فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر

فاطمه پارسی فر؛ مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسین نخعی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7649.2975

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل می‌باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است. مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

ایمنی شناسی و بیوشیمی
ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر گیاه آویشن باغی در مهار آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞﮐﻮﻟﯿﻦاﺳﺘﺮاز به منظور درمان بیماری آلزایمر

مژگان نادری؛ عزیزه اسدزاده؛ فاطمه حیدریان نائینی

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 594-602

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری آلزایمر، شایع‌ترین علت زوال عقل در سالمندان است و با از دست دادن حافظه و عملکردهای شناختی، مشخص می‌شود. آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ACHE) با هیدرولیز نوروترانسمیتر استیل کولین در سیناپس‌های کولینرژیک مغز، در ختم پیام عصبی، نقش دارد. یکی از روش‌ها برای مهار پیشرفت بیماری آلزایمر، تجویز داروهای مهارکننده آنزیم استیل‌کولین‌استراز ...  بیشتر