نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: افزایش فشار خون در حاملگی یکی از علل شایع بستری شدن زنان باردار در بیمارستان می باشد. تاکنون مطالعات در این زمینه بر نقش رژیم غذایی در حاملگی با بروز پره اکلمپسی متمرکز بوده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رژیم غذایی در حاملگی با افزایش فشار خون بارداری طراحی شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مورد - شاهدی بر روی ??0 زن باردار بستری در بخش داخلی زنان بیمارستان مبینی سبزوار با اختلال فشار خون بارداری و 100 زن بدون سابقه اختلالات فشارخون در دوره بارداری و قبل از آن، بستری در بخش پس از زایمان انجام شد. حجم نمونه بر اساس بررسی اهداف و با در نظر گرفتن خطای نوع اول (a=0.05) و توان آزمون (b=80) محاسبه شد. روش های جمع آوری داده ها شامل فرم مصاحبه و پرسشنامه بسامد خوراک و پرسشنامه یادآمد ?? ساعته غذایی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا مواد غذایی مصرف شده به گرم تبدیل و سپس با استفاده از نرم افزارFood processor اطلاعات مربوط به رژیم غذایی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و آزمون های مجذور کای و مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن زنان 26.7±6 سال بود. میزان مصرف کلسیم (P=0.004)، منیزیم (P=0.037)، فسفر (P=0.001) و پتاسیم (P=0.007) در این مطالعه در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. نتایج رگرسیون لجستیک با کنترل همه متغیرهای موثر بر اختلالات هی‍‍پرتانسیو حاکی از حضور معنادار کلسیم و فیبر دریافتی بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که کلسیم و فیبر دریافتی در بروز اختلالات هیپرتانسیونی به طور مستقیم نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Diet and Development of Gestational Hypertension

نویسندگان [English]

  • Akram Kooshki
  • Forogh Mortazavi
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Gestational hypertension is one of the factors leading to maternal hospitalization during pregnancy. Studies have so far focused on the role of gestational diet in the occurrence of preeclampsia. The present study is conducted to evaluate the relationship between gestational diet and gestational hypertension. Methods and Materials: In a case-control study 100 pregnant women suffering from gestational hypertension disorders and 100 women with no history of hypertension during pregnancy and before that but being hospitalized in the same hospital after labor were compared. The sample size was calculated on the basis of the study objectives as well as =α0.05 and β=0.80. Data were collected through interview food frequency questionnaire and a 24-hour diet recall form. In order to analyze the data the consumed food substances were converted into gram scale and then the Food Processor software rendered the data on diet. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square and logistic regression model. Results: The participants’ mean age was 26.7±6 years. Calcium (p= 0.004) magnesium (p=0.037) phosphorus (p= 0.001) and potassium intakes (p= 0.007) were higher in cases than the controls. Having controlled all variables affecting hypertensive disorders the logistic regression revealed that fiber and calcium were significantly dominant in the development of gestational hypertension. Discussion: The results of the study showed that calcium and fiber played a more direct role in the development of gestational hypertension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Gestational Hypertension; Nutrition Assessment; Micronutrients; Minerals