آموزش بهداشت
بازدارنده‌های شرکت در برنامه‌های توانمندسازی زنان دیابتی در خودمراقبتی: یک مطالعه کیفی

پریسا مهردادیان؛ سلیمه گلابگیرنیک؛ راضیه خسروراد

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 363-373

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت یک بیماری شایع است که عوارض جدی به‌جای می‌گذارد آموزش به بیمار در مورد بیماری و روش‌های خودمراقبتی می‌تواند از پیامدهای منفی جلوگیری کند اما بیماران کمی در آموزش‌های خودمراقبتی شرکت می‌کنند. پژوهش حاضر، درک و باورهای زنان دیابتی درباره بازدارنده‌های شرکت در برنامه‌های توانمندسازی در خودمراقبتی را تبیین می‌کند. مواد ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به رسانه جمعی

فاطمه شیرازی؛ نوراله زاهدیان نصب؛ آزیتا جابری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 163-176

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به رسانه‌های جمعی، یکی از آسیب‌های جدی در قرن اخیر است که ابزارهای متعددی برای سنجش آن طراحی و روان‌سنجی شده‌اند. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارها، ابزاری موردنیاز است که با فرهنگ ایران هم‌خوانی داشته باشد تا در پژوهش‌های ایرانی به‌کار گرفته شود. از این رو در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه ساهین، ترجمه و ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی دانش ، نگرش و عملکردخانواده های شهر سبزوار در ارتباط با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا و عوامل مؤثر بر آن سال در 1400

آرزو نیک نژاد جلالی؛ سمیه ستوده؛ مبینا رحیمی؛ مالک سلیمانی محمدی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 255-267

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پارهای از عوامل جمعیت‌شناسی و رفتاری مرتبط با رعایت اصول بهداشتی مرتبط با کرونا و بررسی دانش، نگرش و عملکرد ساکنین شهر سبزوار از اصول مراقبتی کووید 19 می باشد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی به‌صورت مقطعی بود. نمونه مورد مطالعه 1007 نفر از مردم شهر سبزوار بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و میزان خودمراقبتی در جمعیت حاشیه‌نشین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

محتشم غفاری؛ سکینه رخشنده رو؛ سید احمد احمدی نسب؛ حسن امامی

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 321-329

چکیده
  زمینه و هدف: سواد سلامت را می‌توان به‌صورت توانایی خواندن، درک و عمل کردن براساس توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی به معنی پیروی از یک شیوه زندگی سالم به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها تعریف کرد. سواد سلامت، یکی از اجزای مهم در خودمراقبتی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سواد سلامت بر میزان خودمراقبتی و اتخاذ رفتارهای ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان

مجید یوسفی افراشته؛ شمسی رضایی؛ ترانه صادقی پری

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف  بهزیستی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی، از متغیرهای مهم در حوزه آموزش و یادگیری است که شناخت عوامل زمینه‌ساز آن‌ها ضرورت دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی بود. مواد و روش‌ها در این پژوهش مقطعی، از نوع توصیفی- همبستگی در سال 1397، نمونه‌ای شامل 244 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

آموزش بهداشت
ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار

زهرا شریفی؛ فاطمه سلیمی؛ مریم جوادی؛ فاطمه ابارشی؛ رحیم اکرمی

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 720-726

چکیده
  زمینه و هدف  کاربران رایانه، به دلیل عدم‌تحرک کافی و انجام فعالیت‌های استاتیک، همواره در معرض ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی هستند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی در میان کاربران رایانه بخش‌های اداری بیمارستان‌های شهر سبزوار می‌باشد. مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی میزان مصرف خودسرانه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در دانشجویان دانشگاههای شهر خلخال

سیما قزلباش؛ مریم خسروی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 504-511

چکیده
  زمینه و هدف: داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی یک گروه خوددرمانی گسترده بین اقشار مختلف جوامع از جمله دانشجویان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مصرف خودسرانه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در دانشجویان دانشگاههای شهر خلخال در سال 1396 بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ...  بیشتر

آموزش بهداشت
طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

مریم حیدری؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ صدیقه رستاقی؛ زهرا زارع

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 183-191

چکیده
  چکیدهزمینه و هدفمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال‌های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل مؤثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی‌که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه ...  بیشتر

آموزش بهداشت
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و فعالیت منظم جسمی در دانش آموزان دختر 18-15 سال شهر چناران

معصومه معتمدی؛ نوشین پیمان؛ منور افضل آقایی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 304-311

چکیده
  مقدمه:خودکارآمدی یک پیشگویی کننده برای رفتارهای بهداشتی از جمله فعالیت جسمی و عادات خوردن است. سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های سلامتی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و خودکارآمدی ...  بیشتر

آموزش بهداشت
رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-120

چکیده
  مقدمه: سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سلامتی جامعه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 97-1396 می باشد که تعداد ...  بیشتر

آموزش بهداشت
رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی:یک مطالعه ی مروری نظامند

تیمور آقاملایی؛ حسین داودی؛ علی صفری مرادآبادی؛ سکینه دادی پور

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 695-707

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی بصورت عمده ای با سرمایه اجتماعی و اجزای آن از قبیل ارتباطات اجتماعی، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط دارد . هدف از مطالعه مروری حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بود.مواد و روش ها : جستجوی نظامند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct،CINAHL ، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی مهمترین ابعاد پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار

زهرا کیوانلو؛ سمیه فضایلی؛ بیتا برغمدی؛ عقیل الله کیخسروی؛ نجمه سبزواری؛ محبوبه نعمت شاهی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 817-825

چکیده
  مقدمه: پاسخگویی یکی از اهداف مهم نظام سلامت می باشد که بیانگر تجربه بیمار از نحوه ارائه خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می کند. آگاهی از اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از نظر بیماران می تواند در تخصیص منابع و تدوین استراتژی های مناسب به مدیریت کمک کند، به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از دیدگاه مراجعه ...  بیشتر

آموزش بهداشت
کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396

سید مجتبی موسوی بزار؛ زهرا کیوانلو؛ عقیل الله کیخسروی؛ محمد نعمت شاهی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 413-420

چکیده
  زمینه و هدف :کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یکی از شاخص های سنجش سلامتی بیماران می باشد و به اندازه گیری عملکرد، رفاه و سلامت عمومی بیمار در هر یک از سه حوزه (جسمی، روانی و اجتماعی) اشاره دارد.سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از افراد سالم می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی فاکتورهای مرتبط باکیفیت زندگی در بیماران دیالیزی می ...  بیشتر

آموزش بهداشت
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری

فاطمه مسعودی؛ علی مهری؛ حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه هاشمیان

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 365-372

چکیده
  زمینه و هدف: بارداری با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث بروز شکایات شایع می‌شود. آموزش به مادر می‌تواند او را در به حداقل رساندن این شکایات توانمند کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غیرحضوری با آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.مواد و روش‌ها: این یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید

زهرا کمیلی؛ محدثه شهیدی ارقینی؛ نجمه محمودآبادی؛ محمدشفیع مجددی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 177-184

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات صوت از شایعترین اختلالات در مدرسان میباشد و علاوه بر تاثیر بر ارتباطات روزمره، جنبه های شغلی آنها را نیز دچار مشکل میکند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94-93 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی – مقطعی، تحلیلی تعداد 85 مدرس پس ...  بیشتر

آموزش بهداشت
ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 793-807

چکیده
  سواد سلامت هم اکنون به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت همگانی تلقی می شود و به دلیل ایفای نقشی مهم بر نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های مرتبط با سلامت، ارتقای سطح سلامت جامعه و بالا بودن کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است با توجه به اهمیت سطح سواد سلامت افراد جامعه و نقشی که آنها در ارتقای سلامت خود ...  بیشتر

آموزش بهداشت
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل

علی مهری؛ غلامرضا گرمارودی؛ اعظم سادات رضوی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ معصومه هاشمیان؛ مهناز صلحی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 845-852

چکیده
  زمینه و هدف: این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان در جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود. براساس یافته های مطالعه کیفی و بررسی متون ، ابزار اولیه طراحی شد. برای تعیین اعتبار ابزار از اعتبار صوری، اعتبار محتوا(با اندازه گیری نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار

عایشه امینی؛ شمس الدین نیکنامی؛ عطا بهمنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 127-133

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: بر طبق آمار ، جمعیت نوجوانان1/28 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کشور ما 15درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ...  بیشتر