ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی یافته‌های واکسیناسیون مبتلایان به کووید 19 بستری‌شده در شهر سبزوار: یک مطالعه مقطعی

محمدشفیع مجددی؛ نسترن ذاکرالحسینی؛ اعظم خسروجردی؛ مصطفی روشن زاده؛ علی تاج

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 13-20

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7689.2999

چکیده
  زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت‌ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن‌های مرتبط، سوق داده است از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد. مواد ...  بیشتر