نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیارطب‌چینی و مکمل، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای داروسازی، معاونت بهداشتی درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران

4 کارشناس ارشد آمار، معاونت بهداشتی درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران

5 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس فناوری اطلاعات، معاونت بهداشتی درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران

7 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با وجود ارتقای سطح بهداشت، آلودگی به شپش‌ها به عنوان یک عامل تهدیده کننده سلامت عمومی و معضلی بهداشتی مطرح است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. اطلاعات 7453 فرد مبتلا به پدیکلوزیس در مقطع زمانی 4 ماهه (آبان لغایت بهمن ماه 1395) از پرونده الکترونیک سلامت سینا استخراج گردید. برای نشان دادن توزیع فضایی بیماری از نرم‌افزارGIS استفاده شد. برای تجزیه‌تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و برای رسم نمودار‌ها از نرم-افزار Graph pad استفاده شد.
یافته‌ها: مطالعه نشان داد که 2/91 درصد از کل جمعیت مبتلا را زنان و 1/64 درصد را افراد نوجوان با بازه سنی 7-18 سال تشکیل داده بودند. میزان شیوع در افراد با تحصیلات ابتدایی و کودکان زیر 6 سال به ترتیب 6/42 و 8/31 درصد بود که بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده بود. 6/54 از موارد انتقال پدیکلوزیس در مدارس 3/46 درصد از روش انتقال مستقیم به وقوع پیوسته بود. بر اساس نقشه توزیع فضایی خلیل‌آباد بیشترین میزان شیوع و کلات کمترین میزان شیوع را در بین شهرستان‌های خراسان رضوی داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت دختران در مقطع ایتدایی بیشتر در معرض آلودگی هستند. بیشترین مکان احتمال آلودگی مدارس و بیشترین نحوه آلودگی از طریق تماس مستقیم می‌باشد. افراد با سطح تحصیلات بالاتر کمتر در معرض آلودگی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Spatial Dispersion of Pediculosis in Covered Cities of Mashhad University of Medical Sciences in 2016

نویسندگان [English]

 • Behnaz Beygi 1
 • HamidReza Bahrami 2
 • Reza Eftekhari Gol 3
 • najmeh Mohajeri 4
 • batsabeh Yousefi 5
 • Hossein Boosaeed 6
 • Ehsan Musa Farkhani 7

1 M.Sc, Environmental Health Engineering, Khorasan Razavi Province Health Center, Mashhad, Iran

2 (MD, MPH, PhD of Chinese Medicine),Associate Professor of Complementary and Chinese Medicine,Persian and Complementary Medicine Faculty,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 PhD, Department of Health Network Development and Health Promotion, KhorasanRazavi Province Health Center, Mashhad, Iran

4 Msc in statistics, Mashhad University of Medial Sciences, Mashhad, Iran

5 Msc in educational mangment , , Mashhad University of Medial Sciences, Mashhad, Iran

6 Bachelor of Information Technology, Khorasan Razavi Province Health Center, Mashhad, Iran

7 PhD Candidate in Epidemiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background: Despite progress in health, Contamination of lice are considered as a health problem. The aim of this study was to investigate the spatial distribution of Pediculosis in the cities covered by Mashhad University of Medical Sciences in 2016.
Materials and Methods: This study was descriptive and analytical cross sectional. Information from 7453 Pediculosis patients was extracted from the Sina Electronic Health Record in a 4-month period (November 2016 to March 2017). To show the spatial distribution of the disease, was used the GIS software. That was used SPSS software to analyze the data and graph pad software to plot the graphs.
Results: The study showed that 91.2% of the total population was women and 64.1% were adolescents aged between 7 and 18 years old. Prevalence rates in elementary and children under the 6 years were 42.6% and 31.8%, respectively, with the highest prevalence. Pediclusis transmission was 64.6% in schools and 46.3% in the direct transmission method. Based on spatial distribution map of Khalilabad, the highest prevalence and Kalat were the least prevalence among Khorasan Razavi counties.
Conclusion: Considering the results of this study, it can be said that elementary girls are more likely to expose to contamination. Schools were the most probable places of contamination, and direct contact were the most common way of contamination was obtained. People with higher levels of education were less likely to be infected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Head lice
 • Pediculosis
 • Spatial Distribution
 • Mashhad
 1. Talebimaymand F, Abasian L, Shamsi M,Rashnavadi M,  Sharifinia N. Investigating the Prevalence of Intestinal  Parasites in Ilam City in 2014. Sci J Ilam Univ Med Sci 2015; 24(2): 1-7
2. Khamaiseh AM. Head Lice among Governmental Primary School Students in Southern Jordan: Prevalence and Risk Factors. J Global Infect Dis 2018; 10(1): 11-5
3. El-Sayed MM, Toama MA, Abdelshafy AS, Esawy AM, El-Naggar SA. Prevalence of pediculosis capitis among primary school students at Sharkia Governorate by using dermoscopy. Egypt J Dermatol Venereology 2017; 37(2): 33-42
4. Ebrahimzadeh Ardakani M, Fayazi Bargin M.H. Prevalence of Pediculosis capitis in Yazd Primary Schools in 2013. J Health 2018; 8(5): 587-95
5. Moosazadeh M, Afshari M, Keianian H, Nezammahalleh A, Enayati A. Prevalence of Head Lice Infestation and Its Associated Factors among Primary School Students in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Osong Public Health Res Perspect 2015; 6: 346-56
6. AlBashtawy M, Hasna F. Pediculosis capitis among primary-school children in Mafraq Governorate, Jordan. Eastern Mediterranean Health J 2012; 18(1): 43
7. Mohammed AL. Head lice infestation in schoolchildren and related factors in Mafraqgovernorate, Jordan. Int J Dermatol 2012; 51(168-172)
8. Nutanson I, Steen CJ, Schwartz RA, Janniger CK. Pediculus humanus capitis: an update. Acta Dermatoven APA 2008; 17(147-159)
9. Salavastru C.M, Chosidow O, Janier M, Tiplica G.S. European guideline for the management of pediculosis pubis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017. DOI: 10.1111/jdv.14420
10. Jarahi L, Orouji R, Vahed E, Mosa Farkhani E. Assessment of Demographic Caracteractists and Related Factor on Head Lice in Mashhad, a population based study. Med J Mashhad Univ Med Sci 2017; 59(6): 305-11
11. Mohd Tohit NF, Rampal L, Mun-Sann L. Prevalence and predictors of pediculosis capitis among primary school children in Hulu Langat, Selangor. Med J Malaysia 2017; 72(1): 12-7
12. Nazari M GR, Anvari Payman M. Pediculosis capitis among primary and middle school children in Asadabad, Iran: An epidemiological study. Asian Pac J Trop Biomed. 2016;6(4):367-70.
13. Nazari M, Goudarztalejerdi R, Moradi A. Investigation of pediculosis prevalence and associated factors in the central prison of Hamadan in 2013. Pajouhan Sci J 2015; 13(2): 13-20
14. Lesshafft H, Baier A, Guerra H, Terashima A, Feldmeier H. Prevalence and Risk Factors Associated with Pediculosis Capitis in an Impoverished Urban Community in Lima, Peru. J Glob Infect Dis 2013; 5(4): 138-44
15. Raiesi R, Baiati A, Karami J, Sarkaregar-Ardakani A, Katorani Sh, Ramezannezhad P, et al. Spatial distribution of multiple sclerosis disease in Chaharmahal va Bakhtiari province in 20-year period J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(4): 73-82
16. Vahidnia MH, Shafiee M, Alavipanah K. The Role of Geographic Information Systems in the Analysis of Diabetes. J Sci 2015; 5(2): 58-64
17. GhaedaminiAsadabadi R, Tofighi Sh, Ghaedamini H, Azizian F, Amerieon A, Shokri M. A review of some infectio review of some infectious diseases distribution based on geographic information system (GIS) in the area of Chahar Mahal and Bakhtiari. J Police Med 2012; 1(1): 113-23
18. Davari B, Kolivand M, Poormohammadi A, Faramarzi Gohar A, Faizei F, Rafat Bakhsh S, et al. An epidemiological study of Pediculus capitis in students of Pakdasht county, in autumn of 2013. Pajouhan Sci J 2015; 14(1): 57-63
19. Noori A, Ghorban Pour M, Adib M, Noori AV, Niazi S. Head lice infestation (Pediculosis) and its associated factors in the rural school students of Kalaleh, in the academic year 1392-93. Hakim Jorjani J 2015; 2(1): 56-60
20. Ghaderi r, Eizadpanah A.M, Miri M.R, Ahmadi S.M, Taheri N, Hoseinzadeh Chahkandak F. The Prevalence of Pediculosis capitis in school students in Birjand. Mod Care Q Sci Birjand Nurs Midwifery Fac 2010; 7(1&2)
21. Eroglu F, Basaran Ü, Kürklü CG, Yüceer M, Yalcıntürk RG, Tanrıverdi M, et al. Pediculosis capitis is a growing neglected infestation due to migration in southeast Turkey. Parasitol Res 2016; 115(6): 2397-401
22. Gharsan FN, Abdel-Hamed NF, Elhassan SA, Gubara NG. The prevalence of infection with head lice pediculus humanus capitis among elementary girl students in Albaha regionKingdom of Saudi Arabia. Int J Res Dermatol 2016; 2(12)
23. Hazrati Tappeh K, Chavshin AR, Mohammadzadeh Hajipirloo H, Khashaveh S, Hanifian H, Bozorgomid A, et al. Pediculosis capitis among Primary School Children and Related Risk Factors in Urmia, the Main City of West Azarbaijan, Iran. J Arthropod-Borne Dis 2012; 6(1): 79-85
24. Moshki M, Mojadam M, Zamani Alavijeh F. Preventive Behaviors of Female Elementary Students in regard to Pediculosis Infestation based on Health Belief Model (HBM). J Health Dev 2014; 3(3): 269-81
25. Noroozi M, Saghafipour A, Akbari A, Khajat P, Khadem-Maboodi A. The prevalence of pediculusis humanus capitis and its associated risk factors in primary schools of girls in rural district. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(2): 43-52
26. Davarpanah MA, Rasekhi Kazerouni A, Rahmati H, Neirami R, Bakhtiary H, Sadeghi M. The prevalence of pediculus capitis among the middle school children in Fars province, southern Iran. Caspian J Internal Med 2013; 4(1): 607-10
27. Dehghanzadeh R, Asghari-Jafarabadi M, Salimian Sh, Asl Hashemi A, Khayatzadeh S. Impact of family ownerships, individual hygiene, and residential environments on the prevalence of pediculosis capitis among schoolchildren in urban and rural areas of northwest of Iran. Parasitol Res 2015; 114: 4295–303