نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مامایی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران

2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: گونه های اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم به عنوان مهم ترین عوامل پاتوژن فرصت طلب در دستگاه تناسلی زنان شناخته شده اند و از عوامل مهم در عفونت لگن، اورتریت غیرگنوکوکی، سقط جنین و ناباروری می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع مایکوپلاسما ژنیتالیوم و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در زنان نابارور مبتلا به واژینوز باکتریایی با روش PCR می باشد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1394 از 60 خانم دارای عفونت واژینال (واژینیت و سرویسیت) مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز درمان ناباروری شهر کرمان نمونه سوآب اندوسرویکال تهیه شد. نمونه ها در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه منتقل شده و DNA استخراج شده از نمونه ها به عنوان الگو جهت تکثیر ژن کد کننده 16s rRNA در PCR مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به کمک آزمون کای دو تحلیل و به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) گزارش گردید.
نتایج: یافته ها نشان داد که 23 نمونه (3/38٪) دارای آلودگی مایکوپلاسمایی بودند که باکتری های اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم به ترتیب در 8 نمونه (3/13٪) و 7 نمونه (6/11٪) از بیماران مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بالقوه مایکوپلاسماها در عوارض ناشی از عفونت مادران باردار و مرگ جنین، لذا ضرورت تشخیص سریع این عفونت بیش از پیش احساس می شود. از دو عامل میکروبی مورد بررسی در این مطالعه، امکان ناباروری ناشی از عفونت با اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم قوت بیشتری گرفت اما همچنان بررسی و مطالعات بیشتر نیاز است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The survey of contamination with genital mycoplasma among infertile women with bacterial vaginosis by PCR method

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ahmadiyan fard 1
  • Amin Moazami 2

1 Midwife, MSc in Microbiology, Islamic Azad University of Sirjan, Sirjan, Iran

2 2. MSc in Microbiology, Dept. of Nursing, Islamic Azad University of Sirjan, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium are the most important opportunistic pathogens in the female reproductive system and the causative agent of the pelvic infection, non-gonococcal urethritis, abortion and infertility. The aim of this study was to frequency of Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum among infertile women with vaginal infection by PCR in Kerman.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the endo cervical swab sample from 60 women with vaginal infection (vaginitis and cervicitis) referred to the diagnostic laboratories of infertility treatment centers in Kerman in 2013 was prepared. The specimens were transferred to the laboratory in the transport medium and the DNA extracted from the specimens was analyzed as a template for amplification of the 16S rRNA encoding gene in the PCR reaction. Data were analyzed by SPSS V.21 software.
Results: Among 60 samples, 38% (23sample) of the samples had mycoplasma contamination and Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium bacteria were found in 13.32% (8 sample) and 11.6% (7 sample) of patients, respectively.
Conclusion: Considering the potential effects of mycoplasmas on the complications of infection in maternal pregnancies and infant mortality, Therefore, the need for rapid diagnosis of this infection is felt more than ever. From the two microbial agents studied in this study, the possibility of infertility caused by infection with Ureaplasma urealyticum increased significantly, but more studies are needed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ureaplasma urealyticum
  • Mycoplasma genitalium
  • Bacterial vaginosis
  • PCR
  • Kerman
[1]. Agata B, Peter F, Jens F, Hans J K, Svend B, Gunna C. Morphology of human Fallopian tubes after infection with Mycoplasma genitalium and Mycoplasma hominis in vitro organ culture study. J Human Reproduction. 2013; 22(4): 968-79.
[2]. Abdulrazak AA, Bakr SS. Role of Mycoplasma in male infertility. East Mediterr Health J.2012; 6(2): 149-55.
[3]. Lawton BA, Rose SB, Bromhead C, Gaitanos LA, MacDonald   EJ, Lund KA. High prevalence of Mycoplasma genitalium in women presenting for termination of pregnancy. Contraception J. 2008; 77(4): 294-8.
[4]. Abdo E M, Nicolet J, Fery J. Antigenic and genetic characteristics LPPQ from Mycoplasma mycoides Small Colony. Clin Diag Lab Immun.2014; 7(4): 588-93.
[5]. Waites K, Rikihisa Y. Mycoplasma and ureaplasma. Manual of clinical Microbiology. 2014; 8(1): 167-90.
[6]. Debata NK, Naessens A, Sanocka M. Prevalence of Mycoplasmas in genital tract. Indian J Medical microbiology. 2011; 15(l): 25-7.
[7]. Grzesko J, Elias M, Maczynska B, Kasprzykowska U, Tlaczala M, Goluda M. Occurrence of Mycoplasma genitalium in fertile and infertile women. Fertile Steril. 2015; 91(6): 2376-80.
[8]. Jorgen SJ, Martin BB, Birthe DJ. Detection of Mycoplasma genitalium by Amplification of the 16s rRNA Gene. J Clinical Microbiology. 2004; 19(4): 71-8.
[9]. Jorgen SJ. Mycoplasma genitalium infections, Diagnosis, clinical aspects and pathogenesis. Danish Medical Bulletin. 2007; 53(1): 47-79.
[10]. Iker G, Faruk A, Ilkkan D, Canan A, Omer LT, Osman T. Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma infection in infertile couples and effects of these infections on fertility. Arch Gynecol Obstet. 2011; 28(2): 379-85.
[11]. Larsen B, Hwang J. Mycoplasma, Ureaplasma, and adverse pregnancy outcomes. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2011; 23(6): 138-41.
[12]. Jensen JS, Uldum SA, Sondergard-Andersen J, Vuust J, Lind K. Polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma genitalium in clinical samples. J Clin Microbiol. 2006; 29(2): 46-50.
[13]. Stellrecht KA, Woron AM, Mishrik NG, Venezia RA. Comparison of multiplex PCR assay with culture for detection of genital Mycoplasmas. J Clin Microbiol. 2012; 42(4): 128-33.
[14]. Luki  N,  Lebel  P,  Boucher  M,  Doray  B,  Turgeon  J,  Brousseau  R.  Comparison of polymerase chain reaction assay with culture for detection of genital mycoplasmas in perinatal infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1998; 17(4):255-63.
[15]. Yoon BH, Romero R, Kim M, Kim EC, Kim T, Park JS, et al. Clinical implications of detection of Ureaplasma urealyticum in the amniotic cavity with the polymerase chain reaction. Am J Obstet Gynecol. 2000; 183(5):1130-7.
[16]. Vatani SH, Mohamadi M, Naji AR, Fateminasab F, Zeraati H, Mohraz M. The survey of contamination with genital mycoplasma in women with bacterial vaginalis by PCR method. J Gorgan Univ Med Sci. 2008; 71(3): 2045-50. (Persian)
[17]. Zolfaghari M, Khansarinejad B, Ganji A, Hamzehloo Z, Abtahi H. Frequency Determination of Ureaplasma And Mycoplasma Genitalium Species in Female with Vaginitis Infection using Real-Time PCR. AMUJ. 201; 19(116): 39-46. (Persian)
[18]. Hasani A, Shahrokhi N, Khazardust S, Sarshar M, Takrosta N, Norozi J. Detection of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma Genitalium Bacteria in Patients with Genital Infection by PCR. Faslname Bimarihaye Ofoni va Garmsiri. 2012; 17(58): 45-50. (Persian)
[19]. Najar SH, Saro R. Detection of Ureaplasma Urealyticom in clinical samples from infertile women by polymerase chain reaction. IJPT. 2007; 6(1): 23-6.