نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سلولی مولکولی، گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دستیار تخصصی پزشکی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

چکیده:
اهداف: سنتز کلاژن می تواند به ترمیم زخم به خصوص زخمهایی با وسعت زیاد کمک کند. راههای درمانی که بتواند سنتز کلاژن را در فیبروبلاستها تحریک کند می تواند ترمیم را تسریع کند بنابراین می تواند از ارزش کلینیکی برخوردار باشد. سلولهای بنیادی از خودمواد ومولکولهایی ترشح می کنند که می تواند در دیگر سلولها تاثیرات مختلفی را به همراه داشته باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه سلولهای بیادی انسان کشت داده شدند و مایع رویی آنها به عنوان محیط حاوی سیگنال جمع اوری شد، این مایع پساز تعیین غلظت در اختیار فیبروبلاستهای موش قرار گرفتند و میزان زنده مانی سلولها بررسی شد، در بخش مولکولی با طراحی پرایمرهای اختصاصی برای سه ژن کلاژن توسط روش ریل تایم بیان این ژنها بررسی شد.
یافته ها: نتایج بیانگر اثرمطلوب رشد با استفاده از مقدار 20 میکروگرم بر میلی لیتر سلولهای بنیادی در محیط کشت سلولهای فیبروبلاستی بود. همچنین در بخش مولکولی مشخص گردیداین غلظت می تواندافزایش بیان هر سه ژن کلاژن انتخاب شده را به همراه داشته باشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش کاملا اهداف اولیه را تایید نمود و نشانگر قدرت بالای مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمی در القا سنتزکلاژن دارد و بنابراین می تواند کاندید بسیار مناسبی در مطالعات کلینیکی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Mesenchymal Stem Cell Conditioned Media on Mouse Fibroblast Collagen Gene Expression

نویسندگان [English]

  • Madjid Momeni-Moghaddam 1
  • Roya Gholami 2

1 Assistant professor, Department of Biology, faculty of Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 MD, resident, Shiraz Medical University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Abstract:

Aims: Collagen synthesis can help to heal wounds, especially Large wounds. Any treatments that can stimulate collagen synthesis in fibroblasts can accelerate wound repair, so it has clinical value. Stem cells secrete some macromolecules and signals that can have different effects in other cells.
Materials and Methods: In this study, human mesenchymal stem cells were cultured and their medium supernatant was harvested as a medium containing the signal. After determining concentration, they were exposed to mouse fibroblasts. The cell viability was examined and then in the molecular section, by designing specific primers, three The collagen gene was evaluated by Real-Time PCR.
Results: The results indicated a growth-promoting effect using the amount of 20 μg /ml of stem cells conditioned media in the culture medium of fibroblast cells. It was also found in the molecular section, that this concentration could increase the expression of all three selected collagen genes.
Discussion and conclusion: The results of this study fully confirmed the initial goals, indicating the high power of mesenchymal stem cells in the induction of collagen synthesis, and thus could be a very good candidate for clinical studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mesenchymal stem cells
  • fibroblast
  • collagen
[1].   Timmers L, Lim SK, Hoefer IE, Arslan F, Lai RC, van Oorschot AA, et al. Human mesenchymal stem cell-conditioned medium improves cardiac function following myocardial infarction. Stem Cell Res. 2011; 6(3): 206-14.
[2].   Oh SY, Lee SJ, Jung YH, Lee HJ, Han HJ. Arachidonic acid promotes skin wound healing through induction of human MSC migration by MT3-MMP-mediated fibronectin degradation. Cell Death Dis. 2015; 6: e1750.
[3].   Chiarelli N, Carini G, Zoppi N, Ritelli M, Colombi M. Transcriptome analysis of skin fibroblasts with dominant negative COL3A1 mutations provides molecular insights into the etiopathology of vascular Ehlers-Danlos syndrome. PLoS One. 2018; 13(1): e0191220.
[4].   Almeida L, Oliveira J, Guimaraes LH, Carvalho EM, Blackwell JM, Castellucci L. Wound healing genes and susceptibility to cutaneous leishmaniasis in Brazil: role of COL1A1. Infect Genet Evol. 2015; 30: 225-29.
[5].   Li M, Luan F, Zhao Y, Hao H, Liu J, Dong L, et al. Mesenchymal stem cell-conditioned medium accelerates wound healing with fewer scars. Int Wound J. 2017; 14(1): 64-73.
[6].   Olczyk P, Mencner Ł, Komosinska-Vassev K. The role of the extracellular matrix components in cutaneous wound healing. BioMed research international. 2014; 2014.
[7].   Christner PJ, Ayitey S. Extracellular matrix containing mutated fibrillin-1 (Fbn1) down regulates Col1a1, Col1a2, Col3a1, Col5a1, and Col5a2 mRNA levels in Tsk/+ and Tsk/Tsk embryonic fibroblasts. Amino Acids. 2006; 30(4): 445-51.
[8].   Peng KY, Liu YH, Li YW, Yen BL, Yen ML. Extracellular matrix protein laminin enhances mesenchymal stem cell (MSC) paracrine function through alphavbeta3/CD61 integrin to reduce cardiomyocyte apoptosis. J Cell Mol Med. 2017; 21(8): 1572-83.
[9].   Abedi A, Azarnia M, Jamali Zahvarehy M, Foroutan T, Golestani S. Effect of Different Times of Intraperitoneal Injections of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium on Gentamicin-Induced Acute Kidney Injury. Urol J. 2016; 13(3): 2707-16.
[10].Chen J, Li Y, Hao H, Li C, Du Y, Hu Y, et al. Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium Promotes Proliferation and Migration of Alveolar Epithelial Cells under Septic Conditions In Vitro via the JNK-P38 Signaling Pathway. Cell Physiol Biochem. 2015; 37(5): 1830-46.
[11].Chen Q, Liang Q, Zhuang W, Zhou J, Zhang B, Xu P, et al. Tenocyte proliferation and migration promoted by rat bone marrow mesenchymal stem cell-derived conditioned medium. Biotechnol Lett. 2018; 40(1): 215-24.
[12].Eder J, Laccone F, Rohrbach M, Giunta C, Aumayr K, Reichel C, et al. A new COL3A1 mutation in Ehlers-Danlos syndrome type IV. Exp Dermatol. 2013; 22(3): 231-4.
[13].Lv W, Lin Y, Song W, Sun K, Yu H, Zhang Y, et al. Variants of COL3A1 are associated with the risk of stroke recurrence and prognosis in the Chinese population: a prospective study. J Mol Neurosci. 2014; 53(2): 196-203.
[14].Henney AM, Tsipouras P, Schwartz RC, Child AH, Devereux RB, Leech GJ. Genetic evidence that mutations in the COL1A1, COL1A2, COL3A1, or COL5A2 collagen genes are not responsible for mitral valve prolapse. Br Heart J. 1989; 61(3): 292-99.