نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه میکروب‌شناسی (PhD) دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران . دانشیار مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

3 استادیار گروه بهداشت عمومی (PhD)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

4 استادیار اپیدمیولوژی (PhD)، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

5 دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی (PhD)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ایران

6 استادیار، دپارتمان رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری سل، دومین علت مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی است. سازمان بهداشت جهانی، تخمین می‌زندکه یک‌چهارم مردم دنیا به مایکو باکتریوم آلوده هستند. این مطالعه با توجه به شیوع مجدد این بیماری طی سال‌های اخیر، در راستای توجه بیشتر و اقدامات کنترلی مناسب‌تر، صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این  مطالعه، پرونده 150 بیمار مبتلا به سل طی سال‌های 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیماران شامل اطلاعات دموگرافیک، وضعیت سل ریوی (اسمیر مثبت یا منفی)، محل سکونت و سایر متغیرها مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و روش آزمون کای دو قرار گرفت.
یافته‌ها: شیوع کلی بیماران مسلول در شهرستان سبزوار طی سال‌های 1392-1388 کمتر ازیک نفر(0/94) در هر 10 هزار نفر (براساس جمعیت وسط سال) بود. میانگین سن بیماران 20 ± 53 سال بود. 85 نفر( 56 درصد) به سل ریوی و 65 نفر(44 درصد) به سل خارج ریوی، مبتلا بودند. بین سن و جنسیت با نوع بیماری سل، رابطه معنی‌دار وجود داشت (p نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه، تعداد مسلولین سل خارج‌ریوی، درصد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و میزان بالاتر نسبت به آمار جهانی و کشوری دارد. همچنین وجود 60 درصدی موارد اسمیر مثبت نشان داد که سیاست کنترلی به‌طور مناسب اجرا نشده است. عملکرد بهتر به‌منظور بیماریابی، اقدامات پیشگیرانه، درمان به‌موقع و پیگیری بیماران برای کنترل بیماری سل توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Epidemiology of tuberculosis in Sabzevar district during 2009-2013

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Fattahi Abdizadeh 1
  • Zahra Pakize Moghaddam 2
  • Alireza Ghorbani 3
  • Mohammad Hasan Rabiee 4
  • Hamed Goklani 5
  • Ramin Shahraini 6

1 Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran . Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences .

2 Student in Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Assistant Professor in Epidemiology, Faculty of Veterinary, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Molecular Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Iran

6 Associate Professor, Radiology Department, Sabzevar University of Medical sciences, Sabzevar, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • epidemiology
  • tuberculosis
  • non-pulmonary tuberculosis
[1]. Delogu, G., M. Sali, and G. Fadda, The biology of mycobacterium tuberculosis infection. Mediterranean journal of hematology and infectious diseases, 2013; 5(1): e2013070 .
[2]. Shahraki, A.H., et al., "Multidrug-resistant tuberculosis" may be nontuberculous mycobacteria. Eur J Intern Med, 2015; 26(4): 279-84 .
[3]. Gholami, K., et al., Evaluation of anti-tuberculosis induced adverse reactions in hospitalized patients. Pharm Pract (Granada), 2006; 4(3): 134-8 .
[4]. Babamahmoodi, F., et al., Clinical Epidemiology and Paraclinical Findings in Tuberculosis Patients in North of Iran. BioMed Research International, 2015; 2015: 5 .
[5]. Karbalaei Zadeh Babaki, M., S. Soleimanpour, and S.A. Rezaee, Antigen 85 complex as a powerful Mycobacterium tuberculosis immunogene: Biology, immune-pathogenicity, applications in diagnosis, and vaccine design. Microb Pathog, 2017; 112: 20-29.
[6]. Nour-Neamatollahie, A., et al., Distribution of nontuberculosis mycobacteria strains from suspected tuberculosis patients by heat shock protein 65 PCR-RFLP. Saudi journal of biological sciences, 2017. 24(6):1380-1386.
[7]. Forbes, B.A., et al., Practice Guidelines for Clinical Microbiology Laboratories: Mycobacteria. Clinical Microbiology Reviews, 2018. 31(2):e00038-17.
[8]. O'Donnell, M.R., et al., Early Detection of Emergent Extensively Drug-Resistant Tuberculosis by Flow CytometryBased Phenotyping and Whole-Genome Sequencing. Antimicrob Agents Chemother, 2019. 63(4):01834-18.
[9]. De Lorenzo, S. and S. Tiberi, Tuberculosis a re-emerging disease. Intern Emerg Med, 2012. 7(3):012-0822.
[10]. Pourostadi, M., et al., Tuberculosis Control and Role of Molecular Epidemiology Studies in Iran: A Systematic Review. Tanaffos, 2017. 16(3):190-200.
[11]. Jahangard E, S.t.S., Income Distribution Modeling on tuberculosis in Iran: Comparison of Dagum Model and Other Models Selected. quartery journal of economical modeling, 2014. 8(26):21-36.
[12]. Hajarizadeh, B., A. Mirjalili, and M. Mohraz, Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis infection among Iranian HIV– infected patients. American Journal of Infection Control, 2005. 33(5):e98.
[13]. Sahebi, L., et al., Molecular Epidemiology of Mycobacterium Tuberculosis Strains in the North-West and West of Iran. Annals of medical and health sciences research, 2015. 5(5):334339.
[14]. Aminifar M, S.A., Ahmadan E., Approach to tuberculosis in air travelers. Ebnesina, 2011. 14(1-2 ):(39-40).
[15]. Arsang-Jang, S., et al., Epidemiologic Trend of Smear-Positive, Smear-Negative, Extra Pulmonary and Relapse of Tuberculosis in Iran (2001-2015); A Repeated Cross-Sectional Study. J Res Health Sci, 2017. 17(2).
[16]. Arsang SH , Kazemnejad A , and Amani F Epidemiology of Tuberculosis in Iran (2001-08). Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2011. 13(3):78-86.
[17]. Rashedi, J., et al., Multidrug-resistant tuberculosis in northwest of Iran and Republic of Azerbaijan: a major public health concern for Iranian people. J Res Health Sci, 2015. 15(2):101-3.
[18]. Steingart, K.R., et al., Fluorescence versus conventional sputum smear microscopy for tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect Dis, 2006. 6(9):570-81.
[19]. Beiranvand, R., et al., Epidemiology of Tuberculosis in southwest of Iran: a brief report. Tehran University Medical Journal, 2014. 72(4):263-267.
[20]. Metanat M, S.M., Sharifi Mood B, Jahan Tigh and R.Z. AR, Epidemiology of extra-pulmonary Tuberculosis in Zahedan [Persian]. . zahedan journal of research in medical sciences, 2006. 13(9):34-37. [21]. Gholami, A., et al., Epidemiologic survey of pulmonary tuberculosis in Urmia city during 2004-2007. Knowledge and Health, 2009. 4(3):45-48.
[22]. Tarverdizadeh Y, I.F.A.A., Investigation of perdisposing and enviromental factors in tuberculosis (TB). Journal of Medical Council of I.R.I., 2013. 30(4):23-27.