نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مامایی، مربی آموزشی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس‌ارشد مامایی، مربی آموزشی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، یکی از معضلات نظام ارائه خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی می­باشد و عملکرد پرستاران به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه حرفه­ای نظام سلامت، تأثیر به‌سزایی در این زمینه دارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای قائن­ انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن 63 پرستار که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. به‌ازای هر پرستار 3 بیمار به‌صورت در دسترس انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد روایی و پایایی  QUALIPAC(Quality Patient Care Scale) جمع‌آوری شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و آزمون­های کای­اسکوئر، من ویتنی، آنالیزواریانس یک‌طرفه و تی­مستقل، تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت مراقبت در بعد روانی اجتماعی از دیدگاه 1/46±61/66و 1/66±80/38، در بعد جسمی از دیدگاه بیماران 1/43±57/93و 1/52±76/15و در بعد ارتباطی از دیدگاه بیماران 1/43±57/93و پرستاران 0/83±39/19بود. بین دیدگاه بیماران و پرستاران در هر سه بعد مراقبت، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (P=0/000). همچنین ارتباط معناداری بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و بیماران با نمره کیفیت مراقبت وجود نداشت (P>0.005)..
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای پرستاران بالین و همچنین دانشجویان پرستاری به‌ویژه آموزش مهارت‌های ارتباطی و با به‌کارگیری سیستم تشویق و تنبیه و همچنین کنترل و نظارت مستمر بتوان سطح کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality of patient care from the viewpoint of nurses and patients in the teaching hospitals of Shohadah Qaen

نویسندگان [English]

  • maryam sadat katebi 1
  • mina ghalenoei 2
  • Samira Zalbeiki 3
  • Zohreh barzegari esfeden 4

1 MS.c in Midwifery, Educational Instructor of Nursing and Midwifery , Qaen School of Nursing and Midwifery ,Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

2 Instructor of Midwifery , faculty member of Medical Department, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 S.c Nursing. Student Research Committee, Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

4 MS.c in Environmental Health Engineering, Qaen School of Environmental Health Department, Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

چکیده [English]

Introduction: Improving the quality of patient care is one of the challenges of the health care delivery system, and the performance of nurses as the largest health care professional group has a significant impact in this regard. The aim of this study was to determine the quality of patient care from the viewpoint of nurses and patients at the Shohada center.
Materials and Methods: This was a descriptive-analytic study in which 63 nurses who were admitted to the study were randomly selected. For each nurse, 3 patients were selected according to available data. Data was collected using standard questionnaire QUALIPAC was collected. The results were analyzed using SPSS version 24 and chi-square, and Pearson’s correlation test.
Results: The mean of quality of care in view of patients and nurses were respectively, psychosocial aspect 61.66 ± 1.46, 80.28 ± 1.66, in physical aspect 57.93 ± 1.43 and 76.15 ± 1.52 and in communitive aspect 57.93 ± 1.43 and 39.19 ± 0.83. There was a significant statistical difference between patients and nurses views in three aspects (P=0.001).Also, there was no significant relationship between the demographic characteristics of the nurses and patients (age, sex, clinical experience, place of residence, etc.) with quality of care (P> 0.005)..
Conclusion: According to the findings of this study, it is suggested that using educational courses for nurses and nursing students, especially communication skills, using the system of encouragement and punishment, as well as continuous controlling and monitoring can be promoted the quality of patient care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of care
  • Nurse
  • Patient
  • Nursing care
[1]. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh. . 2011; 12 (2) :134-143. (Persian)
[2]. Zaghini F , Fiorin J, Piredda M ,Fida R, Sili A. The relationship between nurse managers' leadership style and patients' perception of the quality of the care provided by nurses: Cross sectional survey. International Journal of Nursing Studies.2020; 101:103446.
[3]. Shahgholian N, Dashti-Dehkordi A, Sadeghian Z. Perspective of hemodialysis patients and nurses in relation with caring behaviors. The Journal of Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;15(9):659-66.
[4]. Zamanzadeh V, Valizadeh L, Rahmani A, Ghafourifard M. Compassionate care in nursing: A hybrid concept analysis. Journal of hayat. 2017;22(4):362-80.(Persian)
[5].  Thomas  D, Newcomb P, Fusco P. Perception of Caring Among Patients and Nurses. Journal of Patient Experience.2018;6(3):194-200.
[6]. Negarandeh R, Mohammadi S, Zabolypour S, Arazi Ghojegh T. Relationship between quality of senior nursing students' caring behaviors and patients' satisfaction. Journal of hayat. 2012;18(3):10-21.(Persian)
[7]. Köberich S, Feuchtinger J, Farin E. Factors influencing hospitalized patients' perception of individualized nursing care: a cross-sectional study. BMC Nurs 2016; 15:14. 
[8]. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences, 2009. Koomesh. 2011; 12 (2):134-143.
[9]. . Khaki S, Esmaeil Pourzanjani S, Mashouf S. The relationship of ethical observance of nurses with quality of care from patients’ point of view. Journal of Clinical Nursing and Midwifery (J Clin Nurs Midwifery) 2016; 5(1): 1-11. (Persian)
[10]. Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashouf S. Nursing cares quality in nurses. SJNMP. 2018; 3 (4):1-14.
[11]. Gholjeh M, Dastoorpour M, Ghasemi A. The Relationship between Nursing Care Quality and Patients Satisfaction among Hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in 2014. Journal of Jorjani Biomed 2015;3(1):68-81.(Persian)
[12]. Abdel Maqsood AS, Oweis AI, Hasna FS. Differences between patients' expectations and satisfaction with nursing care in a private hospital in Jordan. International Journal of Nursing Practice. 2012; 18(2):140-6.
[13]. Jamsahar M, Khaki S, Esmeilpour Zanjani S, Mashouf S. Comparison of Quality of Nursing Cares from the Perspective of Nurses and Patients. SJNMP. 2020; 5 (4) :72-83.
[14]. Bakhteari Z, Hanifi N, Amini K, Jafari Varjoshani N. Quality of Nursing Services in Dialysis Center of Valiasr Hospital in Zanjan from Nurses and Patients' Viewpoint Using the SERVQUAL Model. IJN. 2018; 31 (113):18-29.
[15]. Ma, F., Li, J., Liang, H. et al. Baccalaureate nursing Students’ perspectives on learning about caring in China: a qualitative descriptive study. BMC Med Educ 2014; 14, 42.
[16].  Ozturk H, Demirsoy N, Sayligil O, Florczak KL. Patients' Perceptions of Nursing Care in a University Hospital. Nurs Sci Q. 2020; 33(1):12-18.
[17]. Glickman SW, Boulding W, Manary M, Staelin R, Roe MT, Wolosin RJ, Ohman EM, Peterson ED, Schulman KA. Patient satisfaction and its relationship with clinical quality and inpatient mortality in acute myocardial infarction. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010;3(2):188-95.
[18]. Khoeiniha F, Sheikhi M, Shokati AAM, Mohammadpour AA. Nurses’Clinical performance assessment in critical care units in teaching and non-teaching Hospitals in Qazvin City: Based on synergy model. Journal of Health Promotion mamagement. 2016; 5(3):28-36. (Persian)
[19]. Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashouf S. Nursing cares quality in nurses Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018; 3(4):1-14.
[20]. Gunther M, Alligood MR. Adiscipline specific determination of highquality nursing care. Journal of AdvancedNursing. 2002; 38(4): 353-359.