نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

5 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف  کاربران رایانه، به دلیل عدم‌تحرک کافی و انجام فعالیت‌های استاتیک، همواره در معرض ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی هستند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار می‌باشد.
مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1397 انجام شد 151 نفر از شاغلان اداری چهار بیمارستان آموزشی، پژوهشی، درمانی شهر سبزوار به روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور بررسی الگوی درد در اندام‌ها، از فرم Body Map و برای سنجش ریسک فاکتورهای ارگونومی از روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار19 SPSS و آزمون‌های آماری t-test ، Chi-Square/ Fisher's Exact و Pearson تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها نتایج نشان داد بیشترین درد و ناراحتی گزارش شده در بین شرکت‌کنندگان، به ترتیب در نواحی کمر (54/32 درصد)، پشت (51/16درصد)، گردن (44/24درصد)، شانه (38/97درصد) و زانو (36/02درصد) بود. همچنین رابطه معنی‌داری را بین سن، سابقه کاری، فعالیت ورزشی و جنسیت با دردهای اسکلتی عضلانی نشان داد (0/05>p value). بین نمره صندلی با احساس درد در کمر، پشت و زانو و نمره ماوس و کیبورد با احساس درد در شانه و مچ دست، رابطه معنی‌داری مشاهده شد (0/01>p value).
نتیجه‌گیری شیوع بالای دردهای اسکلتی عضلانی و نمره بالای کسب شده در روش ROSA در بین پرسنل اداری بیمارستان، گواه ضرورت اجرای مداخلات ارگونومیک در بین این قشر از جامعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of risk factors for musculoskeletal disorders using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Method among computer users in Sabzevar′ hospitals

نویسندگان [English]

  • Zahra Sharifi 1
  • fateme salimi 2
  • maryam javadi 3
  • Fateme Abareshi 4
  • Rahim Akrami 5

1 M.Sc in Ergonomics, Occupational Health Department, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Master Student in Occupational Health, , Occupational Health Department, School of medical Sciences, Tarbiat Moddares University, Tehran,Iran

3 Bachelor of Occupational Health, Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 M.Sc. in Occupational Health, Instructor, Research Center on Social Determinants of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

5 Department of Epidemiology & Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Computer users are at risk of musculoskeletal disorders due to immobility and static activities, therefore the aim of this study was to evaluate the risk factors of musculoskeletal disorders using ROSA method among computer users of administrative section of Sabzevars hospitals.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, which conducted 1397, 151 administrative staff were selected from four hospitals by census method. To investigate the pattern of pain in their limbs, participants completed the Body Map checklist and ROSA method was used to assess the ergonomic risk factors at workstations. Data were analyzed using SPSS software and t-test, Chi-Square / Fisher's Exact and Pearson statistical tests was analyzed.
Results: The results showed that the most pain and discomfort reported among the participants were in the lower back (54.32%), back (51.16%), neck (44.24%), and shoulder (38.97%), respectively. Moreover, knee (36.02%). It also showed a significant relationship between age, work experience, exercise and gender with musculoskeletal pain (P-value <0.05). There was a significant relationship between chair score with pain in back, back and knees and mouse and keyboard score with pain in shoulder and wrist (P-value <0.01).
Conclusion: The high prevalence of musculoskeletal pain and the high score obtained in the ROSA method among hospital staff is evidence of the need for ergonomic interventions among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • Ergonomics Assessment
  • Computer user
  • Rapid Office Strain Assessment
[1]. Mosavi Fard A, Zaree F. Evaluation the prevalence of Muscoloskeletal diorders and analysis of posture using RULA and UEA – Intelligence Ergo software and Nordic questioner. Journal of Alborz University of Medical Sciences. 2015;2(4):245-50.
[2]. Eegonomics and musculoskeletal disorders. United states of America: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH); [updated February 2018.
[3]. Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses. Hakim research journal. 2007;10(2):70-5.
[4]. Sharif Nia H, Doost H, Akbar A, Haji Hoseini F, Hojati H, Javan Amoli M. Effect of occupational and psychological factors in back pain nurses in Amol City. Journal of Rehabilitation. 2012;12(4):93-101.
[5]. Nasiry Zarrin Ghabaee D, Haresabadi M, Bagheri Nesami M, Esmaeili R, Talebpour Amiri F. Musculoskeletal disorders in nurses and their relationship with occupationrelated stress. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;25(132):91-10.2.
[6]. Bathaei A, Khalili K. Diseases due to computer work, work and environment center. Ministry of health. 2005:29-36.
[7]. Mirmohammadi S, Mehrparvar A, Soleimani H, Lotfi MH, Akbari H, Heidari N. Musculoskeletal disorders among video display terminal (VDT) workers comparing with other office workers. Iran Occupational Health. 2010;7(2):11-4.
[8]. Delisle A, Larivière C, Plamondon A, Imbeau D. Comparison of three computer office workstations offering forearm support: impact on upper limb posture and muscle activation. Ergonomics. 2006;49(2):139-60.
[9]. Vahdatpour B, Bozorgi M, Taheri M. Investigating musculoskeletal discomforts and its relation to workplace ergonomic conditions among computer office workers at alzahra hospital, Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2015;33(346):1299-307.
[10]. Anareh Z, ZohoorAlinia Z. Musculoskeletal Disorders among Computer Operators: a study in one of the governmental organizations in Kerman city, Iran. Journal of Health and Development. 2016;5(3):216-25.
[11]. Nasiri I, Motamedzade M, Golmohammadi R, Faradmal J. Assessment of risk factors for musculoskeletal disorders using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Method and implementing ergonomics intervention programs in Sepah Bank. Health and Safety at Work.62-47:)2(5;2015 .
[12]. Bernal D, Campos-Serna J, Tobias A, Vargas-Prada S, Benavides FG, Serra C. Work-related psychosocial risk
factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: a systematic review and meta-analysis. International journal of nursing studies. 2015;52(2):635-48.
[13]. Barzideh M, CHoobineh A, Tabatabaei SH. Job stress dimensions and their relationship to musculoskeletal disorders in nurses. 2012.
[14]. Roh H, Lee D, Kim Y. Prevalence of work-related musculoskeletal symptoms and their associations with job stress in female caregivers living in South Korea. Journal of physical therapy science. 2014;26(5):665-9.
[15]. Ferasati.Farhad, Sohrabi M. Evaluation of Musculoskeletal Disorders in VDT Users with Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method. Journal of Ergonomics. 2014;1(3):65-74.
[16]. Juul-Kristensen B, Jensen C. Self-reported workplace related ergonomic conditions as prognostic factors for musculoskeletal symptoms: the “BIT” follow up study on office workers. Occupational and environmental medicine. 2005;62(3):188-94.
[17]. Sharif Nia H, Haghdoost AA, Hajihosseini F, Hojjati H, Haghdoost AA. Relationship between the musculoskeletal disorders with the ergonomic factors in nurses. Koomesh. 2011;12(4):372-8.
[18]. Ali Arabian F, Motamedzade M, Golmohammadi R, Moghim Beigi A, Pir Hayati F. The impact of ergonomics intervention on musculoskeletal disorders among Nahavand Alimoradian hospital staff. Journal of Ergonomics. 2013;1(1):23-32.
[19]. Lorusso A, Bruno S, L'abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Industrial health. 2007;45(5):637-44.
[20]. Rempel D, Krause N, Goldberg R, Benner D, Hudes M, Goldner G. A randomised controlled trial evaluating the effects of two workstation interventions on upper body pain and incident musculoskeletal disorders among computer operators. Occupational and environmental medicine. 2006;63(5):300-6.
[21]. Choobineh A, Rahimi Fard H, Jahangiri M, Mahmood Khani S. Musculoskeletal injuries and their associated risk factors. Iran Occupational Health. 2012;8(4):70-81.
[22]. Chiasson M-È, Imbeau D, Aubry K, Delisle A. Comparing the results of eight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders. International Journal of Industrial Ergonomics. 2012;42(5):478-88.
[23]. Dehghan N, Choobineh A, Hasanzadeh J. Interventional ergonomic study to correct and improve working postures 
and decrease discomfort in assembly workers of an electronic industry. Iran Occupational Health . .9-71:)4(9;2013.
[24]. McAtamney L, Corlett EN. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied ergonomics. 1993;24(2):91-9.
[25]. Azizi M, Motamedzade M. Working postures assessment using rula and ergonomic interventions in quality control unit of a glass manufacturing company. Journal of Ergonomics. 2013;1(1):73-9.
[26]. Robertson M, Amick BC, DeRango K, Rooney T, Bazzani L, Harrist R, et al. The effects of an office ergonomics training and chair intervention on worker knowledge, behavior and musculoskeletal risk. Applied Ergonomics. 2009;40(1):124-35.
[27]. Li G, Buckle P, editors. Evaluating Change in Exposure to Risk for Musculoskeletal Disorders—A Practical Tool. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting; 2000: SAGE Publications.
[28]. Sonne M, Villalta DL, Andrews DM. Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA– Rapid office strain assessment. Applied ergonomics. 2012;43(1):98-108.
[29]. Andrews DM. The Rapid Office Strain Assessment (ROSA): Validity of online worker self-assessments and the relationship to worker discomfort. Occupational Ergonomics. 2011;10(3):83-101.
[30]. Daneshmandi H, Choobineh A, Ghaem H, Alhamd M, Fakherpour A. The effect of musculoskeletal problems on fatigue and productivity of office personnel: a crosssectional study. Journal of preventive medicine and hygiene. 2017;58(3):E252.
[31]. Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, BieringSørensen F, Andersson G, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics. 1987;18(3):233-7.
[32]. Frontera WR, Silver JK, Rizzo TD. Essentials of physical medicine and rehabilitation: musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation: Elsevier Health Sciences; 2018.
[33]. Mohamadbaigi A, Arjmandzadeh A, Nouri E, Choobineh A. Musculoskeletal disorders among bank computer operators. Salāmat-i kār-i Īrān. 2006;3(2):3.
[34]. Robertson M, Amick III BC, DeRango K, Rooney T, Bazzani L, Harrist R, et al. The effects of an office ergonomics training and chair intervention on worker knowledge, behavior and musculoskeletal risk. Applied Ergonomics. 2009;40(1):124-35.