فیزیولوژی ورزشی
بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی‌آلدهید، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت

زهره میرزاوند؛ محمد فتحی؛ مصطفی بهرامی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 60-71

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7603.2943

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌تحرکی در بروز دیابت و استرس اکسیداتیو بافت‌ها نقش دارد، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت بود. مواد و روش­ها: 44 رت نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به‌‌صورت تصادفی به چهار گروه 10تایی سالم، دیابتی، تمرین‌ هوازی ...  بیشتر