سالمندان
تأثیر ورزش‌های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان

نسترن عسگری؛ حسن خلجی؛ جلیل مرادی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 21-33

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7697.3007

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی، دوران بسیار حساسی از زندگی انسان است و توجه به نیازها و موضوعات این مرحله از زندگی، ضروری است. از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ورزش­های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان است. مواد و روش­ها: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری، سالمندان شهر اراک بودند که از بین آن­ها 102 سالمند 60 ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین

هانیه سلطانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ عباس حق پرست

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 77-87

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از افراد وابسته به هروئین در کارکردهای شناختی با مشکل مواجه هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی مردان وابسته به هروئین بود.مواد و روش‌ها: روش اجرای تحقیق، نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از افراد وابسته به هروئین ...  بیشتر