نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناس ارشدمهندسی بهداشت محیط، دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند ، ایران

3 دانشجوی دکتری مامایی، عضو هیئت‌علمی گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 کارشناس پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

اهداف: در بیمارانی که بیماری انسدادی مزمن ریه دارند افزایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد با این حال کیفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریه اغلب پایین‌تر از حد طبیعی می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای نیمه تجربی می‌باشد که بر روی 40 نفر از بیماران COPD بستری در بخش داخلی بیمارستان شهدا شهرستان قاین در سال 1395-1396 انجام گرفته است، نمونه گیری به‌صورت مراجعه مداوم به بخش داخلی بیمارستان شهدا قاین صورت گرفت پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و مشخصات دموگرافیک قبل و یک ماه بعد از ترخیص تکمیل شد در نهایت اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق نرم افزار Spss ویرایش 20 در سطح معنی داری 05/0 و طبق آزمون‌های Wilcoxon و pair T -test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
یافته‌ها. 21 نفر (52.5%) از نمونه‌های مورد مطالعه زن و 19 نفر (47.5%) مرد بودند که میانگین سنی آن‌ها 62.6 بود میانگین نمره کل کیفیت زندگی و بعد روانی و جسمانی و تمامی هشت بعد کیفیت زندگی، قبل و بعد مداخله اختلاف معناداری نشان دادند (001/0≥P)
نتیجه گیری: با توجه به بررسی نتایج پژوهش می‌توان دریافت که اجرای آموزش باعث بهبود فعالیت روزانه بیماران COPD می‌شود؛ بنابراین ضرورت اجرای برنامه‌ای که همه ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی و...) را مورد بررسی قرار دهد، مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Jani 1
  • Mohammad reza Razm ara 1
  • Zohre Barzegari Esfeden 2
  • Aseie Moudi 3
  • Atefeh Jamshidi 4
  • Rayhaneh Ayoobi 4
  • Mohamma Reza Davari 4

1 MSc. Dept of Nursing, Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

2 Department of Environmental Health, Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand,

3 Ph.D. Student, Faculty member of Nursing and Midwifery Department, Qaen Nursing and Midwifery School, Birjand, Iran

4 B.Sc. Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

چکیده [English]

Background: In patients with a Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) for which cure is not a realistic goal, maximizing patients’ function and well-being should be a primary objective of care. However, quality of life in COPD patients is lower than normal. Hence well examined the Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)
Materials and Methods: The present research is a semi-experimental study that conducted 0n 40 individuals in inner ward Qaen Shohada Hospital in 1395-1396 academic year. Sampling done in frequent references to inner ward of the hospital. Life quality questionnaires (Sf-36) and demographic features Before and one month after the discharge completed. Finally the data obtained from questionnaire was analyzed by means of spss software version 20 at a significant level of 0.05 based on Wilcoxone, pair T- test.
Results: 21 (52.5%) female and 19 (47.5%) were men with an average age of 62.6. The mean score of total quality of life, physical and mental dimensions, and all eight dimensions of quality of life, before and after intervention, were significantly different. (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational film
  • life quality
  • Chronic obstructive pulmonary disease
[1].   Lee Y-M. Chronic obstructive pulmonary Disease: Respiratory review of 2014. Tuberculosis and Respiratory Diseases. 2014;77(4):155-160.
[2].   Jokar Z, Mohammadi F, Khankeh HR, Fallah Tafti S, Koushesh F. [Comparing Home- based Pulmonary Rehabilitation Nursing on Fatigue and quality of life in Patients with COPD]. J Fasa Univ Med Sci. 2014; 4(2): 168-176. (in Persian)
[3].   Burckhardt CS, Anderson KL. The Quality of Life Scale (QOLS): reliability, validity, and utilization. Health Qual Life Outcomes. 2003; 1:60.
[4].    Karimzadeh Shirazi M, Razavieh A, Kave M. The relationship between quality of life (QOL) and self – efficacy (SE) of the teachers from Shahrekord Univ Med Sci. 2008; 10(1): 28-35. (in Persian)
[5].   Ioannidis C. Quality of life in osteoporosis. The Nursing clinics of North America. 2001; 36(3): 65-69.
[6].   Mir Bagheri N, Memarian R, Mohammadi A. Effects of regular walking program on quality of life of elderly patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease. Ir J Nurs Research. 2008; 2 (6):19-27. (in Persian)
[7].   Salik Y, Ozalevli S, Cimrin AH. Cognitive function and its effects on the quality of life status in the patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Arch Gerontol Geriatr. 2007; 45(3):273-80.
[8].   Gysels M, Higginson IJ. Access to services for patients with chronic obstructive pulmonary disease: the invisibility of breathlessness. J Pain Symptom Manage. 2008; 36(5):451-60.
[9].   Oshvandi K, Kavyannejad R, Borzuo R, Gholyaf M, Salavati M. Dialysis adequacy with high flux membrane in hemodialysis patients at shahid beheshti hospital. Hamedan. J Urmia Nurs Midiwifery Fac. 2012; 10(4): 540-548. (in Persian)
[10].Ataee E, Haghjoo M, Dalvandi A, Bakhshandeh H. Effect of self-care education on quality of life among patients whit permanent pacemaker. Cardiovascular Nursing Journal. 2013; 1 (4): 40-47. (in Persian)
[11].Anton M, Michetti V, Palma AD, Conti G, Pennis MA, Arcangel A, et al. percutaneous Tran‘s laryn geal Versuus surgical tracheostomy: arandomized trial with on year double blind follow – up. Crit can Med. 2005; 33(5): 1015-1020.
[12].Wagner D, Bear M. Patient satisfaction with nursing care: a concept analysis within a nursing framework. J Adv Nurs. 2009; 65(3): 692-701.
[13].Bagheri H, Memarian R, Elhani F. Survay the effect of group counselling on quality of life in myocardial infarction patient who have been referred to the clinics of Emam Khomeini and shariati Hospital in Tehran. Hakim Research Journa. 2004; 4(6): 95-98. (in Persian)
[14].Oterhals K, Hanestad BR, Eide GE, Hanssen TA. The relationship between in-hospital information and patient satisfaction after acute myocardial infarction. Eur J Cardiovasc Nurs. 2006; 5(4): 303-10.
[15]. Bastable SB. Nurse educator, principles of teaching and learning for nursing ractice. Boston: Jones and Bartlett; 2003; 513-546.
[16].Braz-Pardenjani SH, Mohammadi E, Boroumand B. The Effect of Self-Care Teaching by Video Tape on Physical Problems and Quality of Life in Dialysis Patients. IJN. 2008; 21(54):121-133. (in Persian)
[17].Abbaszade F, Baghery A, Mehran N. Quality of Life among Pregnant Women. Hayat. 2009; 15 (1): 41-48. (in Persian)
[18].Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life. 2005; 14: 875-882. (in Persian)
[19].McKee G. Are there meaningful longitudinal changes in health related quality of life--SF36, in cardiac rehabilitation patients? Eur J Cardiovasc Nurs. 2009; 8(1):40-7.
[20].Gholizadeh M, Akrami R, Tadayonfar M, Akbarzadeh R. An evaluation on the effectiveness of patient care education on quality of life of stroke caregivers: a randomized field trial. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016; 22(6): 955-964. (in Persian)
[21].Javadi M, Sepahvand M J, Suri A, Mahmudi H. The effect of life skills training on quality of life in nurses of khorramabad hospitals. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2013; 21(1): 32-42. (in Persian)
[22].Narimani K. A Study of the effect of self-care training on the hemodialysis patients’ quality of life. Daneshvar Med. 2009; 16(79): 63-70. (in Persian)
[23].Vatandoust S, Mohammadi N, Farahani M, Mehran A. The efficacy of education film on quality of life and satisfaction in patient with tracheostomy. Arak University of Medical Sciences Journal. 2015; 17(11): 80-87. (in Persian)
[24].tavafian S S, Jamshidi A, shahmohammadi S. Low back pain educational programs and quality of life in women living with chronic low back pain: a semi experimental study. Iran J Health Educ Health Promot. 2014; 2 (1) :49-56
[25].Mostafavi SHeidari HMasoudi S, Saeidi M. Effects of a comprehensive cardiac rehabilitation program on quality of life in patients with coronary artery disease. ARYA Atheroscler. 2013; 9(3): 179-85. (in Persian)
[26].Jani M, Razm-Ara M, Safapoor M, Miralijani S, Miri F. The effect of education on quality of life in people with unstable angina. Cardiovascular Nursing Journal. 2017; 5 (4):28-35. (in Persian)
[27].Heidari M, Shahbazi S. Effect of Self-Care Training Program on Quality of Life of Elders. IJN. 2012; 25(75): 1-8. (in Persian)
[28]. Salimi F, Garmaroudi G, Hosseini S M, Batebi A. Effect of Self–Care Educational Program to Improving Quality of Life among Elderly Referred to Health Centers in Zanjan. JECH. 2015; 2 (2):28-37. (in Persian)
[29].Jahanshahi F, Abbasi-Abyaneh N, Ebrahimi-Abyaneh E. Effect of peer education on quality of life in people with heart failure. 2016; 5(2): 38-45. (in Persian)
[30].Davoodi A, Rezazadeh H, Somi M H, Rahmani A, Lak Dizaji S, Allah Bakhshian A. Effect of educating self-care program on quality of life in patients with gastric cancer after gastrectomy in Tabriz hospitals. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. 2012; 34(1):48-55. (in Persian)
[31].Arab M, Nassehi A, Borhani F, Abas Zadeh A, Jafari M. The effects of the compliance based education on asthmatic patients’ quality of life. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2012; 20(2):32-42. (in Persian)
[32].Shu-Hui Yu, Ai-Min Guo, Xiang-Juan Zhang. Effect of self-management education on quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Nursing Sciences. 2014; 1(1):53-57.
[33].Al-sheyab N, Gallagher R, Crisp J, Shah S. Peer-led education for adolescents with asthma in Jordan: a cluster-randomized controlled trial. Pediatrics. 2012; 129(1):106-112.
[34].Riario S, forza GG, Incorvaia C, et al. Effects of pulmonary rehabilitation on exercise capacity in patients with COPD: A number needed to treat study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis J. 2009; 4(2): 315-9.
[35]. Pitta F, Troosters T, Probst V S, Langer D, Decramer M, Gosselink R. Are ationts with COPD more active after pulmonary rehabilitation?. CHEST. 2008; 134(2); 273-280.
[36].Yohannes AM, Connolly MJ. Early mobilization with walking aids following hospital admission with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Rehabil J. 2003; 17(5): 465-71.