نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشکدة بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت پسماند، دانشکدة محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکدة توسعة سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و اهداف: یکی از عمده ترین آلاینده‌های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد، سیانید می باشد که می‌تواند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشد. سیانید را می‌توان به روش های مختلفی از محیط‌های مایی حذف کرد، اما غالب این روش‌ها هزینه ‌بر می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی حذف سیانید با استفاده از نانو ذرات آهن می باشد.
مواد و روش ‌ها: حذف سیانید از محیط با نانو ذرات آهن در وضعیت‌های مختلف از جمله اثر میزان ماده جاذب، غلظت سیانید اولیه، زمان تماس و pH در فاز ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه میزان به تعادل رسیدن جذب و همچنین سینتیک های واکنش مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش زمان ماند و افزایش میزان جاذب کارآیی حذف افزایش می‌یابد، همچنین زمان تعادل بعد از 120 دقیقه تماس حاصل گردید و میزان حداکثر حذف سیانید، در pH برابر 11 زمان ماند 120 دقیقه و غلظت سیانید 5/2 میلی گرم در لیتر و وزن جاذب 1 ‌گرم به‌دست آمد که بیش از 97% بود. همچنین نتایج نشان داد که میزان جذب از ایزوترم لانگمیر تبعیت می‌کند و سینتیک واکنش از درجه دوم تبعیت می‌کند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق، نانو ذرات آهن می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مناسب با کارآیی بالا، جهت کاهش میزان سیانید از محیط‌های مایی در مناطقی که دارای مشکل حضورسیانید می‌باشند به‌کار رود.
کلید واژه‌ها : نانوذرات آهن، سیانید، زائدات خطرناک

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Removal of Cyanide from Hazardous Waste by Iron Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahabadi 1
  • Abolfazl Rahmani Sani 2
  • MohammadHossein Saghi 2
  • Hamideh Behrozikhah 3
  • Shahram Sadeghi 4
  • Mohammadreza Behrouzikhah 5

1 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Department of Environmental Health Engineering, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Department of Environmental Engineering,, Tehran University ,Tehran, Iran

4 Environmental Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

5 Department of Biochemistry and Nutrition, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Abstract

Background: One of the most important environmental pollutants that there is in sewage of different industrials is cyanide to cause pollution of water sources that are dangerous to humans and the environment. Cyanide can be removed in different ways from the aqueous media, but most of these methods are costly. Therefore, the aim of this study is the removal cyanide using iron nanoparticles.

Material and Methods: Removal of cyanide from aqueous media using iron nanoparticles in various conditions including the effect of the adsorbent, initial cyanide concentration, contact time and pH were studied in discontinuous phase. In this study, adsorption equilibrium and also the kinetics of the reaction examined.

Results: In the process of sharing discontinuous, the balance was achieved after 120 minutes of contact time and maximum amount of removal cyanide in the pH =11 for cyanide concentration of 2.5 mg/L and 1 gr of nanoparticle over 97% obtained. Also the results showed that the adsorption process fitted with Langmuir isotherm and chemical kinetic fitted with of secondary grade.

Conclusion: According to the findings, iron nanoparticles can be used as a suitable option for removal cyanide from aqueous solution in hazardous waste.

Keywords: iron nanoparticles, cyanide, hazardous waste

کلیدواژه‌ها [English]

  • iron nanoparticles
  • cyanide
  • hazardous waste
[1].   Dash RR, Balomajumder C, Kumar A. Cynide removal by combined adsorption andbiodegradation process. Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering. 2006; 3(2):91-6.
[2].   Deveci H, Alp I, Uslu T. Removal of cyanide from aqueous solutions by plain and metal-impregnated granular activated carbons. International Journal of Mineral Processing. 2006;79(3):198-208.
[3].   Liu Y, Ai K, Cheng X, Huo L, Lu L. Gold‐Nanocluster‐Based Fluorescent Sensors for Highly Sensitive and Selective Detection of Cyanide in Water. Advanced Functional Materials. 2010;20(6):951-6.
[4].   Moussavi G, Khosravi R. Removal of cyanide from wastewater by adsorption onto pistachio hull wastes: Parametric experiments, kinetics and equilibrium analysis. Journal of Hazardous Materials. 2010; 183(1-3):724-30.
[5].   Sarla M, Pandit M, Tyagi D, Kapoor J. Oxidation of cyanide in aqueous solution by chemical and photochemical process. Journal of Hazardous Materials. 2004; 116(1-2):49-56.
[6].   Farrokhi M, Yang J-K, Lee S-M, Shirzad-Siboni M. Effect of organic matter on cyanide removal by illuminated titanium dioxide or zinc oxide nanoparticles. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2013; 11(1):23.
[7].   Harraz FA, Abdel-Salam OE, Mostafa AA, Mohamed RM, Hanafy M. Rapid synthesis of titania–silica nanoparticles photocatalyst by a modified sol–gel method for cyanide degradation and heavy metals removal. Journal of Alloys and Compounds. 2013; 551:1-7.
[8].   Junyapoon S. Use of zero-valent iron for wastewater treatment. Kmitl Sci Tech J. 2005;5(3):587-95.
[9].   Young C, Jordan T, editors. Cyanide remediation: current and past technologies. Proceedings of the 10th Annual Conference on Hazardous Waste Research; 1995: Kansas State University: Manhattan, KS.
[10].Adams M. Removal of cyanide from solution using activated carbon. Minerals Engineering. 1994;7(9):1165-77.
[11].Bhusari V, Dahake R, Rayalu S, Bansiwal A. Comparative study of removal of hexavalent chromium from water using metal oxide nanoparticles. Advances in Nanoparticles. 2016; 5(01):67.
[12].Hashemi-Moghaddam H, Noshiri Z. Removal of cyanide and zinc–cyanide complex with malachite green functionalized amberlite XAD-4 resin from electroplating wastewater. Desalination and Water Treatment. 2015; 53(9):2481-8.
[13].Tyagi M, Rana A, Kumari S, Jagadevan S. Adsorptive removal of cyanide from coke oven wastewater onto zero-valent iron: Optimization through response surface methodology, isotherm and kinetic studies. Journal of Cleaner Production. 2018.
[14].Li S, Wang W, Liang F, Zhang W-x. Heavy metal removal using nanoscale zero-valent iron (nZVI): Theory and application. Journal of hazardous materials. 2017; 322:163-71.
[15].Saeidnia S, Asadollahfardi G, Darban AK, Mohseni M. Simulation of antimony adsorption on nano-zero valent iron and kaolinite and analyzing the influencing parameters. Water Science and Technology. 2016; 73(10):2493-500.
[16].Vilardi G, Mpouras T, Dermatas D, Verdone N, Polydera A, Di Palma L. Nanomaterials application for heavy metals recovery from polluted water: The combination of nano zero-valent iron and carbon nanotubes. Competitive adsorption non-linear modeling. Chemosphere. 2018; 201:716-29.
[17].Keith L. Environmental sampling and analysis: a practical guide: Routledge; 2017.
[18].Abdel-Ghani N, Hefny M, El-Chaghaby GA. Removal of lead from aqueous solution using low cost abundantly available adsorbents. International Journal of Environmental Science & Technology. 2007; 4(1):67-73.
[19].Adouby K, Akissi LK, Wandan NE, Yao B. Removal of Heavy Metal Ions (Pb", Cu") in Aqueous Solutions by Pterygota macrocarpa Sawdust. Journal of Applied Sciences. 2007; 7(14):1864-72.
[20].Ansari R, Raofie F. Removal of mercuric ion from aqueous solutions using sawdust coated by polyaniline. Journal of Chemistry. 2006; 3(1):35-43.
[21].Xiao J, Yuan J, Tian Z, Yang K, Yao Z, Yu B, et al. Comparison of ultrasound-assisted and traditional caustic leaching of spent cathode carbon (SCC) from aluminum electrolysis. Ultrasonics sonochemistry. 2018; 40:21-9.
[22].Dai X, Breuer P, Jeffrey M. Comparison of activated carbon and ion-exchange resins in recovering copper from cyanide leach solutions. Hydrometallurgy. 2010; 101(1-2):48-57.
[23].Adams MD. Impact of recycling cyanide and its reaction products on upstream unit operations. Minerals Engineering. 2013;53:241-55.
[24].Xu J, Gao N, Tang Y, Deng Y, Sui M. Perchlorate removal using granular activated carbon supported iron compounds: synthesis, characterization and reactivity. Journal of Environmental Sciences. 2010;22(11):1807-13.
.