نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی و شهرنشینی آلودگی های ناشی از سرب را در هوا، آب و خاک موجب شده و افزایش ورود سرب به بدن می تواند اختلالات عصبی و کلیوی را ایجاد نماید. با توجه به این که اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند، آیا می تواند اثرات سمی سرب را در کلیه ها کاهش دهد؟ برای پاسخ به این سوال، مطالعه ای با هدف بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی چهل سر خرگوش نر سفید در دانشکده پزشکی اصفهان انجام گرفت. خرگوش ها پس از آشنایی با محیط جدید به صورت تصادفی به چهار گروه ده تایی تقسیم شدند (گروه شاهد، گروه دریافت کننده اسید اسکوربیک، گروه دریافت کننده سرب و گروهی که سرب را با اسید اسکوربیک دریافت می کردند) خرگوش ها پس از دریافت 40 روز رژیم غذایی مورد نظر توسط پنتو باربیتال بیهوش شدند و کلیه های آن ها از حفره شکم خارج شد و متعاقب اندازه گیری وزن و ابعاد کلیه ها عمل پاساژ بافتی انجام و مقاطع 5 میکرونی به صورت سریال تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند و اسلایدها با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. داده ها با آنالیز واریانس و تی تست تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین وزن و ابعاد کلیه در 4 گروه تفاوت معنی داری نداشت. ضایعات لوله ی در هم پیچیده نزدیک PCT (Proximal convoluted tubule) در خرگوش های دریافت کننده آب آشامیدنی سرب دار مشاهده شد ولی در سه گروه دیگر، مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اسید اسکوربیک توانست اثرات سمی سرب را بر روی بافت کلیوی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC EFFECTS OF ASCORBIC ACID ON THE KIDNEY OF MALE RABBITS EXPOSED TO LEAD

نویسندگان [English]

  • GH.R DASHTI
  • R GOLMOHAMMADI
  • P VAHEDI

چکیده [English]

Background and Purpose: Technological Progress and urbanization have caused lead pollution in air water and earth and higher lead intakes into the body have renal and nervous disorders. Since ascorbic acid acts as a can antioxidant can it reduce the toxic effects of lead in kidneys? In order to answer this question this study was designed to investigate the macroscopic and microscopic effects of ascorbic acid on the kidney of male rabbits exposed to lead.
Methods and Materials: This experimental research was conducted on 40 white male rabbits at Isfahan University of Medical Sciences Iran. After adapting to the new environment rabbits were randomly assigned into four groups of ten: a control group exclusive ascorbic acid group exclusive lead group and the fourth group receiving both lead and ascorbic acid. After a 40-day diet they were anaesthetized by pentobarbital and their kidneys were extracted. Tissue processing was conducted after kidneys were weighed and measured. Also five-micron sections were prepared through serial sections stained with H&E. The slides were studied using a light microscope. ANOVA and t-test were used in data analysis.
Results: Mean weight and dimension of the Kidneys were not significantly different across the four groups. Proximal convoluted tubules were observed in the exclusive lead group but not in other three groups.
Conclusion: Ascorbic acid was effective in reducing the toxic effects of lead on kidney tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lead
  • KIDNEYS
  • ASCORBIC ACID