بررسی ارتباط فاکتورهای حفظ و بازسازی‌کننده پیوندگاه عصبی-عضلانی با فاکتورهای التهابی هیپوکامپ تحت تاثیر تمرین ورزشی شنا در موش‌های مدل آلزایمری

محمد سلیمانی فارسانی؛ محمد فتحی؛ زهرا همتی؛ زینب گرگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7653.2978

چکیده
  مقدمه: ورزش یک به عنوان یک گزینه غیردارویی برای پیشگیری یا کندکردن روند آلزایمر است. لذا این پژوهش درصدد یافتن مکانیسم احتمالی ارتباط عضله و هیپوکامپ است. مواد و روش‌ها:. 32 سر رت‌ 6 هفته‌ای به صورت تصادفی به چهار گروه شم (SH)، کنترل آلزایمری(AC)، تمرین(T) و تمرین آلزایمری (AT) تقسیم شدند. آلزایمر از طریق تزریق بتا آمیلوئید در هیپوکمپ القا ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی‌آلدهید، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت

زهره میرزاوند؛ محمد فتحی؛ مصطفی بهرامی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 60-71

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7603.2943

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌تحرکی در بروز دیابت و استرس اکسیداتیو بافت‌ها نقش دارد، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت بود. مواد و روش­ها: 44 رت نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به‌‌صورت تصادفی به چهار گروه 10تایی سالم، دیابتی، تمرین‌ هوازی ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی

محمد فتحی؛ مریم اسدی؛ امیدعلی عادلی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 2017-227

چکیده
  با توجه به جلوگیری از افت سیستم ایمنی پس از فعالیت‌های ورزشی وامانده‌ساز و نقش ریزمغذی‌ها در این زمینه، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولینA، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی دختران فعال دانشگاهی به دنبال برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی 17دختر فعال، با میانگین سن 36/2±11/22 ...  بیشتر

عدم تغییر بیان ژن mef2c عضلة بطن چپ رت‌ها در پی فعالیت استقامتی

محمد فتحی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 45-51

چکیده
  زمینه و هدف:ژنmef2cالقاءکنندة تارهای کند انقباض در عضلات اسکلتی است که در بسیاری از فرآیندهای سلولی درگیر است، فعالیت‌های استقامتی بر بیان این ژن در عضلة اسکلتی تأثیر می‌گذارد، هدف این مطالعه بررسی اثر دورة فعالیت استقامتی بر بیان ژن mef2cقلب بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی 14 موش صحرایی تحت شرایط استاندارد (دما، چرخة روشنایی و ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تفاوت بیان ژن med 13 عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض در اثر فعالیت استقامتی

محمد فتحی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 225-231

چکیده
  اهداف: فاکتور رونویسی  med 13بر پاسخ عضلة اسکلتی به محرک‌های القاکنندة سازگاری عضلانی تأثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برنامة فعالیت استقامتی بر بیان ژن med 13 عضلات اسکلتی تند و کند انقباض بود. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌هایی این پژوهش چهارده رت نر نژاد ویستار بودند که تحت شرایط استاندارد به‌مدت چهار هفته  قبل از شروع پروتکل تمرینی ...  بیشتر