میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران

کیمیا صارمی؛ زهرا دهقانی؛ محمود وکیلی؛ مریم ساده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 34-47

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7716.3021

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395

حمیدرضا باغانی؛ مهران اکرامی طرقی؛ فائزه حقیقی؛ یاسر تبرایی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 687-693

چکیده
  اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان ...  بیشتر