نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استاد گروه تغذیه، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت، پژوهشکدة سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی بصورت عمده ای با سرمایه اجتماعی و اجزای آن از قبیل ارتباطات اجتماعی، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط دارد . هدف از مطالعه مروری حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بود.
مواد و روش ها : جستجوی نظامند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct،CINAHL ، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar ، CINAHL (EBSCO) و Scopusو با کلمات کلیدی socail capital ،Iran ،quality of life ، به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت. هیچ گونه محدودیت زمانی در انتخاب مقالات نبود و تمامی مقالات چاپ شده مرتبط تا سال 1396 وارد مطالعه شدند. از بررسی 209 مقاله مورد بررسی در نهایت 20 مقاله مطابق با هدف مطالعه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها : حجم نمونه مطالعات از140 تا 20670 نفر متغیر بود. در جوامع روستایی تعاون، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی کیفیت زندگی داشت، در میان دانشجویان ارتباطات اجتماعی و در میان سالمندان انسجام و همبستگی رابطه قوی با کیفیت زندگی داشت ، بعد اعتماد اجتماعی در بین سالمندان رابطه ضعیفی با کیفیت زندگی نشان داد. در اغلب مطالعات، ابعاد اجتماعی و مشارکت ارتباط قوی تری با کیفیت زندگی داشتند.
نتیجه گیری : سرمایه اجتماعی یک پیش بینی کننده خوب برای تبیین کیفیت زندگی در اقشار مختلف جامعه می باشد. فراهم نمودن زمینه های رشد و فعالیت های گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، گسترش شبکه های روابط بین فردی، تاسیس نهاد های دولتی و غیر دولتی با مشارکت دادن افراد و گسترش فرهنگ اعتماد در بین آحاد مردم می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی تاثیر گذار باشد
کلید واژه ها : سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، ایران، مروری نظامند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Association between social capital and quality of life in the Iranian population: a systematic review

نویسندگان [English]

  • Teamer Aghamolaei 1
  • Sayed Hossein Davoodi 2
  • Ali Safari Moradabadi 3
  • Sakineh Dadipoor 4

1 Professor of Health education,Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

2 Professor of Nutrition Sciences, Cancer Research Center, Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Ph.D. student of health education and promotion, Student Research Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran

4 Ph.D. student of health education and promotion, Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Background and purpose of the study: Nowadays, quality of life is largely associated with social capital and its components such as groups and networks, trust and solidarity, collective action and social cohesion, the present research was conducted to investigate the Relationship of social capital and quality of life in the Iranian population. Materials and methods: The following databases were searched in both English and Persian languages: PubMed, Science Direct, CINAHL, SID, Iran medex, Magiran, Web of Science, Google Scholar, EBSCO and Scopus. Search terms included: social capital, quality of life, Iran. Articles were included if the published between 2010 and 2017 .An investigation of 209 articles initially led to the selection of 20 articles which met the inclusion criteria. Findings: The sample size ranged from 140 to 20,670. In rural communities, cooperation, integration and social participation had the highest impact on the quality of life. Among university students, social relations showed to significant and positive relation with quality of life. Among the elderly, integration and unity showed to be strongly correlated whereas social trust showed a weak correlation with the quality of life. Conclusion: Social capital is a good predictor of the quality of life in different social classes. Paving the way for the growth of group work in voluntary forums, expansion of interpersonal relations, establishment of public and private organizations, more participation of people and expanding the culture of trust among people can promote the quality of life and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Quality of life
  • Iran
  • systematic review
[1]. Radnia N, Otogara M, Shahnavazian S, Jafarian F, Khaled Noori M, Yoosefi Z, et al. Comparison of quality of life between mothers with cesarean or vaginal Delivery. Health research journal. 2017; 2(3):177-84. (Persian)
[2]. Shayan A, Masoumi SZ, Shobeiri F, Tohidi S, Khalili A. Comparing the effects of agnugol and metformin on oligomenorrhea in patients with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016; 10(12): QC13.
[3]. Rajabi Gilan N, Ghasemi S, Reshadat S, Rajabi S. The relationship between social capital and health-related quality of life among teachers. Journal of zanjan university of medical sciences & health services. 2013; 21(88). (Persian)
[4]. Keyes CL, Shapiro AD. Social well-being in the united states: A descriptive epidemiology. How healthy are we. 2004; 15(3): 350-72.
[5]. Von dem Knesebeck O. Concepts of social epidemiology in health services research. BMC health services research. 2015; 15(1): 357.
[6]. Kim HH-s. Investigating the associations between ethnic networks, community social capital, and physical health among marriage migrants in korea. International journal of environmental research and public health. 2018; 15(1): 147.
[7]. Shahpasand M, Sarani V, Savari M. The impact of social capital on the quality of life for farmers in divandarreh county. Iranian journal of agricultural economics and development research. 2017; 48(3): 431-41. (Persian)
[8]. Kawachi I. Social capital for health and human development. Development. 2001; 44(1): 31-5.
[9]. Giordano GN, Ohlsson H, Lindström M. Social capital and health-Purely a question of context? Health & place. 2011; 17(4): 946-53.
[10]. Mohnen SM, Groenewegen PP, Völker B, Flap H. Neighborhood social capital and individual health. Social science & medicine. 2011; 72(5): 660-7.
[11]. Uphoff EP, Pickett KE, Cabieses B, Small N, Wright J. A systematic review of the relationships between social capital and socioeconomic inequalities in health: a contribution to understanding the psychosocial pathway of health inequalities. International journal for equity in health. 2013; 12(1): 54.
[12]. Gao B, Yang S, Liu X, Ren X, Liu D, Li N. Association between social capital and quality of life among urban residents in less developed cities of western China: A cross-sectional study. Medicine. 2018; 97(4): e9656.
[13]. Tolasa A. Social capital and quality of life among older adults age 50 and above in low and middle-income countries: results from the WHO Study on global ageing and adult health (SAGE); 2017. , p. 25, Centre for public health report series, ISSN 1651-341X ; 2017:41.
[14]. Abdul-Hakim R, Ismail R, Abdul-Razak NA. The relationship between social capital and quality of life among rural households in Terengganu, International journal of sustainable development, Malaysia; 2010, 1(5): 99-106.
[15]. Rimaz S, Mohammad K, Dastoorpoor M, Jamshidi E, Majdzadeh R. Investigation of relationship between social capital and quality of life in multiple sclerosis patients. Global journal of health science. 2014; 6(6): 261.
[16]. Bastaminia A, Fakhraie O, Alizadeh M, Asadi AB, Dastoorpoor M. Social capital and quality of life among university students of yasuj, Iran. International journal of social science studies. 2016; 4: 9.
[17]. Zhong Y, Schön P, Burström B, Burström K. Association between social capital and health-related quality of life among left behind and not left behind older people in rural China. BMC geriatrics. 2017; 17(1): 287.
[18]. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (strobe) statement: guidelines for reporting observational studies. International journal of surgery. 2014; 12(12): 1495-9.
[19]. Hassanzadeh B, Sanatkhah A. The Relationship between the quality of life, social capital and happiness among teachers in iran, Indian journal of fundamental and applied life sciences. 2015; 5(3): 2135-9.
[20]. Keyvanara M, Afshari M, Dezfoulian E. Mk, MA, ED. The relationship between social capital and quality of life among patients referring to diabetes centers in isfahan, iran; Journal of  diabetes research, ID 9353858 ,2018.
[21]. Vesali S, Tavakol Mm. Studying the effects of social capital on quality of life in the city of tehran;  Urban studies, 2012 ;2(2):197-220.  (Persian)
[22]. Khoshfar GR, Khajehshahkoohi AR, Karami S, Bargahi R. The relation between social capital and quality of life in civic areas. Geographical planning of space. 2014; 3(9): 151-79. (Persian)
[23]. Alizadeh-Aghdam M-B, Soltani-Bahram S, Alizadeh-Aghdam R. Relationship between social capital and the quality of life in university of tabriz retirees. Quarterly journal of management and development process. 2013; 26(3): 63-78. (Persian)
[24]. Imani B, Bakhtar S, khoshraftar A. Studying and evaluating effects of social capital on life quality in rural areas case study: case study: west eslamabad county. Journal of rural research. 2015; 6(4): 875-94. (Persian)
[25]. Ghaderi A, Taghavi N. Examining The relationship between social capital and life quality in sagez; Journal of sociology studies,  2013؛ 5(19):  111 -26. (Persian)
[26]. Rimaz S, Dastoorpoor M, Vesali S, Saiepour N, Nedjat S, Sadeghi M, et al. Investigation of relationship between social capital and quality of life in female headed families. Medical journal of the islamic republic of iran. 2015; 29(1): 981-91.
[27]. Maleki S,  Hosseini M, Mahmoudi M, Safdari molan A,  SM, MH, MM, AS. Analysis of social capital relationship and urban life quality (case study: Islamshahr township of Tehran province). Geography and urban planning of the zagros landscape. 2017; 8(30): 22. (Persian)
[28]. Moradian Sorkhkolaee M, Esmaeili Shahmirzadi S, Sadeghi R, Nikooseresht Z, Fard F. The relationship between quality of life and social capital among health workers in medical and health network of Rey city in 2012. Razi journal of medical sciences. 2013; 20(114): 69-77. (Persian)
[29]. Kassani A, Menati R, Menati W, Shoja M, Mirbalouch A. Investigation of the effective factors in social capital and its relationship with quality of life in elders of ilam, iran. Sadra medical sciences journal. 2017; 2(3):235-44. (Persian)
[30]. Ahmadi S, Mirfardi A, Ebtekari Mh. The social capital impact on quality of life in Yasouj. Socio- cultural research journal of rahbord, 2013; 2(6): 135-57. (Persian)
[31]. Afrakhteh H, Jalalian H, anvari a, Manouchehri A. Role analysis of social capital on the livability of integrated villages in case study: miandoab. Journal of rural development strategies. 2017; 3(4): 415-41. (Persian)
[32]. Sharifian A, Fotovat H. Social capital and quality of life case study of shiraz university students (Pardis Branch). Welfare planning& social development,2011; 2(8):153-88. (Persian)
[33]. Radan F. Study on the effect of social capital on the quality of life for the drug addicts in tehran City; Journal of cultural management.2016 ;9(29):49-60. (Persian)
[34]. Farahani H, Einali J, Abdoli S. Evaluation of the role of social capital in rural area development case study: Mashhad Maighan county in Arak Township; Journal of geographical sciences,2013;13(29):27-50. (Persian)
[35]. Nilsson J, Rana AM, Kabir ZN. Social capital and quality of life in old age: results from a cross-sectional study in rural Bangladesh. Journal of aging and health. 2006; 18(3): 419-34.
[36]. Requena F. Social capital, satisfaction and quality of life in the workplace. Social indicators research. 2003; 61(3): 331-60.
[37]. Greiner KA, Li C, Kawachi I, Hunt DC, Ahluwalia JS. The relationships of social participation and community ratings to health and health behaviors in areas with high and low population density. Social science & medicine. 2004; 59(11): 2303-12.
[38]. Nolan S, Hendricks J, Towell A. Social networking sites (SNS); exploring their uses and associated value for adolescent mothers in Western Australia in terms of social support provision and building social capital. Midwifery. 2015; 31(9): 912-9.
[39]. Rarani MA, Rafiye H, Morasae EK. Social health status in Iran: An empirical study. Iranian journal of public health. 2013; 42(2): 206-14.
[40]. Ghaempour MA. Social and scientific communications in sharif university: students' points of view. Quarterly journal of  research and planning in higher education. 2015; 20(4): 95-121. (Persian)
[41]. Fooladian A. A Survey of the social capital amount among The IAUM Students; Journal of history of civilization and jurisprudence 2009.6(21):87-112. (Persian)
[42]. Burke M, Marlow C, Lento T, editors. Social network activity and social well-being. proceedings of the sigchi conference on human factors in computing systems; Publication: April 2010:  1909–12 ,https://doi.org/10.1145/1753326.1753613 .
[43]. Johnston K, Tanner M, Lalla N, Kawalski D. Social capital: the benefit of facebook ‘friends’. Behaviour & information technology. 2013; 32(1): 24-36.
[44]. Sarokhanie B, Hashemnezhad F. A Study on the relationship between social capital and social security in Sari; Sociological studies of youth (Jame Shenasi Motaleate Javanan) 2011;2(2):81-94. (Persian)
[45]. Fukuyama F. Trust: The social virtues and the creation of prosperity: Free Press Paperbacks; 2000,  publisher:Kyne-tv.
[46]. Scholz JT, Lubell M. Trust and taxpaying: Testing the heuristic approach to collective action. American journal of political science. 1998؛ 42(2): 398-417.
[47]. Yamagishi T. Trust: The evolutionary game of mind and society: Springer; 2011.
[48]. Crow G. The relationship between trust, social capital, and organizational success. Nursing Administration Quarterly. 2002; 26(3): 1-11.
[49]. Li Y, Pickles A, Savage M. Social capital and social trust in Britain. European sociological review. 2005; 21(2): 109-23.
[50]. Sheikhi M, javaheri M. Aging and social service in Iran, Journal population. 2017; 23(95): 51-70. (Persian)
[51]. Cattell V. Poor people, poor places, and poor health: The mediating role of social networks and social capital. Social science & medicine. 2001; 52(10): 1501-16.
[52]. Kaffashi M, Shamsollahi S. A survey on the cultural and social factors effective on life quality of tehran citizen;  Journal social research, 2013; 6(20):161-81. (Persian)
[53]. Niazi M, Tosang M, Menati R, Nejadi A, Kassani A. The Association between social partcipation and general health among women in ilam. Sadra medical sciences journal. 2017; 4(3):173-83. (Persian)
[54]. Lee HY, Jang S-N, Lee S, Cho S-I, Park E-O. The relationship between social participation and self-rated health by sex and age: a cross-sectional survey. International journal of nursing studies. 2008; 45(7): 1042-54.
[55]. Sirven N, Debrand T. Social participation and healthy ageing: An international comparison using  share data. Social science & medicine. 2008; 67(12): 2017-26.