نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

5 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف  دقت و صحت تشخیص آپاندیسیت حاد به میزان 85 درصد، مورد توافق قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به اینکه آپاندکتومی، یکی از عمل‌های جراحی شایع در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم است، برآن شدیم تا با این مطالعه به مقایسه صحت تشخیص آپاندیسیت حاد و مقایسه آن با استاندارد توافقی در بیماران تحت عمل آپاندکتومی در این مرکز بپردازیم.
مواد و روش‌ها این مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، در بیمارستان شهید بهشتی قم انجام شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. اطلاعاتی شامل جنس و سن و همچنین تشخیص پاتولوژی بیماران و عوارضی چون گانگرن و پرفوریشن آپاندیس وارد چک‌لیست شدند و با نرم‌افزار  spssتجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها در مطالعه حاضر250 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند، 167 نفر (66/8 درصد) مرد و 83 نفر (33/2 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران آپاندیسیت حاد، معادل 23 سال بود و افراد با سایر تشخیص‌ها میانگین سنی 21 سال داشتند. همچنین نفر 167 (66/8 درصد) آنها مرد و تنها83 نفر (33/2 درصد) زن بودند. در این تحقیق از بین250 بیماری که با تشخیص آپاندیسیت حاد تحت عمل آپاندکتومی قرار گرفتند 194 نفر معادل 77/6 درصد در پاتولوژی هم تشخیص آپاندیسیت حاد را داشتند و 56 نفر معادل 22/4 درصد تشخیص دیگری داشتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در زنان 45/5 درصد و در مردان 44/6 درصد بود که تفاوت چندانی نداشت.
نتیجه‌گیری با توجه به این یافته‌ها و کمتر بودن صحت تشخیص آپاندیسیت نسبت به استاندرد توافقی می‌توان نتیجه گرفت تعدادی از عمل‌های آپاندکتومی انجام شده خصوصاً آپاندکتومی در زنان، غیرضروری بوده است. لازم است پیش از عمل، بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the accuracy of acute appendicitis diagnosis in appendectomies patients at Shahid Beheshti Hospital in Qom with global standards

نویسندگان [English]

  • ahmad kachoie 1
  • sedigheh hoseini 2
  • Azam Biderafsh 3
  • iman kamalian 4
  • saeed madani 5
  • enayatollah noori 5

1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

2 Medical student in General Medicine, Student Research Committee, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

3 PhD student in Epidemiology, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

5 General Practitioner, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

Introduction: The accuracy of the diagnosis of acute appendicitis has been agreed at 85%. Based on this and considering that appendectomy is one of the most common surgeries in Shahid Beheshti Educational and Medical Center in Qom, we decided to compare the accuracy of acute appendicitis diagnosis with the agreed standard in patients undergoing appendectomy in this center.
Materials and Methods: This was a retrospective cross-sectional study. It was performed in Shahid Beheshti Hospital in Qom in 2015-2016. Sampling was done by simple random method. Information including sex and age as well as patient pathology diagnosis and complications such as gangrene and appendix perforation were entered into the checklist and analyzed by SPSS software.
Results: In the present study, 250 people were studied, 167 (66.8%) were male and 83 (33.2%) were female. The mean age of patients with acute appendicitis was 23 years and those with other diagnoses had a mean age of 21 years. Also, 167 (66.8%) of them were male and only 83 (33.2%) were female. In this study, out of 250 patients who underwent appendectomy with a diagnosis of acute appendicitis, 194 (77.6%) had a diagnosis of acute appendicitis in pathology and 56 (22.4%) had another diagnosis. The diagnosis of acute appendicitis was 45.5% in women and 44.6% in men, which did not differ much.
Conclusion: Considering these findings and the lower accuracy of appendicitis diagnosis than the agreed standard, it can be concluded that a number of appendectomy procedures, especially appendectomy in women, were unnecessary. It is necessary to examine more carefully before the operation.
Received

کلیدواژه‌ها [English]

  • diagnosis
  • appendicitis
  • standards
[1]. Bahar AMN, Farghaly ARAS, Ahmed MT, ktob MBM, Sherif MFM. Normal versus Pathological Appendix in Clinically Suspected Acute Appendicitis “Randomized Controlled Trials”. Clin Surg. 2016; 1: 1026.
[2]. Sonawane RS, Jatkar GL, Chaudhari MS. Correlation of Alvarado score for acute appendicitis with pathological acute appendicitis. Int Surg J 2016;3:1451-5.
[3]. Mansourian H, Baghaeipour SM. Adjustment of sonography findings with surgical and pathologic findings in acute appendicitis. J Shaheed Sadaughi Univ Med Sci. 1379; 8: 23.
[4]. Limpawattanasiri C. Alvarado score for the acute appendicitis in a provincial hospital. J Med Assoc Thai . 2011 94(4) :441-9.
[5]. Bernard M. Jeff and David H. Berger. The Appendix. In: Brunhcardi F. Anderson D. Matthews J. Pollock R. et al. Schwartzś Principles of Surgery .ninth ed.Houston.Mc Graw Hill 2015: 1245.
[6]. Amanollah A, Rezaei M., Glpazir Sorkhe A, Comparison of Abdominal Sonography Results and Alvarado Clinical Comparison in Patients Suspected to Appendicitis and the Effect of Abdominal Sonography on Reduction of Negative Appendectomy. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences - Year 16, Issue 1, 2012(in persian).
[7]. Bahar AMN, Farghaly ARAS, Ahmed MT, ktob MBM, Sherif MFM. Normal versus Pathological Appendix in Clinically Suspected Acute Appendicitis “Randomized Controlled Trials”. Clin Surg. 2016; 1: 1026.
[8]. F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock, Schwartz's Principles of Surgery, 10e, 2015.
[9]. Sadeghi Pourroud, Hamid Reza and colleagues. Evaluation of diagnosis of acute appendicitis in patients with appendectomy in Shahid Rajaee Hospital, Qazvin, Iran. 2001, Volume 5, Issue 3, 19( Persian)
[10]. Erfani Fam T, Izadi S, Niksirat A. Factors Increasing the Likelihood of Positive Pathology among One Hundred Appendectomy Cases in Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan. zumsj. 2013; 21 (88) :56-62.
[11]. Farrokh, world, Hashemi, Jahanbakhsh, Tolba, Parvaneh, Ghafoorpour, Mohsen, Ravanshad, Yalda. CT scan examination in patients suspected of acute appendicitis with negative or vague sonography results. Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2012; 58 (8): 466472. do: 10.22038 / mo.2015.6176 .
[12]. Vakili Z, Sayyah M. Pathological evaluation of appendiceal lesions at the ward of pathology of Kashan University of Medical Sciences from 1372 to 1374 . Feyz. 2000; 3 (4) :96-103.
[13]. Ahmadi, A, A, B, Kalantari, Nahavi s, et al . Evaluation of appendicitis in appendectomy and complications of appendicitis in pediatric medical center, 1381-83, Journal of Faculty of Medicine: 2005, Volume 63, Number 5; P 415 418.
[14]. Walczak DA, Pawełczak D, Żółtaszek A, Jaguścik R, Fałek W, Czerwińska M, Ptasińska K, Trzeciak PW, Pasieka Z. The Value of Scoring Systems for the Diagnosis of Acute Appendicitis. Pol Przegl Chir. 2015 Feb;87(2):65-70.
[15]. Chen KC, Arad A, Chen KC, Storrar J, Christy AG. The clinical value of pathology tests and imaging study in the diagnosis of acute appendicitis. Postgrad Med J. 2016 Oct;92(1092):611-9.
[16]. González Del Castillo J, Ayuso FJ, Trenchs V, Martinez Ortiz de Zarate M, Navarro C, Altali K, Fernandez C, Huckins D, Martín-Sánchez FJ; representing INFURGSEMES group. Diagnostic accuracy of the APPY1 Test in patients aged 2-20 years with suspected acute appendicitis presenting to emergency departments. Emerg Med J. 2016 Dec;33(12):853-859.
[17]. González Del Castillo J, Ayuso FJ, Trenchs V, Martinez Ortiz de Zarate M, Navarro C, Altali K, Fernandez C, Huckins D, Martín-Sánchez FJ; representing INFURGSEMES group. Diagnostic accuracy of the APPY1 Test in patients aged 2-20 years with suspected acute appendicitis presenting to emergency departments. Emerg Med J. 2016 Dec;33(12):853-859.
[18]. Topin F, Thierry AL, Catrevaux O, Barnoux T, Menguy P, Bertani A, Massoure PL, Geffroy Y, Tourtier JP, Bougère J. Diagnostic Accuracy of Emergency Physician-Performed Ultrasound for Acute Appendicitis in a Remote Location. J Emerg Med. 2016 Jun;50(6):859-67.