نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار، ایران

2 گروه مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 استادیار، گروه نفرولوؤی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

6 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه:
پاسخگویی یکی از اهداف مهم نظام سلامت می باشد که بیانگر تجربه بیمار از نحوه ارائه خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می کند. آگاهی از اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از نظر بیماران می تواند در تخصیص منابع و تدوین استراتژی های مناسب به مدیریت کمک کند، به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی سبزوار صورت گرفت.
مواد و روش:
این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی بر روی مراجعین 10مرکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال96 انجام شد. انتخاب مراکز خوشه ای- تصادفی بود که در نهایت 6 مرکز انتخاب و از هر مرکز 40نفر بصورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزارمطالعه پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت بود .داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS21 تحلیل گردید.
یافته ها:
نتایج نشان داد ابعاد مختلف پاسخگویی از دیدگاه مراجعین مراکز بهداشتی و درمانی بجز بعد استقلال بسیار مهم بیان گردید. مهمترین بعد از نظر مراجعین حق انتخاب ( 98.3درصد ) و کم اهمیت ترین آن بعد استقلال( 72.9درصد)بود. گرچه بین اهمیت پاسخگویی کلی با متغیرهای دموگرافیک رابطه معناداری مشاهده نگردید ولی در بعد احترام به کرامت، با جنس رابطه معنادار مشخص شد(0.05p= (.
نتیجه گیری:
عنایت به نتایج مطالعه و ماهیت دولتی بودن مراکز بهداشتی درمانی، توجه به حق انتخاب گیرندگان خدمات در زمینه پاسخگویی می تواند راهنمای مناسبی جهت تخصیص اثر بخش تر منابع و افزایش رضایت مندی گیرندگان خدمت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of the most important aspectsns of responsiveness from the point of view of referring to Sabzevar health centers

نویسندگان [English]

  • Zahra Keyvanlo 1
  • Somayeh Fazayeli 2
  • Bita Barghamadi 3
  • Aghilallah keykhosravi 4
  • Najmeh Sabzevari 5
  • Mahboubeh Neamatshahi 6

1 Social Determinate Health Research Center,Sabzevar University of Medical SciencesSabzevar,iran

2 School of medical records and health information technology, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran

3 Master of Epidmiology, Social Determinate Health Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of medical Sciences, Sabzevar, Iran , Community Medicine, Sabzevar, Iran

5 Social Determinate Health Research Center, Health Determinant,Sabzevar University of Medical Sciences, Sabsevar, Iran

6 Community Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction:
responsiveness is one of the main goals of the health system, which reflects the patient's experience of providing services that they receive during the care period. Awareness of the importance of different aspects of patient responsiveness can help to better resources allocation and develop appropriate strategies for management. Therefore, this study aimed to investigate the most important aspectsns of responsiveness from the point of view of referring to Sabzevar health centers

Materials and Methods:
This descriptive cross-sectional study was performed on persons referred to 10 health centers in Sabzevar city in 2017. six centers were selected Cluster Random Sampling and 40 persons were randomly questioned from each center. Data were collected using the World Health Organization (WHO) questionnaire. Data was analyzed using descriptive and analytical indices in SPSS21 software.
Results:
In general, all of the different dimensions of responsiveness were very important except dimension of independence from the point of view of referring to Sabzevar health centers. The most important dimension was the right to choose(98.3%) and the low important dimension was the independence(72.9%). Although there was no significant relationship between the importance of general responsiveness and demographic variables, there was a significant relationship between gender and respect for dignity.(p=0.05)
Conclusion:
Given the results of the study and nature of the public health centers, attention to the priorities of the recipients of servicese specially Autonomy in the field of responsiveness can be a good guide for allocating more resources and increasing the satisfaction of the recipients of the service

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsiveness
  • Public Health Service
  • sabzevar
[1]. World Health Organization. The World health report: 2000:Health systems: improving performance 2000. available at: http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf, accces dat: http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf
[2]. Bazzaz MM, Taghvaee MRE, Salehi M, Bakhtiari M, Shaye ZA. Health System’s Responsiveness of Inpatients: Hospitals of Iran. Global Journal of Health Science. 2015; 7(7): 106-13 .(Persian)
[3]. Bramesfeld  A, Wedegärtner  F, Elgeti H, Bisson S. How does mental health care perform in respect to service users' expectations? Evaluating inpatient and outpatient care in Germany with the WHO responsiveness concept. BMC Health Serv Res. 2007; 7. (99).
[4]. Valentine NB, de Silva A, Kawabata K, Darby C, Murray CJ, Evans DBJHspad, methods, et al. Health system responsiveness: concepts, domains and operationalization. 2003: 573-96.
[5]. Fazaeli S, Ahmadi M, Rashidian A, Sadoughi FJIRCMJ. A framework of a health system responsiveness assessment information system for Iran. 2014; 16(6) :e17820. (Persian)
[6]. Piroozi B, Mohamadi Bolban Abad A, Moradi G. Assessing Health System Responsiveness after the Implementation of Health System Reform: A Case Study of Sanandaj, 2014- 2015. Iranian Journal of Epidemiology. 2016; 11(4): 1-9 .(Persian)      
[7]. Rashidian A, Kavosi Z, Majdzadeh R, Pourreza A, Pourmalek F, Arab M, et al. Assessing health system responsiveness: a household survey in 17th district of tehran. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2011; 13(5): 302-8.
[8]. Committee for Health and Life Sciences. A comprehensive scientific health plan iran,Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2009 [Accessed in 2015 july 12:[29-5].
[9]. Emanuel LL. A professional response to demands for accountability: practical recommendations regarding ethical aspects of patient care. 1996; 124(2): 240-9.
[10].Valentine N, De Silva A, Murray C. Estimating responsiveness level and distribution for 191 countries: methods and results. Geneva: World Health Organization; 2000.
[11].Valentine N, Darby C, Bonsel GJJSs, medicine. Which aspects of non-clinical quality of care are most important? Results from WHO's general population surveys of “health systems responsiveness” in 41 countries. 2008; 66(9): 1939-50.
[12].Wensing M, Elwyn G. Improving the Quality of Health Care: Methods for Incorporating Patients' Views in Health Care. 2003; 326 (7397): 877-879
[13].Hsu C-C, Chen L, Hu Y-W, Yip W, Shu C-C. The dimensions of responsiveness of a health system: a Taiwanese perspective. BMC Public Health. 2006; 6(1): 72.
[14].Adesanya T, Gbolahan O, Ghannam O, Miraldo M, Patel B, Verma R, et al. Exploring the Responsiveness of Public and Private Hospitals in Lagos, Nigeria. Journal of Public Health Research. 2012; 1(1): 2-6.
[15].Malhotra C, Do YK. Socio-economic disparities in health system responsiveness in India. Health Policy and Planning. 2013; 28(2): 197-205.
[16].Bramesfeld A, Wedegärtner F, Elgeti H, Bisson S. How does mental health care perform in respect to service users' expectations? Evaluating inpatient and outpatient care in Germany with the WHO responsivenessconcept. BMC Health Services Research. 2007; 7(1): 99.
[17].Ebrahimipour H, Vafaei Najjar A, Khani Jahani A, Pourtaleb A, Javadi M, Rezazadeh A, et al .Health System Responsiveness: A Case Study of General Hospitals in Iran. International Journal of Health Policy and Management. 2013; 1(1): 85-90 .(Persian)
[18].WHO. Declaration of Ata-Alma.Geneva:  World Health Organization , USSR, September 6-12, 1978. Google Scholar, 2015. [Available from: https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf]
[19].WHO. The world health report 2008:primary health care now more than ever . Geneva: World Health Organization; 2008.
[20].Ghodousi J, Bagheban Baghestan E, Gholamzade Nickjo R, Ghodossi Nejad S, Hamozade P, Naseri Asle M, eds. A Survey on the Satisfaction of the Patients with the Services Provided in the Health Centers of Ferdows in 2010. The First Student congress of Clinical Governance and Continuous Improvement in Quality; 2012: Tabtiz university of medical sciences .(Persian)
[21].Dormohammadi T, Asghari F, Rashidian AJIjoph. What do patients expect from their physicians?. 2010; 39(1): 70 .(Persian)
[22].Coulter A, Jenkinson C. European patients' views on the responsiveness of health systems and healthcare providers. European Journal of Public Health. 2005; 15(4): 355-60.
[23].Fazaeli  S, Gghazizadeh Hashemi SAH, Ebrahimipour H, Banikazemi SH, Yousefi M. Importance of health System responsiveness in a high and low income areas in Mashhad, Iran: A Household survey. Payesh. 2016; 15(2):153- 62 .(Persian)
[24].Mohammadi A, Kamali K. Patints'  perspectives on responssiveness in outpatent clinics of hospitals at zanjan university of medical sciences. Preventive care in nursing and midwifery journal. 2015; 5(1): 80-2. (Persian)
[25].[25] Kowal P, Naidoo N, Williams SR, Chatterji SJH. Performance of the health system in China and Asia as measured by responsiveness. 2011; 3(10): 638-46.
[26].Asghari S, Malekafzali H, Holakouie Naieni K, Majdzadeh R, Soleimani F, Amirsalari SJJoSoPH, et al. Health service utilization by mentally handicapped children and factors affecting it. 2007; 5(1): 29-37 .(Persian)
[27].Rakhshani F. Evaluation of the quality of family planning services in Zahedan health centers 2001. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2001;3(4):9-15. .(Persian)
[28].Agha Moulaie T, Zare S, Kebriaei A, Poudat A. Quality gap in primary health care services in Bandar Abbas:women' s perspective. Payesh. 2008; 7(2): 121-7. (Persian)
[29].Fazaeli  S, Yousefi M, Ebrahimipour  H, Banikazemi H, khorsand vakilzadeh  A. Responsiveness of the Health System in Outpatient Services in Low and High Income Areas of Mashhad. Journal of Paramedical Science and Rehabilitation. 2016; 5(2): 58-66. (Persian)