نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران.

2 دکترای مدیریت آموزشی و استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران

3 دکترای مدیریت آموزشی و استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران

چکیده

مقدمه: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعۀ کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزه های مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابت پذیری و موفقیت دانشگاه ها به شمار می آید. رتبه بندی ا ی مطلوب است که برگرفته از رسالت ای کلیدی نظام آموزش عالی باشد به گونه ای که با اجرای آن، شاهد تغییر رفتار مؤسسات در مسیر اهداف کلان باشیم.هدف از بررسی مقاله حاضر بررسی و احصاء شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.
روش کار: در این مقاله، به شناسایی شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی پرداختیم که از 119 گزاره 27 کد اصلی استخراج و کدها در 7 محور گروه بندی شدند.برای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نوع مطالعه مقاله حاضر مطالعه کیفی می باشد.
نتایج: نتایج بررسی نشان می دهد که نظام های رتبه بندی موجود جامع نبوده و عمدتاً با مشکلاتی در زمینه های کیفیت، وزن معیارها، عدم رعایت استانداردها مواجه هستند، نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل آموزش، شاخص حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
کلمات کلیدی: رتبه بندی،شاخص، علوم پزشکی، استانداردسازی، توسعه کیفی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Ranking Indexes in Iran's Medical Sciences Universities

نویسندگان [English]

  • Reza Aletaha 1
  • Negin Jabbary 2
  • Niaz Azari 3

1 Ph.D. Student in Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Ph.D. in Educational Management and Assistant Professor, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Ph.D. in Educational Management and Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Universities and higher education institutions, as knowledge-based institutions, play a key role in the development of countries and their performance in different domains should be evaluated. Ranking is one of the tools for assessing the performance, competitiveness and success of universities. It is desirable to rank as one of the key missions of the higher education system, so that, with its implementation, we can see the change in the behavior of institutions on the path to the goals of the macro.
Methods: In this paper, we identified the ranking indixes of the Northeast Universities of Medical Sciences, which extracted from 119 citations of the 27 original codes and categorized into 7 branches. For the ranking of the medical sciences university, the main functions were considered. Is taken to select appropriate criteria based on content analysis and the most important concepts of each criterion were introduced.
Results: The results show that the most influential codes of each criterion were standardization, training factors, governance index, research, quality development index.
Keywords: ranking, medical sciences, standardization, qualitative development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ranking
  • medical sciences
  • standardization
  • qualitative development
[1].   Zare Benadakuki MR, Saleh Oliya M. The scientific status of Iran. A Case Study of Industrial Engineering Researches, Based on Indexed Articles in International Scientific Bases. Iranian Journal of Engineering, 2011; 13(50): 122.[in Persian]
[2].   Usher A, Savino M. A. World of difference: A global survey of university leaguetables. Toronto, ON: Educational Policy Institute, 2006. [in Persian]
[3].   Ellen Almgren .2009. Ranking of universities and higher education institutions for student information purposes? Published by the Swedish National Agency for Higher Education. [in Persian]
[4].   Pakzad M, Khalidi A, Moonlight T. Comparative study of international systems of ranking universities and higher education centers, Rahiyat. 2011; 50: 94-71. [in Persian]
[5].    Qaderi Sheikhi Abadi M, Alysshavan S. Determining the Weight of Performance and Ranking Indicators of Non-Governmental, Nonprofit Higher Education Institutions in the Western Provinces, Quarterly Journal of Educational Measurement, Article 4, Volume 4, Issue 13, 2014;  p. 69
[6].   Pietrzak M, Warsaw J. The application of the balanced scorecard (BSC) in the higher education setting of a Polish university, Publication of the International Institute for Applied Knowledge Management, Volume 3, Issue 1, 2014.
[7].   Kehm B.M. Global university rankings — impacts and unintended side effects, European Journal of Education, 2014; 49(1): 102-112.
[8].   Nourmohammadi HA, Safari F. Introduction of Global Ranking Systems of Universities and Reviewing Indicators of these Systems, Letter of Science and Technology Policy, Second Year, 2013; (3): 25.
[9].   Moskovkin Vladimir M. Aggregate ranking of the world's leading universities, , 2015.
.