نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار، ایران

3 گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 گروه هوشبری،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 پزشک طب کار،علوم پزشکی سبزوار،سبزوار، ایران

6 - استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف :
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یکی از شاخص های سنجش سلامتی بیماران می باشد و به اندازه گیری عملکرد، رفاه و سلامت عمومی بیمار در هر یک از سه حوزه (جسمی، روانی و اجتماعی) اشاره دارد.سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از افراد سالم می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی فاکتورهای مرتبط باکیفیت زندگی در بیماران دیالیزی می باشد.
مواد و روش ها:
این مطالعه مقطعی بر روی 50 بیمار همودیالیزی 15-87 ساله درشهر مشهد در سال 1396انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست اطلاعات جمعیتی و پرسشنامه SF-36انجام گردید. آنالیز داده ها باSPSS نسخه21انجام شد.برای توصیف متغیرها ازشاخص فراوانی و میانگین وانحراف معیاراستفاده گردید تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال-والیس و من -ویتنی انجام شد.
یافته ها:
میانگین نمره کیفیت زندگی2/8±3/43بود که در بعد جسمی11.9± 8/42و در بعد روانی4/10±9/43می باشد. بیشترین میانگین نمره کیفیت زندگی در مردان 1/6±5/42 ،در افراد مجرد 5/6±43 ، در استفاده کنند گان از وسایل نقلیه عمومی4/8±9/44و افراد با سطح تحصیلات در حد سیکل 7/6±5/43بود ولی میانگین نمره کیفیت زندگی به جزسن (04/0=,p3/0-=r ) وطول مدت هرجلسه دیالیز(007/0=,p 2/0-=r ) باهیچکدام ازویژگیهای فردی، فاکتورهای آزمایشگاهی وفاکتورهای کلینیکی ارتباطی رانشان نداد. وضعیت تاهل(03/0=p) و طول مدت هر جلسه به ساعت (03/0=p) و سن(04/0=p) با بعد جسمی کیفیت زندگی ارتباط معنی داری داشت .
نتیجه گیری: کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین بوده و نیازمند توجه بیشتر مسئولان به حمایتهای اجتماعی و رسیدگی به وضعیت رفاهی این افراد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017

نویسندگان [English]

  • Seyed mojtaba mousavi bazaz 1
  • Zahra Keyvanlo 2
  • Aghilallah Keykhosravi 3
  • Mohammad Neamatshahi 4
  • Atefeh Asadi 5
  • Mahboubeh Neamatshahi 6

1 Associate Professor school of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran , Community Medicine.

2 Social Determinate Health Research Center,Sabzevar University of Medical SciencesSabzevar,iran

3 Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran, Department of Nephrology

4 Department of Anesthesia,Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

5 Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran, Health Department

6 Assistant Professor school of medicine, Sabzevar University of medical Sciences, Faculty of Medicine, Sabzevar, Iran , Community Medicine,

چکیده [English]

Background:
Health-related quality of life is an index of the safety Patients and refers to the measure of a patient's functioning, well-being, and general health perception in each of three domains: physical, psychological, and social. The aim of this study is identify related factors with quality of life in hemodialysis patients.
Materials and Methods:
In this cross sectional study, 50 hemodialysis patients of 15 to 87 years old in mashad city were participated in 2017. We used checklists which included demographic questionnaire and SF-36 Questionnaire. Descriptive and statistical tests such as mean± standard deviation for quantitative variables, Spearman correlation coefficient,Naparametric test were used.
Results:
The mean score of quality of life was 43.3±8.2 that in the physical dimension was 42.8 ± 11.9 and in the psychological dimension was 43.9 ± 10.4.The highest mean of quality of life was observed in the men( 42.5 ± 6.1) , singles ( 43.6 ± 5.4), users general vehicles (44.4 ± 8.4) and people with a level of education in the guidance school (43.5±6.7).Age (p=0.04,r=-0.3) and duration to each dialysis session(p=0.007,r=-0.2) with mean score for quality of life were significantly inversely related but the correlation did not significantly with any of the individual characteristics, laboratory factors and clinical factors. The marrage (p=0.03) and duration of each dialysis session (p=0.03) and age(p=0.04) was a significant inversely correlation with the physical dimension.
Conclusions:
Life quality of Hemodialysis patients is low and authorities need to provide these patients with more social support and see into their welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodialysis
  • Patients
  • Quality of life
  • Mashhad
[1]. Kalantar-Zadeh K, Kopple JD, Block G, Humphreys MH. Association among SF36 quality of life measures and nutrition, hospitalization, and mortality in hemodialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2001; 12(12): 2797-806.
[2]. Collaborators (727). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2017; 464-1083:(10100)390
[3]. Gabbay E, Meyer KB, Griffith JL, Richardson MM, Miskulin DC. Temporal trends in health-related quality of life among hemodialysis patients in the United States. Clinical journal of the American Society of Nephrology 2010; 5(2): 261-67.
[4]. Evans RW, Manninen DL, Garrison Jr LP, Hart LG, Blagg CR, Gutman RA, et al. The quality of life of patients with end-stage renal disease. New England journal of medicine 1985; 312(9): 553-59.
[5]. Anees M, Hameed F, Mumtaz A, Ibrahim M, Khan MNS. Dialysis-related factors affecting quality of life in patients on hemodialysis. Iranian journal of kidney diseases 2011; 5(1): 9.
[6]. Ferreira RC, Silva Filho CRd. Quality of life of chronic renal patients on hemodialysis in Marília, SP, Brazil. Jornal brasileiro de nefrologia 2011; 33(2): 129-35.
[7]. Kamal NN, Kamel EG, Eldessouki KH, Ahmed MG. Health-related quality of life among hemodialysis patients at El-Minia University Hospital, Egypt. Journal of Public Health 2013; 21(2):193-200.
[8]. Fukuhara S, Lopes AA, Bragg-Gresham JL, Kurokawa K, Mapes DL, Akizawa T, et al. Health-related quality of life among dialysis patients on three continents: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Kidney international 2003; 64(5): 1903-10.
[9]. Mollaoğlu M. Quality of life in patients undergoing hemodialysis. Hemodialysis: InTech; 2013.
[10]. Montazeri A, Goshtasbi A, Vahdaninia MAS. The short from health survey (SF-36): Translation and validation study of the iranian version. Payesh 2006; 5(1): 49 To 56.
[11]. Abbaszadeh A, Javanbakhtian R, Salehi S, Motevasselian M. A comparative study of quality of life among patient with hemodialysis and kidney transplantation. Shaheed Sadoughi J. 2010; 18(5): 461-68.
[12]. Aghakhani N, Nazari R, Sharif Nia H, Nahrir B. A comparative study of quality of life (qol) among patients with haemodialysis and peritoneal dialysis. J Gorgan Bouyeh Fac Nurs Midwifery 2011; 8(2): 35-42.
[13]. Sayin A, Mutluay R, Sindel S. Quality of life in hemodialysis, peritoneal dialysis, and transplantation patients 2007; 39(10): 3047-53.
[14]. Forouzandeh N, Aslani Y, Mehralian H, Drees F. The association between academic stress and quality of life in students. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2016 Aug 15; 18(3): 1-7.
[15]. Ashrafi Z, Ebrahimi H, Sarafha JJJoCN, Midwifery. The relationship between hemodialysis adequacy and quality of life and spiritual wellbeing in hemodialysis patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014; 3(3): 44-51.
[16]. Okpechi IG, Nthite T, Swanepoel CR. Health-related quality of life in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation 2013; 24(3): 519.
[17]. Sangle D, Mhatre H, Mhase A, Mahadik V, Attarde I, Naik A, et al. A Cross sectional study to Assess Quality of Life (QOL) in Haemodialysis Patients. National Journal of Integrated Research in Medicine 2013; 4(5).
[18]. Abbaszadeh A, Javanbakhtian R, Salehee S, Motvaseliyan M. Comparative assessment of quality of life in
hemodialysis and kidney transplant patients. SSU-Journals 2010; 18(5): 461-68.
[19]. Vosughi M, Movahed Pour A. Comparison Quality Of Life Between Hemodialysis And Transplant Patient In Ardebil Medical Centers. Ardabil Univ Med Sci j. 2009; 9(2): 171-79.
[20]. Moghareb M, Sharifzadeh G, Moghareb M, Sorouri M. Quality of life in hemodialysis and kidney transplantation patients in Birjand, 2012. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty 2014; 11(2): 127-35.
[21]. Rimaz S, Dastoorpoor M, Vesali Azar Shorbeyani S, Saiepour N, Beigi Z, Nedjat S. The Survey of Quality of Life and its Related Factors in Female-headed Households Supported by Tehran Municipality.J Iranian Journal of Epidemiology 2014; 10(2): 48-55.
[22]. Patti F, Pozzilli C, Montanari E, Pappalardo A, Piazza L, Levi A, et al. Effects of education level and employment status on HRQoL in early relapsing-remitting multiple sclerosis. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) 2007; 13(6): 783-91.
[23]. Sathvik B, Parthasarathi G, Narahari M, Gurudev K. An assessment of the quality of life in hemodialysis patients using the WHOQOL-BREF questionnaire. Indian journal of nephrology 2008; 18(4): 141.
[24]. Chiang CK, Peng YS, Chiang SS, Yang CS, He YH, Hung KY, et al. Health-related quality of life of hemodialysis patients in Taiwan: a multicenter study. Blood purification 2004; 22(6): 490-8.
[25]. Baraz S, Mohammadi E, Broumand B. Correlation of quality of sleep or quality of life and some of blood factors in hemodialysis patients. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2008; 9(4): 67-84.
[26]. Lee BO, Lin CC, Chaboyer W, Chiang CL, Hung CCJJocn. The fatigue experience of haemodialysis patients in Taiwan 2007; 16(2): 407-13. [27]. Rambod M, Rafii F, Hosseini FJH. Quality of Life in Patients with End Stage Renal Disease 2008; 14(2).