نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

2 گروه رادیوداروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی پیشرفته کرمان ، دانشکده برق و کامپیوتر ، گروه پرتو پزشکی

4 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربردپرتوها، گروه رادیوداروها

چکیده

مقدمه: رادیوداروها در پزشکی هسته ای دارای کاربردهای تشخیصی و درمانی هستند. رادیوداروهای با رادیونوکلئید گسیلنده گاما بیشتر در فرایند تشخیصی استفاده می شوند. آن هم بدلیل جذب پایین پرتو گاما در بافت نسبت به ذرات بتا و آلفا می باشد. بررسی توزیع دوز جذبی رادیوداروهای تشخیصی در بدن از نظر حفاظت پرتوی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از انجام این تحقیق، محاسبه دوز دریافتی اندام های داخلی بدن انسان پس از تزریق رادیوداروی تشخیصی تکنسیوم-99m -اکتروتاید به موش می باشد.
مواد و روش‌ ها: با استفاده از فانتوم MIRD و کد شبیه ‌سازی MCNPX برای بدن مرد بزرگسال دوز موثر دریافتی اندام های مختلف بدن محاسبه شد. در این تحقیق از چشمه گاما با انرژیkeV 140 و تالی 6F برای محاسبه دوز تقریبی رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید استفاده گردید.
یافته‌ های پژوهش: دوز رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید در اندام های مختلف بدن، براساس توزیع اطلاعات در بدن موش و با استفاده از کد شبیه‌ سازی MCNPX برآورد شد. بیشترین دوز موثر مربوط به آدرنال و پانکراس با دوز جذب‌ شده موثر حدود MBq 185/ mSv 6 وMBq 185/ mSv 5/1 به دست آمد.
بحث و نتیجه‌ گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که آدرنال و پانکراس بعنوان دو اندام‌ در معرض خطر در تصویربرداری با رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calculation of the effective dose in the internal organs from 99mTc-Somatostatine analogue using MCNPX simulation code

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mahmoudi mirhashemi 1
  • Seyed Pezhman Shirmardi 2
  • Ali Negarestani 3
  • Mostafa Erfani 4

1 Dept of Nuclear Engineering, Kerman graduate university, Iran

2 Radiopharmaceuticals group, Radiation application research school

3 Dept of Nuclear Engineering, Kerman graduate university, Iran

4 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)

چکیده [English]

Introduction: Radiopharmaceuticals in nuclear medicine have several applications in medicine such as diagnostic and therapeutic.
Radiopharmaceuticals with gamma emitter radionuclides are used more in diagnostics. It is due to the low absorption of gamma gamma in the tissue relative to the particles of beta and alpha. The aim of this research is calculation of effective dose distribution in human body due to injection of 99mTc-Octrotide radiopharmaceuticals (Somatostatine analogue) in mice body.
Materials & methods: Effective dose in human body is estimated using MIRD (Medical Internal Radiation dose) phantom and MCNPX for different organs. Energy of gamma source and tally type are considered 140keV and F6 respectively.
Findings: Effective dose after injection of 99mTc- Octreotide is estimated by MCNPX simulation code. The adrenals and pancreas received the most effective dose relative to the other organs 6mSv/185MBq, 1.5 mSv/185MBq respectively.
Discussion and conclusion: The results showed that the adrenal and the pancreas are the organs of at risk in 99mTc-Octreotide radiopharmaceutical imaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCNPX simulation code
  • MIRD phantom
  • 99mTc-Octreotide
  • radiopharmaceutical
1- Shirmardi S, Gandomkar M, Mazidi M, Shafiei M and Maragheh M G, Synthesis and evaluation of a new bombesin analog labeled with 99mTc as a GRP receptor imaging agent. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2011, 288, 327-335.
2- Sadeghzadeh M, Shanehsazzadeh S and Lahooti A, Assessment of the effective absorbed dose of 4-benzyl-1-(3-[125I]-iodobenzylsulfonyl) piperidine in humans on the basis of biodistribution data of rats. Nuclear medicine communications, 2015, 36, 90-94.
3- Shirmardi S P, Gandomkar M, Maragheh M G and Shamsaei M, Preclinical evaluation of a new bombesin analog for imaging of gastrin-releasing peptide receptors. Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 2011, 26, 309-316.
4- Keleher A, Wendt R, Delpassand E, Stachowiak A M and Kuerer H M, The Safety of Lymphatic Mapping in Pregnant Breast Cancer Patients Using Tc-99m Sulfur Colloid. The breast journal, 2004, 10, 492-495.
5- Shahbazi-Gahrouei D, Cheky M and Moslehi M, Estimation of organ absorbed doses in patients from 99mTc-diphosphonate using the data of MIRDose software. Journal of medical signals and sensors, 2012, 2.
6- Shanehsazzadeh S, Lahooti A, Shirmardi S P and Erfani M, Comparison of estimated human effective dose of 67Ga-and 99mTc-labeled bombesin based on distribution data in mice. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2015, 305, 513-520.
7- MCNP X, Monte Carlo Team, MCNP a general purpose Monte Carlo n-particle transport code, Tech. rep., Los Alamos National Laboratory, 2003.
8- Jalilian A R, Shanehsazzadeh S, Akhlaghi M, Garousi J, Rajabifar S and Tavakoli M, Preparation and biodistribution of [67Ga]-DTPA-gonadorelin in normal rats. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2008, 278, 123-129.
9- Sparks R and Aydogan B, Comparison of the effectiveness of some common animal data scaling techniques in estimating human radiation dose, Oak Ridge Associated Universities, TN (United States), 1999.
10- Mountford P, Risk assessment of the nuclear medicine patient. The British journal of radiology, 1997, 70, 671-684.
11- Valentin J, Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals:(Addendum 2 to ICRP Publication 53) ICRP Publication 80 Approved by the Commission in September 1997. Annals of the ICRP, 1998, 28, 1-1.
12- Lazarine A D, Medical physics calculations with MCNP: A primer Texas A&M University; 2006.