نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

4 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بقایای پسته از محصولات فرعی است، که به هنگام فرآوری پسته در پایانه های ضبط پسته تولید می شود و به علت فسادپذیری سریع و آلودگی محیط زیست و ایجاد مشکلات بهداشتی بایستی به طریق مناسب، بهداشتی و اقتصادی دفع گردد. یکی از پارامترهای اساسی در ارزش گذاری کمپوست تعیین میزان فلزات سنگین در آن می باشد. تحقیق حاضر جهت بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در کمپوست تولیدی و مقایسه با مقادیر استاندارد می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی– مقطعی است که نمونه برداری از 2 توده کمپوست به صورت مرکب (تعداد 26 نمونه )انتخاب گردید. بعد از هضم نمونه ها، مقادیر فلزات ( ( Pb ,Cd, Zn,Cr,Cu,Niبوسیله دستگاه جذب اتمی قرائت و در نهایت غلظت فلزات در نمونه ها بر اساس میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گزارش گردید. نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین غلظت فلزات سنگین سرب،67.09، کادمیوم،2.84،کروم،49.58،مس،107.95،روی،188.24،نیکل،79.75میلی گرم بر کیلوگرم در نمونه های کمپوست بود. مقایسه میانگین غلظت فلزات در نمونه ها با استانداردهای ایران و EPA نشان می دهد که میانگین غلظت فلزات در کلیه نمونه ها (به جز فلز مس)کمتر از حد مجاز استاندارد ایران و EPA می باشد.
نتیجه گیری: اندازه گیری شاخص های کنترل کیفی کود کمپوست نهایی با استانداردها، باعث می شود از اثرات نامطلوب محصول بر محیط زیست و زنجیره غذایی جلوگیری شود. بر اساس نتایج بدست آمده، کمپوست از نظر فلزات سنگین معیارهای بهداشتی را رعایت کرده و قابلیت استفاده در مقاصد محیط زیستی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment Of Heavy Metals In The Compost Produced By The Pistachio Hull And Livestock Waste

نویسندگان [English]

 • Mohsen Yazdani 1
 • Hosein Alidadi 2
 • Aliakbar Dehghan 3
 • Mojtaba Davoudi 4
 • Mahmood Dankoob 5
 • Mahmoud Taghavi 6
 • Reza Ataei 5
 • Aliasghar Navaei 5

1 PhD student of Environmental Health Engineering, Department of Environmental health Engineering, School of Public Health, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 - Professor, Department of Environmental health Engineering, Health sciences research center, school of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Environmental health Engineering, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Torbat Hedariyeh University of Medical Sciences Torbat Hedariyeh, Iran

5 M.Sc. student of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, school of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

6 PhD student of Environmental Health Engineering, Department of Environmental health Engineering, School of Public Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Pistachio hull, a by-product of Pistachio processing, is a source of environmental pollution and can cause the health problems. Therefore, it must be treated by proper, sanitary and economical manners. One of the basic parameters for compost valuation is determine the amount of heavy metals. The objective of the present study was to determiner the concentration of heavy metals (pb, Cd, cr, Zn, Ni, Cu ) in the compost produced from mixed Pistachio Hull and livestock and Compare levels of heavy metals with the limits of international and internal standards.
Material & Methods: This study is a descriptive cross-sectional that in sampling was two-stage in September 2014 and October 2015 A total from 2 composting pile , Compound sampling based ,26sample were selected. After digestion of the samples, the concentrations of metals( Pb ,Cd, Zn,Cr,Cu,Ni) by means of atomic absorption analysis and the concentration of a component in the sample based on mg / kg dw were reported.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistachio hull
 • Compost
 • livestock waste
 • heavy metals
1. Soobhany N, Mohee R, Garg VK. Comparative assessment of heavy metals content during the composting and vermicomposting of municipal solid waste employing Eudrilus eugeniae. Waste Management. 2015;39:130-45.
2. Irshad M, Malik AH, Shaukat S, Mushtaq S, Ashraf M. Characterization of Heavy Metals in Livestock Manures. Polish Journal of Environmental Studies. 2013;22(4).
3. Zeng GM, Huang HL, Huang DL, Yuan XZ, Jiang RQ, Yu M, et al. Effect of inoculating white-rot fungus during different phases on the compost maturity of agricultural wastes. Process Biochemistry. 2009;44(4):396-400.
4. Malakootian M, Yaghmaeian K, Mobini M. Feasibility of the compost production using pistachio hull and mixed of pistachio hull and broiler litter. Tolooebehdasht. 2014;12(4):24-35.
5. Yang X, Li Q, Tang Z, Zhang W, Yu G, Shen Q, et al. Heavy metal concentrations and arsenic speciation in animal manure composts in China. Waste Management. 2017;64:333-9.
6. Javan S, Didehvar M, Raisi R, Abasiyan M, Ahmadi S, Noori R. Evaluation of Heavy Metals Concentration and Sequential Extraction in Zahedan Compost. Journal of Environmental Health Enginering. 2016;3(2):81-92.
7. Beiruti Z PH. A review of guidelines and standards for compost quality. J Health Sys Res 2010;4:810-2.
8. Rashad FM, Saleh WD, Moselhy MA. Bioconversion of rice straw and certain agro-industrial wastes to amendments for organic farming systems: 1. Composting, quality, stability and maturity indices. Bioresource Technology. 2010;101(15):5952-60.
9. Singh J, Kalamdhad AS. Reduction of Heavy Metals during Composting-A. International Journal. 2012;2(9):36-43.
10. Shirani H, HajAbbasi M, Afyouni M, Dashti H. Cumulative effects of sewage sludge on soil physical and chemical characteristics. Water Wastewater. 2010;3:28-36.
11. Hseu Z-Y. Evaluating heavy metal contents in nine composts using four digestion methods. Bioresource technology. 2004;95(1):53-9.
12. Jiwan S. Effects of heavy metals on soil, plants, human health and aquatic life. IJRCE. 2011;1.
13. Smith SR. A critical review of the bioavailability and impacts of heavy metals in municipal solid waste composts compared to sewage sludge. Environment international. 2009;35(1):142-56.
14. Gadepalle VP, Ouki SK, Herwijnen RV, Hutchings T. Immobilization of heavy metals in soil using natural and waste materials for vegetation establishment on contaminated sites. Soil & Sediment Contamination. 2007;16(2):233-51.
15. Mohee R, Soobhany N. Comparison of heavy metals content in compost against vermicompost of organic solid waste: Past and present. Resources, Conservation and Recycling. 2014;92:206-13.
16. Liu R, Li S, Wang X, Wang M. Contents of heavy metal in commercial organic fertilizers and organic wastes. Journal of Agro-Environment Science. 2005;24(2):392-7.
17. Malakootian M, Momenzadeh R. Assessment of Heavy Metals Lead, Cadmium, Chromium, Nickel and Zinc in Compost Production Plant in Kerman. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014;23(1):63-70.
18. Brinton WF. Compost quality standards and guidelines: an international view. Woods End Research Laboratory Inc, ME. 2000.
19. USEPA  ،SW-846(1996):Acid Digestion Of Sediments Sludges And Soils Method 3050b،Vol-I  A،Chapter 3،Sec3.2،Test Methods For Evaluating Soild Wastes – Laboratory Manual:Physical/Chemical Methods.
20. Ayari F, Hamdi H, Jedidi N, Gharbi N, Kossai R. Heavy metal distribution in soil and plant in municipal solid waste compost amended plots. International Journal of Environmental Science & Technology. 2010;7(3):465-72.
21. McLaren R, Clucas L, Taylor M, Hendry T. Leaching of macronutrients and metals from undisturbed soils treated with metal-spiked sewage sludge. 2. Leaching of metals. Soil Research. 2004;42(4):459-71.
22. Senesil GS, Baldassarre G, Senesi N, Radina B. Trace element inputs into soils by anthropogenic activities and implications for human health. Chemosphere. 1999;39(2):343-77.
23. Walter I, Martinez F, Cala V. Heavy metal speciation and phytotoxic effects of three representative sewage sludges for agricultural uses. Environmental pollution. 2006;139(3):507-14.
24. Núñez RP, Rey RD, Menduíña ABM, Silva MTB. Physiologically based extraction of heavy metals in compost: Preliminary results. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2007;21:83-5.
25. Petruzzelli G. Recycling wastes in agriculture: heavy metal bioavailability. Agriculture, ecosystems & environment. 1989;27(1-4):493-503.