نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان دکتر شریعتی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به عدم کنترل مناسب درد بعد از عمل در اطفال و ترس از استفاده از مخدرها در اطفال به علت عوارض آن ها به خصوص عوارض تنفسی، نیاز به ضد درد مناسب که عوارض کمی داشته باشد وجود دارد. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی و مقایسه تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال به صورت تنها و تجویز توام آن ها بر درد پس از عمل ترمیم کام در کودکان مبتلا به شکاف کام بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بر روی 87 کودک 1.5 تا 5 سال کاندید عمل جراحی ترمیم شکاف کام انجام گرفت. نمونه ها پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفته و در پایان عمل برای آن ها استامینوفن، دیکلوفناک و یا ترکیب استامینوفن و دیکلوفناک رکتال تجویز شد. درد پس از عمل جراحی در ساعات 1، 2، 6، 12، 24، 36 و 48 توسط معیارهای C‏HOEPS اندازه گیری و ثبت شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری اسمیرنوف کولموگروف، مجذور کای، آزمون دقیق فیشر، آنالیز واریانس و کروسکال والیس تحت نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، بیماران گروه دیکلوفناک نسبت به بیماران دو گروه دیگر دارای نمره درد پایین تر (گروه D، 6.38±0.89، گروهA ، 6.83±1.32، و گروهA+D ، 6.50±1.12) بوده و مصرف مخدر کمتری (3 مورد در گروه D در مقایسه با 26 مورد در گروه A و 24 مورد در گروه A+D) داشتند. از نظر زمان تجویز اولین دوز مخدر پس از عمل، بیماران گروه دیکلوفناک به صورت معناداری نسبت به بیماران دو گروه دیگر تفاوت داشتند. (گروه D با میانگین 2.55 ساعت پس از عمل با SD=2.44 در مقایسه با گروه A با میانگین 0.88 ساعت پس از عمل با SD=0.48 و گروه A+D با میانگین 0.85 ساعت پس از عمل با SD=1.12).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دیکلوفناک رکتال در مقایسه با استامینوفن رکتال و نیز ترکیب دیکلوفناک و استامینوفن رکتال، داروی موثرتری برای کاهش درد بعد از عمل بیماران شکاف کام می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Rectal Diclofenac and Acetaminophen or their Combination on Postoperative Pain in Children Undergoing Cleft Palate Repair

نویسندگان [English]

  • Mohammadesmail Darabi
  • Kamran Yazarloo
  • Seyyed Mohammad Mireskanadari
  • Mostafa Sadeghi

چکیده [English]

Background and Purpose: As postoperative pain is inappropriately controlled in children and because narcotics are not used in children because of respiratory complications an appropriate analgesic with fewer side effects is essential. The aim of this study has been to investigate the effect of rectal diclofenac and acetaminophen or their combination on postoperative pain in children undergoing cleft palate repair. Methods and Materials: This double blind randomized clinical trial was conducted on 87 children undergoing cleft palate repair surgery. After obtaining informed consent they were randomly assigned into one of the three groups: rectal diclofenac (Group D) and acetaminophen (Group A) or their combination (Group A+D). Postoperative pain was measured and recorded 1 2 6 12 24 36 and 48 hours after surgery using CHOPES scale. For data analysis Smearnoff-Kolmogroff chi-square Fischer's exact test ANOVA and Kruskal-Wallis tests were used in SPSS. Results: According to the findings patients in Group D showed lower pain score (6.38±0.89) as compared with Group A (6.83±1.32) and Group A+D (6.5±1.12); also Group D had less opioid requirements (3 cases in Group D 26 in Group A and 24 cases in Group A+D). Patients in Group D were significantly different from those in the other two groups as for the time of first required dose of opioid in the postoperative period; mean for Group D was 2:55 hours after surgery (SD=2:44) group A 00:88 hours (SD=00:48) and Group A+D 00:85 hours (SD=1:12). Conclusion: The present research suggests that rectal diclofenac (as compared with acetaminophen or a combination of both) is a more effective medication for postoperative pain alleviation in children undergoing cleft palate repair surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Diclofenac; Acetaminophen; Cleft Palate; Children; Pain; rectal