نویسندگان

بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت

چکیده

زمینه و هدف: میزان پاسخ میکروارگانیسم های عامل پیلونفریت نسبت به آنتی بیوتیک ها در مطالعات مختلف تفاوت چشمگیری نشان می دهد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه مقاومت دارویی نسبت به دو رژیم سفازولین و سفتری اکسون در درمان پیلونفریت حاد بالغین انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور فاز سه، 86 بیمار مبتلا به پیلونفریت به روش نمونه گیری متوالی انتخاب و پس از اخذ رضایت کتبی، به صورت تصادفی در یکی از دو رژیم سفتری اکسون یک گرم هر 12 ساعت یا سفازولین وریدی یک گرم هر 8 ساعت قرار گرفتند. پس از 72 ساعت از شروع درمان، بیماران از نظر مقاومت بالینی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و ضریب توافق کاپا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین زمان قطع تب در گروه سفتری اکسون 2.63±0.95 روز و در سفازولین 2.77±0.81 روز بود (P=0.2). در هر دو رژیم درمانی، در 7 درصد افراد کشت ادرار پس از 72 ساعت همچنان مثبت بود. 51.2 درصد بیماران تحت درمان با سفتری اکسون هم در بالین و هم در آزمایشگاه حساس بودند. در مجموع 9.3 درصد بیماران در آزمایشگاه حساس و در بالین مقاوم و 39.5 درصد با وجود مقاومت در بالین در آزمایشگاه حساس بودند. همچنین 51.2 درصد بیماران تحت درمان با سفازولین هم در آزمایشگاه و هم در بالین به سفازولین حساس بودند. 7 درصد در آزمایشگاه و بالین هر دو مقاوم بودند. 11.6 درصد بیماران در آزمایشگاه حساس و در بالین مقاوم و 30.2 درصد علیرغم مقاومت در آزمایشگاه در بالین حساس بودند.
نتیجه گیری: در درمان عفونت های ادراری فوقانی غیر کمپلیکه، اثر درمانی سفازولین با سفتری اکسون که وسیع الطیف تر و گران تر است، تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Ceftriaxone and Cefazolin Regimes in the Treatment of Adult Acute Pyelonephritis

نویسندگان [English]

  • Azadeh Alipoor Tabrizi
  • Seyyed Alireza Sadatjoo
  • Azadeh Ebrahimzadeh
  • Bahaeddin Ahrari Khafi

چکیده [English]

Background and Purpose: There have been variations on the response rate of microorganisms causing pyelonephritis to antibiotics in different studies. The present study was conducted to compare the drug resistance against Ceftriaxone and Cefazolin in adult acute pyelonephritis. Methods and Materials: In this phase-3 single blind clinical trial 86 patients suffering from pyelonephritis were selected through successive sampling and were randomly assigned into one of the two groups after they signed an informed consent: Ceftriaxone 1g every 12 hours and IV Cefazolin 1g every 8 hours. Seventy two hours after the onset of treatment patients were examined for their clinical and laboratory resistance. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square test independent sample t-test and Kappa coefficient. Results: Mean fever alleviation time were 2.63±0.95 and 2.77±0.81 days in the ceftriaxone and cefazolin groups respectively (p=0.2). Urinary culture 72 hours after treatment was positive in 7% of patients in both groups. In the ceftriaxone group 51.2% of the patients were sensitive clinically and in the laboratory results. In total 9.3% were sensitive in laboratory and clinically resistant; and 39.5% were sensitive in laboratory despite being clinically resistant. With the cefazolin group 51.2% were both clinically and laboratory sensitive; and 7% were clinically and laboratory resistant; also 11.6% were sensitive in laboratory but clinically resistant; but 30.2% were clinically sensitive despite being resistant in the laboratory results. Conclusion: In the treatment of non-complicated upper urinary infections the therapeutic effect of cefazolin is not different from that of ceftriaxone which is broad spectrum and more expensive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Drug Resistance; Pyelonephritis; Treatment; Cefazolin; Ceftriaxone