نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، ایران

2 مربی، کارشناسی‌ارشد آموزش پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی سراب، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی میکروب‌شناسی پزشکی، گروه آموزش علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی سراب، ایران

4 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی سراب، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بهترین راه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور، استفاده از استانداردهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار و ارتقای کفیت خدمات می‌شود. دانش و نگرش مثبت برای افراد دخیل در اجرای اعتباربخشی؛ اعم از مدیران و پرسنل، ضروری است. تعیین دانش، نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان‌ها و تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک بررسی توصیفی- مقطعی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه اعتباربخشی اعظمی و همکاران انجام گردید. بدین منظور تعداد 126 نفر از پرستاران شاغل (با حداقل یک سال سابقه کار) در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سراب به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت داده شدند. داده‌های حاصل از این بررسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16و نیز آزمون‌های آماری تی زوجی، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره دانش از 36 امتیاز (18/22)، نگرش از 60 امتیاز (32/76)، دیدگاه از 50 امتیاز (25/98) و مراقبت پرستاری از 5 امتیاز (2/72) بود. یافته‌ها نشان داد که پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی سراب که در این بررسی شرکت کرده بودند دانش و آگاهی متوسط، نگرش مثبت، نظرات موافق و دیدگاه مثبتی نسبت به اجرای اعتباربخشی بیمارستان دارند.
نتیجه‌گیری: افزایش دانش و ایجاد دیدگاه مثبت در پرستاران در مورد اعتباربخشی بیمارستانی می‌تواند موجب افزایش کیفیت مراقبت پرستاری از بیمار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment Nurses Knowledge, Attitude, and Comment on Hospital Accreditation and its Impact on Patient Care Quality in Imam Khomeini Hospital, Sarab

نویسندگان [English]

  • seyed yosef Lotfi Hadi Biglo 1
  • khalil maleki 2
  • ali bahadori 3
  • ramin hoseinzade 4

1 Instructor, Master of Nursing Education, Nursing education group, Branch of sarab. Islamic Azad University, Sarab, Iran

2 Instructor, Master of Nursing Education, Nursing education group, Sarab University of Medical Sciences, Sarab, Iran

3 Assistant Professor, PhD in Medical Microbiology, Laboratory Science Education group, Sarab University of Medical Sciences, Sarab, Iran

4 BSc of Medical Laboratory Sciences, Sarab University of Medical Sciences, Sarab, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the hospital’s evaluation methods is the use of national accreditation standards, which its consideration causes enhancement in both patient safety and quality of services. It is essential for managers and personals whom involved in accreditation to have a positive knowledge and attitude. This study was done to assess Nurses Knowledge, Attitude, and Comment on Hospital Accreditation and its Impact on Patient Care Quality in Imam Khomeini Hospital in Sarab.
Materials and Methods: This research is a descriptive crosssectional study which has been done. In order to collectthe information, we used the corrected questionnaire of azami et al. Imam Khomeini hospital nurses 126 mirage with a minimum of one year of work experience to the classified random sampling method in this study. Data analysis were done using SPSS software.
Results: The average knowledge score was 36 points (18.22), attitude was 60 points (32.76), comment was 50 points (25.98) and nursing care was 5 points (2.72). The average score for knowledge, attitude and commentshowed that a modest positive about attitude, knowledge, andpositive comment was seen.
Conclusion: Enhancement of knowledge and creation of a positiveperspective about accreditation may reduce anxiety and stress caused by theaccreditation and the quality of nurses care of the patient is alsocan increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Knowledge
  • Attitude
  • Commen
  • Nursing Care
  • Nurses
[1]. Ehlers LH, Jense MB, Simonsen KB, Rasmussen GS, Braithwaite J. Attitudes towards accreditation among hospital employees in Denmark: a cross-sectional survey. International Journal for Quality in Health Care. 2017;29(5):693-8.
[2]. Guerrero VG, Alvarado OS. Outcome analysis of accreditacion processes for chilean nursing programs. Revista latino-americana de enfermagem. 2010;18(1):94-101.
[3]. Britt B, Aaron L. Nonprogrammatic accreditation: Programs and attitudes. Radiologic technology. 2008;80(2):123-9.
[4]. Buetow S, Wellingham J. Accreditation of general practices: challenges and lessons. BMJ Quality & Safety. 2003;12(2):129-35.
[5]. Chaghary M, Ameryoun A, Ebadi A, Saffari M. Training and Motivational Needs of Nursing Staffs about the Hospital Accreditation Standards. 2015.
[6]. Azami-Aghdash S, Bazargani HS, Ghasemi B, Mirzaei A, Aghaie MH. The Existing Barriers and Infrastructures to Implement Accreditation from the Perspective of Hospitals’ Managers in East Azerbaijan Hospitals&58; A Mixed Method Study. Taṣvīr-i salāmat. 2015;4(2):35-42.
[7]. Saeed K, Kamal G, Ayan K, Najmeh B, Azad S. Impact Of Hospitals Accreditation On Service Delivery From The Perspective Views Of Experts: A Qualitative Study. Payavard Salamat. 2013;7(4).
[8]. Fong J, Marsh GM, Stokan LA, Sang W, Vinson C, Ruhl L. Hospital quality performance report: an application of composite scoring. American Journal of Medical Quality. 2008;23(4):287-95.
[9]. Heuer AJ. Hospital accreditation and patient satisfaction: testing the relationship. Journal for healthcare quality. 2004;26(1):46-51.
[10]. Salmon JW, Heavens J, Lombard C, Tavrow P. The impact of accreditation on the quality of hospital care: KwaZulu-Natal province Republic of South Africa. 2003.
[11]. El-Jardali F, Jamal D, Dimassi H, Ammar W, Tchaghchaghian V. The impact of hospital accreditation on quality of care: perception of Lebanese nurses. International Journal for Quality in Health Care. 2008;20(5):363-71.
[12]. Elkins G, Cook T, Dove J, Markova D, Marcus JD, Meyer T, et al. Perceived stress among nursing and administration staff related to accreditation. Clinical nursing research. 2010;19(4):376-86.
[13]. Hashemizadeh H. Analysis of relation between time management behaviors and occupational stress of medical surgical ward’s Head Nurses of educational hospitals depend on shaheed beheshti medical university. 2006.
[14]. Sivasankar P. Employees attitude towards the implementation of quality management systems with special reference to KG Hospital Coimbatore,". International Journal of Management Research and Business Strategy. 2013;2(4):121-8.
[15]. Mir-Habibi F, Salsali M, Nasrabadi T. “Short Comunication” The Effect of Clinical Nursing Services Accreditation Training on the Knowledge and Attitude of Nurses. Iran Journal of Nursing. 2017;30(109):80-7.
[16]. Mousavi S, Zaeemipour M, Zali M. Evaluate Nurses' Capability Based on Accreditation Standards by Nursing Administrators at AJA-Military Hospitals During 2011. Journal of Nurse and Physician within War. 2012;19:14-9.
[17]. Arab M, Mousavi SM. The effect of accreditation system on the key performance indicators of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences: an interrupted time series analysis in 2012-2014. Journal of Hospital. 2017;16(1):17-26.
[18]. Park I-T, Jung Y-Y, Suk S-H. The perception of healthcare employees and the impact of healthcare accreditation on the quality of healthcare in Korea. Journal of Hospital Administration. 2017;6(6):20.
[19]. Hinchcliff R, Greenfield D, Moldovan M, Westbrook JI, Pawsey M, Mumford V, et al. Narrative synthesis of health service accreditation literature. BMJ Qual Saf. 2012:bmjqs-2012-000852.
[20]. Sadeghi T, Gholamhoseinni N, Khoshab H, Karami M, Nouhi E, Sabzevari S. Assessment managers’ and hospital staff knowledge and attitude to accreditation. Quarterly Journal of Nursing Management. 2016;5(2):9-17.
[21]. Azami S, Tabrizi J, Abdollahi L, Yari Fard K, Kabiri N, Valizadeh S, et al. Knowledge and attitude of top managers toward accreditation in Tabriz and Ardabil teaching hospitals. Journal of Health. 2012;3(2):7-15.
[22]. Salehian M, Riahi L, Biglarian A. The impact of accreditation on productivity indexes in Firoozgar hospital in Tehran. Journal of Health Administration. 2015;18(60):79-89.