نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، کمیتة تحقیقات دانشجویی، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکدة علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

زمینه و هدف:آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها نقش مهمی در ارتقاء آموزش عالی به عهده دارند. عواملی همچون مواد شیمیایی آتشگیر ،تنوع فعالیتهای آزمایشگاهی، موضوع ایمنی حریق را به یکی از چالش های اصلی ایمنی در آزمایشگاه تبدیل کرده است. پیشگیری از حریق جهت حفظ ایمنی افراد حاضر در ازمایشگاه ها و واحد های مجاور آن، اهمیت بسزایی دارد.لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک حریق ازمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از روش ارزیابی ریسک حریق FRAME استفاده شد.اطلاعات با استفاده از چک لیست جمع آوری و داده‌های حاصل ازچک لیست در برنامه محاسباتی‌FRAME وارد شد. پس از محاسبه ریسک حریق ساختمان، افرادو فعالیت آزمایشگاه‌های مورد بررسی با توجه سطح ریسک رتبه بندی شدند.همچنین علاوه بر تعیین کارایی تاسیسات و حفاظت‌های موجود در آزمایشگاه‌ها یی با ریسک بالا، سیستم حریق مناسب پیشنهاد گردید.
یافته ها: با توجه به سطح ریسک حاصل،کارایی اقدامات حفاظتی موجود تنها سطح حفاظت کافی را جهت 35 % فعالیت‌ها و 37% ساختمان تأمین می‌کند. اما در هیچ آزمایشگاهی حفاظت مناسب برای افراد تأمین نشده و آموزش ایمنی حریق به کارکنان الزامی بنظر می رسد.
نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن ریسک حریق برای افراد در همه آزمایشگاه ها و اهمیت حفظ ایمنی افراد توصیه می گردد انجام اقدامات مدیریتی و مناسب به منظور کاهش ریسک تا حد قابل قبول در اولویت برنامه های ایمنی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the risk of fire in laboratories University of Medical Sciences used FRAME method

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mirzaie Ali Abadi 1
  • Fatemeh Rostami 2
  • Mohsen Mahdinia 3
  • Azam Karami mosafer 2
  • Jalil Derakhshan 2
  • Maryam Feyze arefi 4

1 Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, University of Medical Sciences Hamadan, Hamadan, Iran

2 MSc, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Student Research Committee, University of Medical Sciences Hamadan, Hamadan, Iran

3 Ph.d student, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, University of Medical Sciences Hamadan, Hamadan, Iran

4 Instructor, Department of Occupational Health Engineering, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran

چکیده [English]

Universities research laboratories play an important role in promoting higher education. Factors such as the presence of various types of flammable chemicals, and a variety of laboratory activities have turned the issue of fire safety into one of the main safety challenges in the lab. Fire prevention is important to protect the safety of people in laboratories and adjacent units. This study was conducted to evaluate the risk of fire at the University of Medical Sciences Laboratories.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, risk assessment method of FRAME was used. The data was collected using a checklist and the data from the checklist was entered into the FRAME computational program. After calculating the fire risk of the building and the contents, individuals and activities, then the labs were ranked according to the level of risk. In addition to determining the efficiency of existing facilities and protection for high risk labs and lacking adequate protection system was proposed a suitable fire system.
Result: In according to the level of risk are gained, the effectiveness of existing protective measures provides only adequate protection for 35% of activities and 37% buildings. However, considering the calculated risk for individuals, no adequate protection for individuals is provided in any laboratory. Fire safety training is mandatory for employees.
Conclusion: Considering the high risk of fire risk for individuals in all laboratories and the importance of the safety of individuals, it is recommended that appropriate management measures be taken to reduce safety risks to safety priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Risk Assessment
  • FRAME
  • Laboratory
[1]. Wu T-Ch, Li C-Ch, Chen C-H, Shu Ch-M. Interaction effects of organizational and individual factors on safety leadership in college and university laboratories. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2008; 21(3): 239-54.
[2]. Feisel LD, Rosa AJ. The role of the laboratory in undergraduate engineering education. Journal of Engineering Education. 2005; 94(1): 121-30.
[3]. Wu T-Ch, Li CC, Shu YH. Measuring safety culture in departments of electrical and electronic engineering at universities. Proceedings of 10th UICEE annual conference on engineering education; 2007.
[4]. Wu T-C.Safety leadership in the teaching laboratories of electrical and electronic engineering departments at Taiwanese Universities. Journal of safety research. 2008; 39(6): 599-6.
[5]. Halvani Gh, SoltaniR, Alimohammadi M, Kiyani Z. Identification and evaluation laboratory hazards in Yazd University of Medical Sciences by standard checklists; 2011.(persian)
[6]. Coghlan K. Investigating laboratory accidents. Professional Safety. 2008; 53:56, (1).
[7]. Brauer RL. Safety and health for engineers: John Wiley & Sons; 2016.
[8]. Zhiqiang Zh. Investigation and inspiration of laboratory safety and environmental protection from Japanese universities [J]. Experimental Technology and Management. 2010; 7(3):16 7-4.
[9]. Golmohamadi R, Mohamadfam I, Shafiee Motlagh M, Darvishi E, Mortezaie A, Azizian F. Planning an Automatic Fire Detection, Alarm, and Extinguishing System for Research Laboratories. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014; 1(1): 57-65. (persian)
[10]. Kodur VKR, Dwaikat M. Performance-based fire safety design of reinforced concrete beams. Journal of Fire Protection Engineering. 2007; 17(4): 293-320.
[11]. Nouri J, Mansouri N, Abbaspour M, Karbassi A, Omidvari M. Designing a developed model for assessing thedisaster induced vulnerability value in educational centers. Safety science. 2011; 49(5): 679-85.
[12]. Omidvari M, Mansouri N, Nouri J. A pattern of fire risk assessment and emergency management in educational center laboratories. Safety science. 2015; 73: 34.
[13]. Mahdinia M, Yarahmadi R, Jafari M, Koohpaie A, Khazaei M. Fire Risk Assessment and the Effect of Emergency Planning on Risk Reduction in a Hospital. Qom Univ Med Sci J. 2011; 5(3): 71-8. (persian)
[14]. Rezaee M, Givehchi S, Nasrabadi M. Fire Risk Assessment in Hotels and Resorts Using FRAME (A case study of four-star hotels in Mashhad). Occupational Hygiene and Health Promotion Journal. 2017; 1(2): 80-93. (persian)
[15]. Sarsangi V, Saberi H, Malakutikhah M, Sadeghnia M, Rahimizadeh A, Aboee Mehrizi E. Analyzing the Risk of Fire in a Hospital Complex by “Fire Risk Assessment Method for Engineering”(FRAME). International Archives of Health Sciences. 2014; 1(1): 9-13.
[16]. Pourreza A AHF, Khodabakhshinejad V. Management of Safety in Detection Wardes of Hospitals of Gilan University of Medical Sciences and Health Services. Health Information Management. 2006; 2(3).