نویسندگان

مشهد، خیابان دکتر چمران، خیابان گلستان شرقی، بیمارستان آریا

چکیده

زمینه و هدف: رایج ترین داروی مصرفی در ناباروری ایدیوپاتیک مردان، کلومیفن می باشد که نتایج درمانی آن متفاوت بوده و معیار قابل اعتباری جهت پیشگویی نتیجه درمان ارایه نشده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون توتال صبحگاهی قبل از درمان با تغییرات ایجاد شده در اسپرموگرام بعد از درمان با کلومیفن انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 172 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک، از سال 1380 لغایت 1385 در شهر مشهد انجام شده است. تمامی بیماران علاوه بر پر کردن پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و آزمایش اسپرموگرام، بر اساس میزان تستوسترون توتال سرمی، به 6 گروه تقسیم گردیدند. سپس تغییرات ایجاد شده در پارامترهای اسپرموگرام قبل و بعد از درمان با کلومیفن در هر گروه، با نرم افزار SPSS و آزمون های تی، آنالیز واریانس و فیشر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیماران مورد مطالعه دارای میانگین سنی 31 سال و میانگین تستوسترون سرمی 361.3 نانوگرم در دسی لیتر بودند. به طور کلی در 125 بیمار (72.7 درصد)، بعد از تجویز کلومیفن بهبودی در تعداد کل اسپرم های متحرک عملکردی ملاحظه شد. در بیمارانی که سطح تستوسترون سرمی قبل از درمان آنان بین 200 تا 500 نانوگرم در دسی لیتر بود، بهبودی قابل توجه در اسپرموگرام ملاحظه گردید (P?0.031).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که میزان تستوسترون توتال سرمی صبحگاهی قبل از درمان، می تواند معیاری جهت پیشگویی نتیجه درمان با کلومیفن در ناباروری ایدیوپاتیک مردان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SERUM TESTOSTERONE LEVEL AS A PREDICTOR OF RESPONSE OF INFERTILE MALES TO CLOMIPHENE

نویسندگان [English]

  • M ISAPOUR
  • AR HAKEMI
  • K EGHBALI
  • N DAVAR YARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Clomiphene is the most common drug for the male idiopathic infertility treatment with different results and no valuable factor ha been suggested for prediction of treatment. Therefore the present study was designed to investigate the relationship between early morning total Serum Testosterone Level (STL) before treatment and post-clomiphene changes in the spermogram.
Methods and Materials: This clinical trial study was conducted on 172 idiopathic infertile men from 2001 to 2006 in Mashad Iran. Demographic and spermogram data were recorded via questionnaires and patients were divided into 6 groups by their pre-treatment STL. Spermogram parameter changes before and after clomiphene therapy were analysed with SPSS software using t-test ANOVA and Fisher’s test.
Results: Mean age of patients was 31 years; and mean Serum Testosterone Level was 361.3ng/dl. After prescribing clomiphene recovery was observed in the spermogram of in 125 patients (72.7%) with Total Serum Testosterone Level of 200-500ng/dl (P£0.031).
Conclusion: Early morning Serum Testosterone Level can be used as a criterion for predicting the efficacy of clomiphene in male idiopathic infertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPERMOGRAM
  • CLOMIPHENE
  • IDIOPATHIC
  • INFERTILITY
  • TESTOSTERONE