نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد نشان میدهند که با توجه به تشخیص نوع بیماری قلبی، کیفیت زندگی افراد می‌تواند متفاوت باشد؛ به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی انجام شد.
روششناسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسهای بود که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار انفارکتوس میوکارد حاد و 50 بیمار نارسایی قلبی) و 50 نفر از افراد عادی که به لحاظ ویژگیهای جمعیتشناختی با گروه بیمار همسان شده بودند، در سال 1393 به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه‌ کیفیت زندگی در سطح معناداری 05/0 جمعآوری شد و با روش تحلیل واریانس تک متغیره در نرمافزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که، بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=P)؛ به طوری که گروه مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی نمرات کمتری را به لحاظ کیفیت زندگی نسبت به افراد عادی کسب کردند. اما تفاوت معناداری در کیفیت زندگی بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی مشاهده نشد (670/0=P).
بحث و نتیجهگیری: با توجه به تفاوت کیفیت زندگی در بیماران قلبی با افراد عادی، آموزش و آگاهی رسانی به بیماران قلبی در خصوص این مقوله ضرروی به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of quality of life in patients with acute myocardial infarction, heart failure and normal

نویسندگان [English]

  • Amir Azizi 1
  • Saba Faghih 2

1 Lorestan University, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Psychology, Khoram Abad, Iran

2 MA in Clinical Psychology, Dept of Psychology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background: Evidence suggests that considering the type of heart disease diagnosis, people's quality of life can be different; Therefore, the aim of this study was to compare the quality of life in patients with acute myocardial infarction, heart failure and normal in 2014.
Martials and Methods: This descriptive study was which 100 patients with heart disease - cardiovascular (50 patients with acute myocardial infarction and 50 patients with heart failure) and 50 normal people who were matched in terms of demographic characteristics of patients In 2014 the sampling were selected. Information collected by (QOL) questionnaire at a significant level of 0.05 and univariate analysis of variance were analyzed using SPSS version 20.
Results: According to the findings, among heart patients and normal subjects there is a significant difference between quality of life (P=0.001); so patients with acute myocardial infarction and heart failure have lower scores in terms of quality of life than normal people. Also, no significant differences was observed in quality of life with acute myocardial infarction and heart failure (P=0.670).
Conclusion: Due to differences in the quality of life for heart patients and normal people, education and awareness of heart disease in these categories seem to be necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Acute myocardial infarction
  • Heart Failure
[1].   Thiene G, Basso C. Myocardial infarction: a paradigm of success in modern medicine. Cardiovascular Pathology. 2010; 19(1): 1-5.
[2].   Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical). 13nd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2013: 70-72.
[3].   Esmaeili M, Maleki S, Shoghi M, Azizi F, Moghimi S. The effect of nursing education on knowledge, attitudes and beliefs in patients with coronary artery disease in response to myocardial infarction. Iranian Journal of Nursing Research. 2013; 8(29):57-64. (persian)
[4].   Polanczyk CA, Ribeiro JP. Coronary artery disease in Brazil: contemporary management and future perspectives. Heart. 2009; 95(11): 870-76.
[5].   Lioyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, De Simone G, Ferguson TB, Flegal K, et al. Heart disease and stroke statistics 0229-update a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 2009; 119(3):e21-e181.
[6].   Sidney S, Rosamond WD, Howard VJ, RV Luepker. The “Heart Disease and Stroke Statistics-2013 Update” and the Need for a National Cardiovascular Surveillance System. Originally published January. 2013;127: 21-23.
[7].   McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Böhm M, Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed association in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2012; 33(14): 1787-847.
[8].   Fausi A, Kasper D, Hauser E, Longo D, Jameson L, Loscalzo J. Harrison Principles of Internal Medicine, Cardiovascular Disease.18 nd ed. Iran: Arjomand Publications. 2012; 162-82. (persian)
[9].   Heidarzadeh M, Hasani P, Rahimzadeh A, Ghahramanian A, Kolahdouzi pour J, Yousef I. Quality of life and social support in congestive heart failure patients and healthy people. Holistic Nursing and Midwiefery Journal. 2013; 23(1):13-21. (persian)
[10].Rahimi R, Heidarzadeh M. Hasanzadeh R. Post-traumatic growth among patients with myocardial infarction. Cardiovascular Nursing Journal. 2015; 4(2): 44-52. (persian)
[11].Samartzis L, Dimopoulos S, Tziongourou, M, Nanas S. Effect of Psychosocial Interventions on Quality of Life in Patients With Chronic Heart Failure: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of cardiac failure. 2013; 19(2): 125-34.
[12].Yaghmay F, Mohammadi SH, Alavi Majd H. Development and psychometric QOL infertile couples. Journal of reproduction and infertility.  2009; 10(2): 137-34. (persian)
[13].Moryś JM, Bellwon J, Höfer S, Rynkiewicz A, Gruchała M. Quality of life in patients with coronary heart disease after myocardial infarction and with ischemic heart failure. Archives of Medical Science. 2016; 12(2): 326-33.
[14].Gall MD, Borg WR, Gall JP. Educational Research: An Introduction, 8nd ed. London Publishers USA. 2006: 451-52.
[15].Seyam S, Heidarnia AR, Tavafian SS. Quality of life and factors related to it in cardiovascular patients after heart surgery. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 19: 33-41.
[16].Hamedinia Z, Khorami S. Comparison of Quality of life, Life Orientation and satisfying life in patients with cancer and cardiovascular with ordinary people. Proceedings of the 1th National Conference on Psychology and Family: Tehran, Iran; 2015. (Persian)
[17].Sadeqpour M, Salehi MT, Yaghobi A. Compare alexithymia and quality of life in patients with coronary heart disease and healthy people. Proceedings of the 1th International Conference on Humanities, psychology and social sciences: Tehran, Iran; 2015. (persian)