نویسندگان

تهران، مرزداران، شهرک آزمایش، اطاعتی جنوبی، کوچه نسترن، پلاک 49

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به این که برای بیهوشی عمومی در عمل جراحی سزارین، به علت اثر دپرسیون تنفسی روی نوزاد نمی توان از اکثر مخدرها و بنزودیازپین ها استفاده کرد، زنان حامله اکثرا در حین بیهوشی عمومی دچار تغییرات همودینامیک می شوند. رمی فنتانیل مخدر خیلی کوتاه اثری است که سریعا در بدن نوزاد متابولیزه می شود و انتظار می رود که اثرات دپرسیون تنفسی روی نوزاد نداشته باشد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر رمی فنتانیل بر روی تغییرات همودینامیک زنان حامله انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی ?? زن حامله ترم با ASA کلاس ? و ? انجام شد که به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. قبل از القا بیهوشی در گروه یک بیماران رمی فنتانیل با دوز 0.75mg/kg دریافت می کردند و به دنبال آن انفوزیون با دوز 0.1mg/kg/min شروع می شد. گروه دوم هم دوز بولوس و انفوزیون نرمال سالین را دریافت می کردند. تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط قبل از القا بیهوشی، قبل از لارنگوسکوپی و در دقایق ? و ? و ? و ?? و ?? بعد از انتوباسیون ثبت می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، مجذور کای و تی زوج تحت نرم افزارSPSS استفاده شد.
یافته ها: از نظر تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشار خون متوسط شریانی در اندازه گیری پایه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05). بعد از تجویز رمی فنتانیل، میانگین تعداد ضربان قلب در گروه رمی فنتانیل در لحظات قبل از لارنگوسکوپی و دقیقه اول، سوم، پنجم، پانزدهم و سی ام بعد از لانگوسکوپی نسبت به گروه پلاسبو پایین تر بوده و اختلاف معناداری داشته داشته است (مقادیر P به ترتیب 0.001، 0.044، 0.022، 0.011، 0.027، 0.001). اما فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط شریانی فقط در بعضی دقایق در گروه اول پایین بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Remifentanil on the Hemodynamic Changes of Parturients in Elective Cesarean Section by General Anaesthesia

نویسندگان [English]

  • Saeed Hashemi Aslani
  • Mohammadhossein Ghaffari
  • Mojtaba Marashi

چکیده [English]

Background and Purpose: Since narcotics and benzodiazepine cannot be applied for cesarean anesthesia due to the effect of respiratory depression on the infant parturients generally experience hemodynamic changes in general anesthesia. Remifentanil is a very short-effected narcotic which can be metabolyzad in the infant's body and is expected not to cause respiratory depression. Therefore the present study intends to examine the effect of remifentanil on parturients' hemodynamic changes. Methods and Materials: This clinical trial was conducted on 72 full term parturients with ASA physical status I and II who were randomly assigned into two groups. Before the induction of anesthesia the first group received 0.75 µ/gkg remifentanil followed by its infusion of 0.10 µg/kg. The second group received bolus and infusion of normal saline. Heart rate systolic diastolic and mean arterial blood pressure were measured before the induction of anesthesia before laryngoscopy as well as 1 3 5 15 and 30 minutes after intubation. For dat analysis independent sample t-test Mann Whitney U Chi-square and paired sample t-test were used in SPSS. Results: No significant differences were found between the two groups as for heart rate systolic diastolic and mean arterial blood pressure in baseline measurement (p>0.05). After remifentanil administration mean heart rate before laryngoscopy as well as 1 3 5 15 and 30 minutes after laryngoscopy were significantly lower than the placebo group. However systolic diastolic and mean arterial blood pressure were lower in the first group only on occasional minutes. Conclusion: The present study suggests that the mentioned dosage of remifentanil does not have sufficient clinical effects on controlling parturients' hemodynamic responses during general anesthesia for cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: General Anesthesia; Remifentanil; Cesarean Section