نویسندگان

سمنان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: زیره از گیاهانی است که در طب سنتی از عصاره آن در درمان تشنج، صرع و برخی دردهای احشایی استفاده شده است، اما در خصوص اثرات ضد دردی محیطی زیره در حیوانات آزمایشگاهی گزارش مدونی وجود ندارد. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در آزمون های Tail flick (TF) و Hot plate (HP) در موش سوری بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 56 سر موش سوری نر (در 8 گروه 7 تایی) از نژاد آلبینو با وزن 25 تا 30 گرم انجام شد. عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز با دوزهای 200 و 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن یا هم حجم آن سالین به صورت داخل صفاقی 30 دقیقه قبل از انجام آزمون ها به حیوانات تزریق شد. ملاک ارزیابی درد در آزمون TF اندازه گیری زمان پاسخ به درد به دنبال بلند کردن دم و در HP زمان شروع لیسیدن پاهای جلویی و یا بالا بردن پاهای عقبی (پرش) توسط حیوان بود.
یافته ها: تزریق داخل صفاقی عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز با دوزهای 200 و 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن در موش های گروه های تست، در مقایسه با گروه های کنترل و دریافت کننده سالین (شاهد) به طور معنی داری منجر به افزایش زمان واکنش به درد در هر دو آزمون TF و HP شد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ASSESSING THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF THE CUMINUM CYMINM SEED ON THE ACUTE PERIPHERAL PAIN IN HOT PLATE AND TAIL FLICK MODELS IN MICE

نویسندگان [English]

 • AA VAFAEI
 • S HAJ RAHIM KHAN
 • M ZAHEDI KHORASANI
 • M JARAHI
 • ABAS ALI TAHERIAN
 • H MILADI GORJI
 • H SADEGHI

چکیده [English]

Background and Purpose: Cuminum Cyminm (CC) is one of the plants whose aqueous extract is used in traditional medicine as anti-convulsive anti-epileptic and as a treatment for some visceral pains. However no substantial reports can be found of its effects on the peripheral pain in lab animals. Therefore this study was condcated to determine the effects of the IP injection of the aqueous extract of CC on the acute peripheral pain in Hot Plate (HP) and Tail Flick (TF) tests in mice.
Methods and Materials: This experimental study was conducted on 56 male Albino mice (8 groups each with 7 mice) weighing 25-30 gr. 200 and 500 mg/kg of the aqueous extract of CC or saline of the volume were injected intraperitoeally 30 minutes prior to the tests. Pain measrment criteria in the TF test was the response time to the pain by raising the tail and in the HP test the time to begin to lick the front legs or raising the rear feet.
Results: The IP injection of the CC aqueous extract with the doses of 200 and 500 mg/kg significantly increased the response time to the pain in HP and TF tests (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • CUMINUM CYMINM
 • ACUTE PAIN
 • Tail flick
 • Hot plate
 • Mice