نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- سبزوار- ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گزارش‌نویسی، عمده‌ترین راه ارتباطی بین مراقبین بالینی، شامل پرستاران و ماماها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که میزان خطاهای گزارش‌نویسی در ایران قابل‌توجه است و یکی از علل عمده آن آموزش‌های ناکافی در زمینه گزارش‌نویسی می‌باشد؛ از این رو آموزش گزارش‌نویسی می‌تواند عملکرد مراقبین بالینی در این زمینه را بهبود بخشد. هدف این مطالعه، مقایسه آموزش مهارت‌های گزارش‌نویسی برمبنای تفکر نقادانه با روش روتین بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه‌تجربی دو گروهه قبل- بعد روی 70 نفر از پرسنل پرستاری و مامایی انجام شد. در ابتدا روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بود. سپس نمونه‌ها با تخصیص تصادفی در گروهای تجربی و کنترل قرار گرفتند. مهارت‌های گزارش‌نویسی پرستاران و ماماها قبل و بعد از آموزش در سه نوبت مختلف با استفاده از چک‌لیست استاندارد وزارت بهداشت و درمان سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون t تست و رگرسیون خطی انجام شد.
یافته‌ها: مقایسه میانگین نمرات عملکرد پرستاران و ماماها در دو گروه آموزش روتین و آموزش با تفکر نقادانه، اختلاف معنی‌داری نشان داد ( 0/05< P). در هر دو گروه، میانگین نمره عملکرد پرستاران در زمینه گزارش‌نویسی، اختلاف معنی‌داری قبل و بعد از آموزش نشان داد (0/001> p) ولی میانگین نمرات در گروه تفکر انتقادی بالاتر بود. بین سابقه کار، رشته و مدرک تحصیلی و مهارت‌های گزارش‌نویسی، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت ( 0/05< P). 
نتیجه‌گیری: آموزش گزارش‌نویسی برمبنای تفکر نقادانه مهارت‌های گزارش‌نویسی پرستاران و ماماها، مؤثرتر از آموزش‌های روتین درون‌بخشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Nursing Record Educatoin Based on Critical Thinking with Routine Educatoin on Nurses and Midwives Record Skills in Sabzevar Mobini Hospital

نویسندگان [English]

  • marzieh turkamannezhad sabzevari 1
  • maryam khosrojerdi 2
  • fateme AZIZI 3

1 Master of Midwifery Education, Vice Chancellor for Treatment, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Master of Internal Surgery Nursing, Vice Chancellor for Research and Technology, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Master of Nursing, Vice Chancellor for Treatment, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nursing record is the most important communication method between clinical caregivers including nurses & midwives. Studies have shown that recording errors is considerable among Iranian   nurses. Insufficient education in the field of recording is of a significant. Cause. So, recording education can improve clinical caregivers' performance in this field. The aim of this study was comparison the effect of nursing record educatoin based on critical thinking with rutine method.
Materials and Methods: This quasi-experimental study of two groups before and after was carried out on 70 nursing and midwifery personnel.at first, sampling method was simple randomization. Then, samples randomly assigned to the experiment and control groups. The recording skills of nurses and midwives assessed before and after using the standard checklist of the Ministry of Health and Treatment in three different times. Data were analyzed using SPSS software version 20 and t-test,and  linear regression test.
Results: Comparison the mean scores of nurses' performance in two groups of routine and critical thinking education did not show significant difference before education.(P>0/05). There was significant difference between the mean score of nurses' performance in two groups before and after education (P<0.001). But, the mean scores was higher in critical thinking group. There was no significant differences between work experience, field, and grade, with recording skills (P>0/05).
Conclusion: Nursing record educatoin based on critical thinking is more effective than intraward routine educations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Nursing Reord
  • Critical Thinking
[1]. Blair W, Smith B. Nursing documentation: frameworks and barriers. Contemporary nurse. 2012;41(2):160-8.
[2]. Delanne Sc LP. Fundamental of Nursing: Standards & Practice .4th ed. Clifton Park, NY. 2011:165-201.
[3]. CB R. Text book of nursing .7th ed. Philadelphia JB Lippincott Company. December 20, 2011:40-1.
[4]. A P. Issues in nursing documentation and record-keeping practice. Br J Nurs. 2011;20(22):1450-4.
[5]. Potter PA PAEM. Clinical Nursing skills Techniques. 6th ed St Louis. 2006:49-67.
[6]. Harkereader H HM. Fundamental of Nursing: Caring and Clinical Judgment. 2nd ed. StLouis: Saunders. 2004:217- 40.
[7]. Zabolypour S, Mohammadi S, Fararooei M, Bazgirian M. A Review of Quality of Nursing Documentation in Different Fields and the Lack of Proper Reporting by Nurses in Shahid Beheshti Hospital in Yasouj. 2017.
[8]. A. A. Poor System and Staffing Problems led to poor patient outcomes. Prof Nurse. 2003;18(10):576-7.
[9]. Khodam H SA, Jouybari L. [Effectiveness of Continual Education on Quality of Nursing Records (Persian)]. JGUMS. 2001;3(8):65-9.
[10]. Hanifi N ME. Survey of causes of faculty nursing documentation. Hayat 2004;10(2):39-46.
[11]. Hemmati Maslakpak M KN, Kazemi N. The Impact of Problem- oriented Reporting Education on Characteristics of Nursing Report. IJN. 2013;26(85):26-34.
[12]. Ghazanfari Z S-kM, Haghdoost A. Nurse’s Knowledge and Practice of the Principles of Nursing Documentation at Hospitals of Kerman University of Medical Sciences. IJN. 2009;22(29):15-22.
[13]. Vafaee H, Makarem A, Ildarabadi E, Khalafi A, Karimi Moonaghi H. A Survey on Effects of Teacher-Centered Teaching and Problem-Based Learning Methods in Incidence of Nursing Documentation Errors. Educational Development of Judishapur. 2017;7(4):355-65.
[14]. Abbaszadeh A SH, Heidary A, Borhani F. Assessment of the Effect of Continuing Education Program on Nurses Knowledge, Attitude and Performance about Documentation. Evidence Based Care. 2012;2(1):75-83.