­بدنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting and Fitting a Sports Injury Prevention Model in Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Keavanloo 1
  • Esmaeil ُSharifian 2
  • Kourosh Ghahraman Tabrizi 2
  • Mohammad Seyedahmadi 3

1 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Iranshahr Branch, Islamic Azad University, Iranshahr, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Assistant Professor of sport injuries and corrective exercises, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Velayat University, Iranshahr, Iran

چکیده [English]

Introduction: Sports injuries among physical education students are prevalent and various factors, including management factors, affect them.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, by using the systematic design of the data based theory required information was collected from 12 physical education teachers through targeted interviews. The interviews were then coded and a theoretical model of the research were developed. Finally, in order to evaluate the accuracy of theoretical model a questionnaire was designed and completed by 330 physical education students and the effect coefficients of different parts of the model were investigated by modeling structural equations in PLS software environment.
Results: The results of the analysis of qualitative data obtained from the interview led to the presentation of the model of prevention of sports injuries of physical education students based on managerial factors with 13 categories and 38 concepts in the form of 6 dimensions including causal factors, the main phenomenon, strategy, background characteristics, intervening conditions and outcomes. General test of structural equation modeling was performed using the Goodness of Fit Test and was confirmed(GOF = 0.74). The statistical value of T for the effect of each ofcausal factors, background characteristics, intervening conditions was higher than (1.96), so their effect was confirmed.
Conclusion: Thus, by modifying the approach of student admission, educational programming and securing places along with teaching and informing, we will be able to significantly reduce the incidence of sports injuries in physical education students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Model:Sports injury prevention: Physical Education Students: Management Factors: Fitting Model
[1]. . Mukherjee S. Sports injuries in university physical education teacher education students: a prospective epidemiological investigation. J Int J Sports Med. 2014;1:528-35.
[2]. Goossens L, De Ridder R, Cardon G, Witvrouw E, Verrelst R, De Clercq D. Injury prevention in physical education teacher education students: lessons from sports. A systematic review. European Physical Education Review. 2019;25(1):156-73.
[3]. Pakravan M, Sahebal zamaniorcid M, Ghahreman tabrizi K. Prevalence and Causes of Injuries in Physical Education Students. Journal of sport medicine. 2009;1(2):81-174. (Persian)
[4]. Rezvani MH, Baluchi R, Bahr al-Alum H, Niknejad MR. The Prevalence and Causes of Physical Education Sport Training in Shahroud University of Technology. Research in Sports Science. 2008;5(1):115-24. (Persian)
[5]. Shojaedin SS, Alizadeh MH, Moradi M. The Relationship between Prevalence of Sports Injuries and Traumatic Factors in Male Athletic Students of Payame Noor University. Research in Sport Science. 2008;5(2):71-83. (Persian)
[6]. van Beijsterveldt A, Bliekendaal S, Brink M, Stubbe J. Injuries and risk factors in physical education students. Br J Sports Med. 2014;48(7):565-565.
[7]. Vriend I, Gouttebarge V, Finch CF, Van Mechelen W, Verhagen EA. Intervention strategies used in sport injury prevention studies: a systematic review identifying studies applying the Haddon matrix. Sports Med. 2017;47(10):2027-43.
[8]. Goossens L, Verrelst R, Cardon G, De Clercq D. Sports injuries in physical education teacher education students. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(4):683-91.
[9]. Goossens L, Witvrouw E, Vanden Bossche L, De Clercq D. Lower eccentric hamstring strength and single leg hop for distance predict hamstring injury in PETE students. European journal of sport science. 2015;15(5):436-42.
[10]. Finch CF, Donaldson A. A sports setting matrix for understanding the implementation context for community sport. Br J Sports Med. 2010;44(13):973-8.
[11]. de Tarso Domingues SP, Conte M, Más ÉF, de Barros Ramalho LC, de Godoi VJ, Teixeira LF, et al. Implications of physical fitness level on sport injury. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2005;7(2):29-35.
[12]. Wong P, Hong Y. Soccer injury in the lower extremities. Br J Sports Med. 2005;39(8):473-82.
[13]. Chaudhari AM, Andriacchi TP. The mechanical consequences of dynamic frontal plane limb alignment for non-contact ACL injury. J Biomech. 2006;39(2):330-8.
[14]. Giza E, Fuller C, Junge A, Dvorak J. Mechanisms of foot and ankle injuries in soccer. Am J Sports Med. 2003;31(4):550-4.
[15]. Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Previous injury as a risk factor for injury in elite football: a prospective study over two consecutive seasons. Br J Sports Med. 2006;40(9):767-72.
[16]. Steffen K, Myklebust G, Andersen TE, Holme I, Bahr R. Self-reported injury history and lower limb function as risk factors for injuries in female youth soccer. Am J Sports Med. 2008;36(4):700-8.
[17]. Gholami Torkesaluye S, Mahdi pour A, Azmsha T. Safety and health assessment of Multi-purposes sport halls and It,s relationship with sports injuries. Applied Research of sport management. 2016;4(14):23-34. (Persian)
[18]. Yousefi G, Mousavi Rad T. Examine the safety status of gymnastics and compare with international standards and its relation to common sports injuries. 4th National Conference on Sport Science and Physical Education; Payam Noor university2018. (Persian)
[19]. Farzan F. Designing and Explaining the Model of Safety and Risk Management System in Sports Halls of Physical Education Colleges [PhD]. Faculty of Physical Education: Tarbiat Modares University; 2009. (Persian)
[20]. Koca C, Aşçı FH, Demirhan G. Attitudes toward physical education and class preferences of Turkish adolescents in terms of school gender composition. Adolescence. 2005;40(158).
[21]. Kozehchian H. survey the instructional situation of physical education college students at the undergraduat level. Harkat. 2000;2(4):37-53. (Persian)
[22]. Phelan KJ, Khoury J, Kalkwarf HJ, Lanphear BP. Trends and patterns of playground injuries in United States children and adolescents. Ambulatory Pediatrics. 2001;1(4):227-33.
[23]. Murphy D, Connolly D, Beynnon B. Risk factors for lower extremity injury: a review of the literature. Br J Sports Med. 2003;37(1):13-29.
[24]. Aghabegi F, Rajabi R, Esmaili M. Identification of vulnerable organs and their positive mechanisms at the 2010 FIFA World Cup. sport sciences quarterly. 2012;4(10):26-33. (Persian)
[25]. Alentorn-Geli E, Myer GD, Silvers HJ, Samitier G, Romero D, Lázaro-Haro C, et al. Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanisms of injury and underlying risk factors. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009;17(7):705-29.
[26]. Chappell JD, Herman DC, Knight BS, Kirkendall DT, Garrett WE, Yu B. Effect of fatigue on knee kinetics and kinematics in stop-jump tasks. Am J Sports Med. 2005;33(7):1022-9.
[27]. Thomas AC, McLean SG, Palmieri-Smith RM. Quadriceps and hamstrings fatigue alters hip and knee mechanics. J Appl Biomech. 2010;26(2):159-70.
[28]. Hawkins RD, Fuller CW. A preliminary assessment of professional footballers' awareness of injury prevention strategies. Br J Sports Med. 1998;32(2):140-3.
[29]. Maghami M, Kargarfard M, Zolaktaf V. Knowledge and practice of professional footballers towards injury prevention strategies. Olympic. 2005;13(2):109- 21. (Persian)
[30]. Abbasi Dare Bedidi M, Kargarfard M, Moghadasi A, Khayambashi K. Evaluation of Knowledge and Performance of Female Athletic Students about Injury Prevention Strategies. Research in Sport Sciences. 2008;6(18):125-40. (Persian)
[31]. Hansom D, Sutherland A. Injury prevention strategies in skiers and snowboarders. Current sports medicine reports. 2010;9(3):169-75.
[32]. Zare G, Jamshidi AA, Eskandari I, Homayoun I. Evaluation of Knowledge and Performance of Physical Education Students and Students of Other Fields on Sports Injury Prevention Strategies. First National Conference on Physical Education and Sport Sciences; Islamic Azad University, Marvdasht Branch2015. (Persian)
[33]. Mckay GD, Goldie P, Payne WR, Oakes B. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. Br J Sports Med. 2001;35(2):103-8.
[34]. Bassami M, Ibrahim K, Maleki A. The nutritional knowledge, attitude and practice of male students’ athletes in 2014, IR- university games. Physiology of Exercise and Physical Activity. 2016;9(1):1345-54. (Persian)
[35]. Fouroz N, Ahmadi A, Faghih F, Zare L, Rashidian H, Ahmadi M. Investigation of the Association between Socioeconomic Indicators and Dormitory Resident Students’ Nutrition Status in Shiraz University of Medical Science. Journal of Knowledge & Health. 2009;4(3):13-8. (Persian)
[36]. Amani R. Assessment of nutrition related life style patterns of female students in Ahvaz universities dormitories. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2004(42):54-61. (Persian)
[37]. Tarighat A, Mahdavi R, Ghaemmaghami J, Saafaian A. Comparing Nutritional Status of College Female Students Living on and off Campus in Ardabil, 1999. J Ardabil Univ Med Sci 2003;3(3):44-52. (Persian)