نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اصفهان

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: رضایت جنسی یک عامل کلیدی در کیفیت زندگی افراد است. حالت بهتر فیزیکی، سلامت روانی ، رفاه عمومی و در ارتباط با رضایت جنسی هستند. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال 1396 می باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. جامعه پژوهش 300 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال 1396 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد وضعیت رضایت جنسی گلومبوگ – راست بودکه روایی و پایایی آن در مطالعات پیشین به اثبات رسیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از SPSS. 16و آمار توصیفی و استنباطی با سطح معنی داری 05/0 و فاصله اطمینان 95% انجام شد.
نتایج: مطابق نتایج حاصل از مطالعه ارتباط معنی داری بین رضایت جنسی با متغییرهای درآمد، نوع خانه مسکونی و زندگی با چه کسانی مشاهده گردید (p-Value< 0.05). همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین رضایت جنسی با تعداد فرزندان وجود دارد. با تعیین آزمون تعقیبی مشخص گردید تعداد 3 فرزند و بالاتر رابطه معنی داری را نشان می‌دهد . (p-Value< 0.05). همچنین نتایج نشان داد که بین متغیر سن و مدت زمان ازدواج با رضایت جنسی افراد رابطه معنی داری وجود ندارد. (p-Value> 0.05).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله با شناسایی موانع تامین رضایت جنسی و همچنین شناسایی متغیرهای موثر در میزان رضایت جنسی زنان مانند نوع خانه مسکونی، تعداد فرزندان و.... ، مراقبین سلامت جامعه می‌توانند با آموزش زنان جامعه در ارتقاء و بهبود رضایت جنسی زنان نقش موثری داشته و از ایجاد سایر مشکلات زناشویی پیشگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of sexual satisfaction in women referred to public health centers of Mashhad in 2017

نویسندگان [English]

  • SOMAYE SETOUDEH 1
  • MINOO motaghi 2
  • m Mousavi 3

1 Nursing Community Health Nursing Faculty, Isfahan University of Medical Sciences

2 Community Health research center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Community Health research center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction & Objective: Sexual satisfaction is a key factor in the quality of life of individuals. Better physical state, mental health, general welfare related on the sexual satisfaction. The purpose of this study was to determine the sexual satisfaction in women referring to comprehensive health centers in Mashhad in 2017.

Materials and Methods: This study was a descriptive-analytic study. The research population consisted of 300 women who referred to comprehensive health centers of Mashhad in 1396 who were selected by available sampling method. Data gathering tool was a standard Golombbog-rightist sexual satisfaction questionnaire whose validity and reliability were confirmed in previous studies. Data analysis using SPSS. 16 and descriptive and inferential statistics were performed with a significant level of 0.05 and a 95% confidence interval.
Results: According to the results of the study, there was a significant relationship between sexual satisfaction with income variables, type of home and living with whom (p-Value

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Satisfaction
  • women
  • Community Health Centers
[1].   del Mar Sánchez-Fuentes M, Santos-Iglesias P, Sierra JC. A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2014;14(1):67-75.
[2].   Birnbaum GE. Attachment orientations, sexual functioning, and relationship satisfaction in a community sample of women. Journal of Social and Personal Relationships. 2007;24(1):21-35.
[3].   Ahmadnia E, Haseli A, Karamat A. Therapeutic Interventions Conducted on Improving Women’s Sexual Satisfaction and Function during Reproductive Ages in Iran: A Systematic Review. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2017;27(153).
[4].   Shindel AW, Baazeem A, Eardley I, Coleman E. Sexual health in undergraduate medical education: existing and future needs and platforms. The journal of sexual medicine. 2016;13(7):1013-26.
[5].   Pascoal PM, Narciso IdSB, Pereira NM. What is sexual satisfaction? Thematic analysis of lay people's definitions. Journal of sex research. 2014;51(1):22-30.
[6].   Frederick DA, Lever J, Gillespie BJ, Garcia JR. What keeps passion alive? Sexual satisfaction is associated with sexual communication, mood setting, sexual variety, oral sex, orgasm, and sex frequency in a national US study. The Journal of Sex Research. 2017;54(2):186-201.
[7].   Abdsaeedi J, Akbari S. Research method in medical and health sciences: salemi. 2014; 79-89.
[8].   Cancelliere C, Donovan J, Cassidy JD. Is sex an indicator of prognosis after mild traumatic brain injury: a systematic analysis of the findings of the World Health Organization Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury and the International Collaboration on Mild Traumatic Brain Injury Prognosis. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2016;97(2):S5-S18.
[9].   Yoo H, Bartle-Haring S, Day RD, Gangamma R. Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy. 2014;40(4):275-93.
[10].TalaiZadeh F, Bakhtiyarpour S. The relationship between marital satisfaction and sexual satisfaction with couple mental health. Thought & Behavior in Clinical Psychology 2016;9:37-46.
[11].Tahmasebi H, Abasi, Elieh. Sexual Function and its Relation with Depression in Referring Women to Health Centers Affiliated to Medical Science University in Sari Township. Family Health. 2014;3(1):40-4.
[12].Zare Z, Golmakani N, Amirian M. Comparison of Sexual Problems in Fertile and Infertile Couples. Journal of caring sciences. 2017;6(3):269.
[13].Besharat MA, Rafiezadeh B. Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy, and sexual knowledge and attitude. 2016.
[14].Shakarami M, Davarniya R, Zahrakar K, Gohari  S. The Effect of Sex Education on Sexual Intimacy of Married Women. Iranian Journal of Psychiatric Nursin. 2014;2(1):34-42.
[15].Rabieepur S, Ebrahimi M, Sadeghi E. Relationship between Sexual Health and Contraception Methods in Women J Mazandaran Univ Med Sci. 2015;25(130):30-9.
[16].Molavi A, Hekmat K, Afshari P, Hoseini M. Evaluation of couples' sexual function and satisfaction after mastectomy. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 1393;17(134):17-24.
[17].McCabe MP, Sharlip ID, Lewis R, Atalla E, Balon R, Fisher AD, et al. Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men: a consensus statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. The journal of sexual medicine. 2016;13(2):144-52.
[18].Thomas HN, Hess R, Thurston RC. Correlates of sexual activity and satisfaction in midlife and older women. The Annals of Family Medicine. 2015;13(4):336-42.
.