نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه نوزادان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بی رویه سزارین در کشور و این که عمل سزارین، مادر و نوزاد را در معرض عوارض مختلفی قرار داده و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوارض نوزادی در زایمان های طبیعی و سزارین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی بوده و بر روی نوزادان متولد شده در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در شهر مشهد انجام شده است. حجم نمونه با اطمینان 95 درصد و توان آزمون 80 درصد 770 نوزاد به روش غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های تی دانشجویی من ویتنی و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: از تعداد 770 نوزاد مورد مطالعه، 426 نوزاد با زایمان سزارین و 344 نوزاد با زایمان طبیعی متولد گردیده اند. بین دو روش زایمان از لحاظ بروز سندرم زجر تنفسی نوزاد که در سزارین 31 نفر (7.3 درصد) و در زایمان طبیعی 12 نفر (3.7 درصد) بود تفاوت معناداری وجود داشت (P=0.002). همچنین خفگی زایمانی در سزارین 14 نفر (3.4 درصد) و در زایمان طبیعی 24 نفر (7 درصد) بود (P=0.001). بروز تاکی پنه گذرا در سزارین 14 نفر (3.3 درصد) و در زایمان طبیعی 2 نفر (0.6 درصد) بود که تفاوت حاصله معنادار بود (P=0.001). نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در سزارین 28 نفر (6.6 درصد) و در زایمان طبیعی 33 نفر (10.2 درصد) بود که تفاوت معناداری نیز بین دو گروه مشاهده شد (P=0.001). بروز صدمات زایمانی در سزارین 6 نفر (1.4 درصد) و در زایمان طبیعی 48 نفر (14 درصد) بود و تفاوت معناداری بین دو گروه دیده شد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neonatal Complications in Newborns by Cesarean and Vaginal Delivery

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Rahmani
  • Sadegheh Ayati
  • Gholam Ali Maemoori
  • Reza Saeedi
  • Mahboobeh Gholami Robatsangi

چکیده [English]

Background and Purpose: Because of the uncontrolled prevalence of cesarean in Iran and its complications for mother and infant with further social and ethical consequences this study was conducted to compare the neonatal complications in newborns by cesarean and vaginal delivery. Methods and Materials: This cross-sectional analytical deh1ive study was conducted on infants born at the maternity ward of Imamreza Hospital and Ghaem Hospital in Mashad Iran. The sample size with the confidence interval of 95% and test power of 80% was estimated to be 770 neonates. The obtained data were analyzed in SPSS 11.5 using Student t-test Mann Whitney U and chi-square test. Results: Vaginal delivery was attempted by 344 women and 426 women underwent elective cesarean delivery. The two delivery procedures were significantly different (p=0.002) as for the occurrence of RDS which occurred in 31 cesarean cases (7.3%) and 12 vaginal cases (3.7%). Also in 14 cesarean cases (3.4%) and 24 vaginal cases (7%) asphyxia occurred. Transient tachypnea was observed to occur in 14 cesarean cases (3.3%) and 2 vaginal cases (0.6%) and the difference between the two groups was statistically significant (p=0.001). Hospitalization in NICU was prescribed for 28 cesarean cases (6.6%) and 33 vaginal cases (10.2%) and the difference between the two groups was statistically significant (p=0.001). Six cesarean cases (1.4%) and 48 vaginal cases (14%) experiences labor disorders and the difference between the two groups was statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Elective Cesarean Section; Vaginal Delivery; Neonate